Google končí so zobra­zo­va­ním boč­ných reklám vo vyhľa­dá­vaní. Ostáva iba pár výni­miek

Kristína Šuvadová / 7. marca 2016 / Business

Až na nie­ktoré výnimky Google defi­ni­tívne vyra­dil bočné reklamy, ktoré sa pri vyhľa­dá­vaní vysky­to­vali na pra­vej strane. Odte­raz budú reklamy len nad tex­tom a tak­tiež pod ním.

Navyše sa tam už nebudú obja­vo­vať štyri, ale len tri reklamné odkazy. Všetko je to vďaka výskumu, ktorý pre­bie­hal od roku 2010. Zis­tilo sa totiž, že mno­hým pou­ží­va­te­ľom až prí­liž vadí, keď pri vyhľa­dá­vaní vidia viac reklám ako vyhľa­da­ných výsled­kov.

Pôvodné zobra­ze­nie reklám na pra­vom boku vyhľa­dá­va­nia, foto: google

Hovorca spo­loč­nosti Google pre­hlá­sil toto tvr­de­nie za prav­divé a momen­tálne sa pra­cuje na tom, aby sa tento “vyno­vený štýl” vysky­to­val vo všet­kých kra­ji­nách. Bočné reklamy budú teda nadobro stia­hnuté, výnim­kou budú len 2 prí­pady:

  1. Reklamy s foto­gra­fiou predávaného/vyhľadávaného pro­duktu
  2. Reklamy posky­tu­júce vyhľa­dá­vanú infor­má­ciu

Toto nové rie­še­nie skú­šame už dlh­šiu dobu, takže nie­ktorí pou­ží­va­te­lia ju mohli zare­gis­tro­vať skôr. Sna­žíme sa o to, aby bol Google pre­hľadný a aby sa s ním zaob­chá­dzalo čo naj­jed­no­duch­šie.”

Inze­renti však nemu­sia byť smutní. Keďže sa na plo­che vysky­tujú len tie reklamy, ktoré s vyhľa­dá­va­ním priamo súvi­sia, poten­ci­onálny zákaz­ník si ich určite viac všimne.

Naj­zau­jí­ma­vej­šie však na tom je, že túto zmenu navrhol sám inze­rent, ktorý si ale želal ostať v ano­ny­mite.

Výsledky bez reklám, foto: redak­cia

Zdroj: searchengineland.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie

Pridať komentár (0)