Google obja­vil Slo­ven­ský Dunaj

Techpedia: Harry Gavendová / 26. august 2014 / Tools a produktivita

Pou­ží­va­te­lia služby Google Street View budú môcť čoskoro vidieť krásu rieky Dunaj z netra­dič­ného pohľadu – Google totiž vyko­nal sve­tovo prvé fote­nie pre­bie­ha­júce v 6 kra­ji­nách spo­ločne. Počas neho mali umiest­nenú špe­ciálnu kameru na palube výlet­nej lode a tá vyfo­to­gra­fo­vala 170 km úsek Dunaja na našom území, no k tomu bude pat­riť celý tok od delty v rumun­skej Cer­nej­vode po Bra­ti­slavu.

Ide o pro­jekt „Google na slo­ven­skú nôtu“, ktorý má za cieľ šíriť slo­ven­skú kul­túru, ume­nie a krásy prí­rody. Foto­do­ku­men­tá­ciu zabez­pe­čuje Google pomo­cou Street View zaria­de­nia Trek­ker. To sa nachá­dza na palu­bách lodí, ktoré sa pla­via Duna­jom. Trek­ker sa skladá z 15 objek­tí­vov a zlo­že­ním ich obrazu vzni­kajú neskôr pano­rámy, ktoré si budeme môcť pozrieť. Pôjde o pohľad na významné mestá z lod­nej per­spek­tívy. Budeme sa tak môcť vir­tu­álne pla­viť popri archi­tek­to­nic­kých pamiat­kach, mos­toch alebo cez chrá­nené kra­jinné úze­mia. Street View z Dunaja pri­praví foto­gra­fie z Bra­ti­slavy, ale tiež z miest oko­li­tých kra­jín.

Sme radi, že môžeme pomôcť Slo­ven­sku uká­zať pou­ží­va­te­ľom inter­netu na celom svete popri his­to­ric­kých a kul­túr­nych pokla­doch aj svoje turis­tické pred­nosti z nového pohľadu,” vraví Ulf Spit­zer, Street View Prog­ramme Mana­ger Google. “Mož­nosť plavby po Dunaji využi­tím Street View pris­peje jed­nak k roz­voju ces­tov­nému ruchu, ale takisto poskytne novú mož­nosť pre kaž­dého, kto by sa rád vybral na vir­tu­álnu plavbu rie­kou Dunaj z pohod­lia svojho domova.”

Plavba po Dunaji je obľú­be­nou turis­tic­kou atrak­ciou a podľa šta­tis­tík si z lodí na Dunaji pozrie výhľad na mestá asi 500.000 turis­tov. Podobné atrak­cie sú i vo sve­to­vých met­ro­po­lách ako výhľad na Lon­dýn z Temže, alebo plavba po Ama­zonke v Ame­rike. Rov­nako ich posky­tuje i Street View.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)