Google pred­sta­vil prog­ra­má­tor­skú novinku pre deti

Petra Lančaričová / 28. júna 2016 / Tech a inovácie

Google pri­šiel s inte­rak­tív­nou novin­kou na prog­ra­mo­va­nie.

Pro­jekt sa volá Pro­ject Blocks a je plat­for­mou pre deti alebo zve­da­vých dospe­lých na pocho­pe­nie zákla­dov prog­ra­mo­va­nia. Blocks sú vo forme kociek, ktoré môžu mať rôzne fun­kcie.

Základná kocka „Brain board“ je vlastne časť, ku kto­rej sa pri­pá­jajú funkčné kocky a takisto vie komu­ni­ko­vať s WiFi a Blu­e­to­oth zaria­de­niami.

Base boards“ sú pri­po­jené v základ­nej kocke a sú vlastne tie kto­rými dizaj­nu­jete svoje inštruk­cie.

1467110971-c58b30d83e72d757c52362e2bfa10b69-1038x576

foto: irishexaminer.com

Pucks“ sú farebné a zábavné kúsky pri­pev­nené na Base boards a určujú čo každá kocka dokáže. Pucks v pod­state čítajú naše inštruk­cie, a tým, že v nich nie sú žiadne elek­trické časti, môžu byť vyro­bené z akých­koľ­vek lac­ných a dostup­ných mate­riá­lov ako papier a guma.

Celý pro­jekt je veľmi dobrý nápad, ktorý môže byť pre deti zau­jí­mavý. Google sa sna­žil vyvi­núť tieto kocky aj pre deti s poru­chami uče­nia a zábavná forma kto­rou sú kocky spra­vené môže byť v budúc­nosti zákla­dom malých prog­ra­má­to­rov.

zdroj: thenextweb.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: tech.firstpost.com

Pridať komentár (0)