Google Glass si už môže kúpiť každý!

Šandi / 14. mája 2014 / Tech a inovácie

Zaj­tra to bude presne mesiac, odkedy si kto­rý­koľ­vek Ame­ri­čan mohol kúpiť oku­liare Glass aj bez špe­ciál­nej pozvánky. Google ale poľa­vil a dnes si ich už môže kúpiť kto­koľ­vek. Len ten “kto­koľ­vek” musí bývať v USA a pla­tiť ame­ric­kou kar­tou. Cena 1500 dolá­rov za kus sa nemení. Navyše, stále ide o beta­ver­ziu, maji­teľ dostane starý typ oku­lia­rov z edí­cie Explo­rer.

V prvých dvoch pre­daj­ných vlnách si Glass obsta­ralo naj­me­nej 10 000 uží­va­te­ľov. Čísla z posled­ného verej­ného pre­daja zatiaľ nepo­známe. Google oku­liare prvý­krát pred­sta­vili pred dvoma rokmi na kon­fe­ren­cii I/O. Je veľmi prav­de­po­dobné, že počas tohto roč­níka, ktorý sa koná kon­com júna, Google pred­staví novú gene­rá­ciu. Pohodl­nej­šiu, s dlh­šou výdr­žou a snáď aj lac­nej­šiu.

Výrobné náklady súčas­nej gene­rá­cie pred­sta­vujú podľa ana­lýzy Teardown.com len 80 dolá­rov, IHS odha­duje dvoj­ná­so­bok (152 dolá­rov). V tom však nie je zahr­nutá cena za vývoj, licen­co­va­nie paten­tov, mar­ke­ting, apod. Odbor­níci sa predsa len zho­dujú, že Glass môže uspieť len po zlac­není na tre­tinu, teda 500 dolá­rov. Toľko stoja i bežné smart­fóny alebo tab­lety.

Pridať komentár (0)