Goog­le je pod tla­kom a maže mili­ón odka­zov den­ne.

Kika Besedičová / 26. augusta 2014 / Tools a produktivita

Cen­zú­ra fun­gu­je. Goog­le by teore­tic­ky ako vyhľa­dá­vač mal spro­stred­ko­vať tie naj­lep­šie výsled­ky bez ohľa­du na to, na akú adre­su vedú, v pra­xi však dostá­va pri­ká­za­né, aby z výsled­kov mazal nahlá­se­né adre­sy vedú­ce na weby s pirát­skym obsa­hom. Žia­dos­tí v posled­ný­ch mesia­co­ch rapíd­ne pri­bú­da, až sme sa dopra­co­va­li do súčas­né­ho sta­vu.

 

Google teraz zmaže v priemere milión odkazov denne. Ešte pred pár rokmi dostal len niekoľko desiatok žiadostí za rok. V minulom týždni však musel odstrániť 7,8 milióna výsledkov, čo predstavovalo 10% nárast v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. A aj ten bol rekordný. Držitelia práv sa teda nenudia.

Ku skokovému rastu žiadostí o zmazanie došlo len v posledných troch rokoch. Odstraňovanie odkazov v takom rozsahu už nie je možné, takže prichádzajú k slovu automatizované systémy. Lenže sa tak môžu odstrániť aj odkazy na legitímne weby, ktoré by sa mali normálne zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Hra na mačku a myš len tak neskončí, mazanie nikam nevedie. Dočkáme sa maximálne zvyšovania počtu odstránených odkazov. Alebo existuje ešte iná možnosť?

Zdroj: dailynews

Pridať komentár (0)