Goog­le Now šoko­val uží­va­te­ľa, keď mu vyjad­ril úprim­nú sús­trasť

Michaela Líšková / 7. apríla 2016 / Tech a inovácie

Nedáv­no výkon­ný pred­se­da Goog­le Eric Sch­midt vysvet­lil, že spo­loč­nosť teraz pra­cu­je na prin­cí­pe super inte­li­gent­nej apli­ká­cie, kto­rá doká­že „nie­čo, čo je lep­šie ako to, čoho sú schop­ní ľudia“.

A zjav­ne sa nemý­lil. Red­dit uží­va­teľ s nic­kom “bar­ne­y­13” expe­ri­men­to­val s hla­so­vý­mi povel­mi v apli­ká­ciách Goog­le Now a Goog­le Pho­tos.

Pri­ká­zal Goog­le Now, aby mu uká­za­la jeho foto­gra­fie z výle­tov, kto­ré si do apli­ká­cie nahral.
Najprv chcel vidieť svo­je fot­ky zo San Fran­cis­ca a tie sa mu aj zobra­zi­li. Potom chcel vidieť tie zo Špa­niel­ska. Tiež úspech. Nako­niec chcel vidieť aj fot­ky z Nice vo Fran­cúz­sku.

techrepublic.com

foto: techrepublic.com

Vte­dy mu žen­ský hlas Goog­le Now pove­dal nie­čo, čo ho prek­va­pi­lo a rozp­la­ka­lo: „V prvom rade mi dovoľ­te vyjad­riť úprim­nú sús­trasť Vám, Vašej mat­ke a celej rodi­ne nad Vašou stra­tou. Váš otec bol skve­lý muž, ako to už urči­te vie­te.“

Jeho otec zomrel prá­ve vo fran­cúz­skom Nice ešte v roku 2010.

Goog­le Now mu kon­do­lo­val k smr­ti jeho otca skôr, ako mu uká­zal obráz­ky, kto­ré by pre neho moh­li byť emo­ci­onál­ne veľ­mi sil­né.

Google_Now_Sympathy

foto: androidheadlines.com

Neuve­ri­teľ­né. Som smut­ný, ohro­me­ný, šoko­va­ný. Aký milý moment, aby mi robot vyjad­ril sús­trasť,“ pove­dal.

Pýtaš sa, ako to Goog­le vedel?

Uká­za­lo sa, že Goog­le Now si pre­čí­ta­la email, kto­rý som dostal od rodin­né­ho pria­te­ľa krát­ko po smr­ti svoj­ho otca. Ale ten fakt, že vede­la čo pove­dať, je pek­ne šoku­jú­ci. Bolo to v tre­ťom odstav­ci mai­lu, kto­rý som dostal v decem­bri 2010.“

Názo­ry na túto situ­áciu sa rôz­nia. Na jed­nej stra­ne ľudia porov­ná­va­jú túto odpo­veď s tou od Mic­ro­sof­tu, keď sa z ich Tay chat­bo­ta stal po chví­li rasis­ta. Na dru­hej stra­ne ten­to prí­beh iba doka­zu­je, že „Goog­le vie všet­ko“ o kaž­dom jed­nom z nás. Bar­ne­y­13 však píše, že sa už nebo­jí toho, koľ­ko vecí o nás Goog­le vie. Mož­no prá­ve vďa­ka tej­to milej kon­do­len­cií.

Samoz­rej­me, ako by to bolo bez dôka­zu. Keď­že to bolo celé ozná­me­né na Red­di­te, ľudia chce­li vedieť, či sa to naozaj sta­lo, tak „bar­ne­y­13“ nele­nil a na You­Tu­be nahral toto video.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: socialforsmall.biz

Pridať komentár (0)