Goog­le kon­čí so zobra­zo­va­ním boč­ných reklám vo vyhľa­dá­va­ní. Ostá­va iba pár výni­miek

Kristína Šuvadová / 7. marca 2016 / Business

Až na nie­kto­ré výnim­ky Goog­le defi­ni­tív­ne vyra­dil boč­né rekla­my, kto­ré sa pri vyhľa­dá­va­ní vysky­to­va­li na pra­vej stra­ne. Odte­raz budú rekla­my len nad tex­tom a tak­tiež pod ním.

Navy­še sa tam už nebu­dú obja­vo­vať šty­ri, ale len tri reklam­né odka­zy. Všet­ko je to vďa­ka výsku­mu, kto­rý pre­bie­hal od roku 2010. Zis­ti­lo sa totiž, že mno­hým pou­ží­va­te­ľom až prí­liž vadí, keď pri vyhľa­dá­va­ní vidia viac reklám ako vyhľa­da­ných výsled­kov.

Pôvod­né zobra­ze­nie reklám na pra­vom boku vyhľa­dá­va­nia, foto: goog­le

Hovor­ca spo­loč­nos­ti Goog­le pre­hlá­sil toto tvr­de­nie za prav­di­vé a momen­tál­ne sa pra­cu­je na tom, aby sa ten­to “vyno­ve­ný štýl” vysky­to­val vo všet­kých kra­ji­nách. Boč­né rekla­my budú teda nadob­ro stia­hnu­té, výnim­kou budú len 2 prí­pa­dy:

  1. Rekla­my s foto­gra­fi­ou predávaného/vyhľadávaného pro­duk­tu
  2. Rekla­my posky­tu­jú­ce vyhľa­dá­va­nú infor­má­ciu

Toto nové rie­še­nie skú­ša­me už dlh­šiu dobu, tak­že nie­kto­rí pou­ží­va­te­lia ju moh­li zare­gis­tro­vať skôr. Sna­ží­me sa o to, aby bol Goog­le pre­hľad­ný a aby sa s ním zaob­chá­dza­lo čo naj­jed­no­duch­šie.”

Inze­ren­ti však nemu­sia byť smut­ní. Keď­že sa na plo­che vysky­tu­jú len tie rekla­my, kto­ré s vyhľa­dá­va­ním pria­mo súvi­sia, poten­ci­onál­ny zákaz­ník si ich urči­te viac všim­ne.

Naj­zau­jí­ma­vej­šie však na tom je, že túto zme­nu navrhol sám inze­rent, kto­rý si ale želal ostať v ano­ny­mi­te.

Výsled­ky bez reklám, foto: redak­cia

Zdroj: searchengineland.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie

Pridať komentár (0)