Google Now šoko­val uží­va­teľa, keď mu vyjad­ril úprimnú sús­trasť

Michaela Líšková / 7. apríla 2016 / Tech a inovácie

Nedávno výkonný pred­seda Google Eric Sch­midt vysvet­lil, že spo­loč­nosť teraz pra­cuje na prin­cípe super inte­li­gent­nej apli­ká­cie, ktorá dokáže „niečo, čo je lep­šie ako to, čoho sú schopní ľudia“.

A zjavne sa nemý­lil. Red­dit uží­va­teľ s nic­kom “bar­ne­y13” expe­ri­men­to­val s hla­so­vými povelmi v apli­ká­ciách Google Now a Google Pho­tos.

Pri­ká­zal Google Now, aby mu uká­zala jeho foto­gra­fie z výle­tov, ktoré si do apli­ká­cie nahral.
Najprv chcel vidieť svoje fotky zo San Fran­cisca a tie sa mu aj zobra­zili. Potom chcel vidieť tie zo Špa­niel­ska. Tiež úspech. Nako­niec chcel vidieť aj fotky z Nice vo Fran­cúz­sku.

techrepublic.com

foto: techrepublic.com

Vtedy mu žen­ský hlas Google Now pove­dal niečo, čo ho prek­va­pilo a rozp­la­kalo: „V prvom rade mi dovoľte vyjad­riť úprimnú sús­trasť Vám, Vašej matke a celej rodine nad Vašou stra­tou. Váš otec bol skvelý muž, ako to už určite viete.“

Jeho otec zomrel práve vo fran­cúz­skom Nice ešte v roku 2010.

Google Now mu kon­do­lo­val k smrti jeho otca skôr, ako mu uká­zal obrázky, ktoré by pre neho mohli byť emo­ci­onálne veľmi silné.

Google_Now_Sympathy

foto: androidheadlines.com

Neuve­ri­teľné. Som smutný, ohro­mený, šoko­vaný. Aký milý moment, aby mi robot vyjad­ril sús­trasť,“ pove­dal.

Pýtaš sa, ako to Google vedel?

Uká­zalo sa, že Google Now si pre­čí­tala email, ktorý som dostal od rodin­ného pria­teľa krátko po smrti svojho otca. Ale ten fakt, že vedela čo pove­dať, je pekne šoku­júci. Bolo to v tre­ťom odstavci mailu, ktorý som dostal v decem­bri 2010.“

Názory na túto situ­áciu sa rôz­nia. Na jed­nej strane ľudia porov­ná­vajú túto odpo­veď s tou od Mic­ro­softu, keď sa z ich Tay chat­bota stal po chvíli rasista. Na dru­hej strane tento prí­beh iba doka­zuje, že „Google vie všetko“ o kaž­dom jed­nom z nás. Bar­ne­y13 však píše, že sa už nebojí toho, koľko vecí o nás Google vie. Možno práve vďaka tejto milej kon­do­len­cií.

Samoz­rejme, ako by to bolo bez dôkazu. Keďže to bolo celé ozná­mené na Red­dite, ľudia chceli vedieť, či sa to naozaj stalo, tak „bar­ne­y13“ nele­nil a na You­Tube nahral toto video.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: socialforsmall.biz

Pridať komentár (0)