Goog­le Glass si už môže kúpiť kaž­dý!

Šandi / 14. mája 2014 / Tech a inovácie

Zaj­tra to bude pres­ne mesiac, odke­dy si kto­rý­koľ­vek Ame­ri­čan mohol kúpiť oku­lia­re Glass aj bez špe­ciál­nej pozván­ky. Goog­le ale poľa­vil a dnes si ich už môže kúpiť kto­koľ­vek. Len ten “kto­koľ­vek” musí bývať v USA a pla­tiť ame­ric­kou kar­tou. Cena 1500 dolá­rov za kus sa neme­ní. Navy­še, stá­le ide o beta­ver­ziu, maji­teľ dosta­ne sta­rý typ oku­lia­rov z edí­cie Explo­rer.

V prvých dvoch pre­daj­ných vlnách si Glass obsta­ra­lo naj­me­nej 10 000 uží­va­te­ľov. Čís­la z posled­né­ho verej­né­ho pre­da­ja zatiaľ nepo­zná­me. Goog­le oku­lia­re prvý­krát pred­sta­vi­li pred dvo­ma rok­mi na kon­fe­ren­cii I/O. Je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že počas toh­to roč­ní­ka, kto­rý sa koná kon­com júna, Goog­le pred­sta­ví novú gene­rá­ciu. Pohodl­nej­šiu, s dlh­šou výdr­žou a snáď aj lac­nej­šiu.

Výrob­né nákla­dy súčas­nej gene­rá­cie pred­sta­vu­jú pod­ľa ana­lý­zy Teardown.com len 80 dolá­rov, IHS odha­du­je dvoj­ná­so­bok (152 dolá­rov). V tom však nie je zahr­nu­tá cena za vývoj, licen­co­va­nie paten­tov, mar­ke­ting, apod. Odbor­ní­ci sa pred­sa len zho­du­jú, že Glass môže uspieť len po zlac­ne­ní na tre­ti­nu, teda 500 dolá­rov. Toľ­ko sto­ja i bež­né smart­fó­ny ale­bo tab­le­ty.

Pridať komentár (0)