Goog­le má nový ope­rač­ný sys­tém pre Andro­id – je slad­ký ako všet­ky ostat­né

Petra Lančaričová / 1. júla 2016 / Lifehacking

Pred­chá­dza­jú­ce ope­rač­né sys­té­my mali vše­li­ja­ké mená, ale toh­to­roč­ný je asi naj­lep­ší.

Nová ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu od Goog­le sa bude volať Andro­id Nou­gat. Goog­le však ten­to­krát k nové­mu menu nepri­šiel úpl­ne sám. Na I/O kon­fe­ren­cii 2016 ohlá­sil vicep­re­zi­dent David Bur­ke, že ten­to­krát si chcú vypo­čuť návrhy verej­nos­ti na ich strán­ke, ale Goog­le bude mať finál­ne slo­vo.

Od Andro­id 1.5 bol kaž­dý ďal­ší sys­tém pome­no­va­ný pod­ľa neja­kej cuk­ro­vin­ky od A po Z, pek­ne po rade. Táto tra­dí­cia zača­la pred viac ako 6 rok­mi, ale Andro­id N je prvá ver­zia, pri kto­rej slo­vo dosta­li aj uží­va­te­lia.

Tu je malá foto his­tó­ria Andro­idu:

Andro­id 1.5- 2009

cupcake

foto: kimberlysnyder.com

Andro­id 1.6- 2009

donut

foto: herb.co

Andro­id 2.0- 2009/2010

eclair

foto: gracessweetlife.com

Andro­id 2.2- 2010

Frozen Yogurt Assortment

foto: huffingtonpost.com

Andro­id 2.3- 2010

gingerbread

foto: roseandlea.com

Andro­id 3.0- 2011

bees work on honeycomb

foto: recipeshubs.com

Andro­id 4.0- 2011

ice cream sandwich

foto: recipeshubs.com

Andro­id 4.2- 2013

jelly bean

foto: kaptest.com

Andro­id 4.4- 2013

kitkat

foto: wikipedia.org

Andro­id 5.0.- 2014

ollipop

foto: mojandroid.sk

Andro­id 6.0- 2015

marshmallow

foto: samsung-updates.com

2016

nougat

foto: thekitchn.com
zdroj: appy-geek.com zdroj titul­nej foto: raa5.com

Pridať komentár (0)