Google je pod tla­kom a maže milión odka­zov denne.

Kika Besedičová / 26. august 2014 / Tools a produktivita

Cen­zúra fun­guje. Google by teore­ticky ako vyhľa­dá­vač mal spro­stred­ko­vať tie naj­lep­šie výsledky bez ohľadu na to, na akú adresu vedú, v praxi však dostáva pri­ká­zané, aby z výsled­kov mazal nahlá­sené adresy vedúce na weby s pirát­skym obsa­hom. Žia­dostí v posled­ných mesia­coch rapídne pri­búda, až sme sa dopra­co­vali do súčas­ného stavu.

Google teraz zmaže v prie­mere milión odka­zov denne. Ešte pred pár rokmi dostal len nie­koľko desia­tok žia­dostí za rok. V minu­lom týždni však musel odstrá­niť 7,8 mili­óna výsled­kov, čo pred­sta­vo­valo 10% nárast v porov­naní s pred­chá­dza­jú­cim týžd­ňom. A aj ten bol rekordný. Drži­te­lia práv sa teda nenu­dia.

Ku sko­ko­vému rastu žia­dostí o zma­za­nie došlo len v posled­ných troch rokoch. Odstra­ňo­va­nie odka­zov v takom roz­sahu už nie je možné, takže pri­chá­dzajú k slovu auto­ma­ti­zo­vané sys­témy. Lenže sa tak môžu odstrá­niť aj odkazy na legi­tímne weby, ktoré by sa mali nor­málne zobra­zo­vať vo výsled­koch vyhľa­dá­va­nia. Hra na mačku a myš len tak neskončí, maza­nie nikam neve­die. Doč­káme sa maxi­málne zvy­šo­va­nia počtu odstrá­ne­ných odka­zov. Alebo exis­tuje ešte iná mož­nosť?

Zdroj: dai­ly­news

Pridať komentár (0)