Google sľu­buje prvý let svo­jich dro­nov už v najb­liž­ších mesia­coch

Michal Sorkovský / 3. marca 2015 / Tech a inovácie

Na toh­to­roč­nom Mobile World Con­gress v Bar­ce­lone to potvr­dil Sun­dar Pichai. Spo­loč­nosť Titan, ktorú Google ešte minulý rok kúpil by mala podľa jeho slov prísť s prvým skú­šob­ným letom svojho dronu ešte tento rok. 

Titan je spo­loč­nosť, ktorá sa zaoberá vývo­jom dro­nov a ktorú Google zís­kal ešte v apríli 2014. Google vtedy podľa všet­kého Titan zís­kal aj napriek výraz­nému záujmu Face­bo­oku. Obaja títo giganti sa totiž zau­jí­mali o drony a ich schop­nosť vydr­žať vo vzdu­chu dlhú dobu aj so svo­jim nákla­dom a lens tro­chou potreb­nej ener­gie, zatiaľ čo ich bude možné zo zeme pohodlne ovlá­dať. 

Pichai tvrdí, že Titan sa vyrov­nal pro­jektu Pro­ject Loon, ktorý sa zame­ria­val na vysoko lie­ta­júce balóny a s kto­rým tiež pri­šiel pred pár rokmi Google. Nový typ super ľah­kého dronu by mal fičať vďaka solár­nej ener­gii a mal by byť schopný vzná­šať sa v jed­nej oblasti stra­to­sféry. To by malo zna­me­nať skvelý pokrok, keďže by drony doká­zali vytvo­riť bez­drô­tovú sieť a z výšky ju posky­to­vať urče­nej oblasti na zemi. Drony by tiež mohli dopl­niť už exis­tu­júce siete či vytvo­riť sieť pre oblasť, ktorá sa náhle ocitla off­line, naprí­klad po zeme­tra­se­niach či iných kata­stro­fách.

Pro­ject Loon a Titan by sa mali podľa Pichaia vzá­jomne dopĺňať. Balóny sú síce zlo­žité na ria­de­nie, no dokážu pokryť väč­šiu oblasť, zatiaľ čo drony sú ľahko pre­sú­va­teľné do oblastí, v kto­rých je inter­net akútne treba. Google by chcel vďaka obom týmto gad­ge­tom a ich vzá­jom­nému pre­krý­va­niu vytvo­riť doko­nalé inter­ne­tové pokry­tie. Sun­dar Pichai hovo­ril o týchto pro­jek­toch ako o novej nádeji pre zhruba štyri bili­óny ľudí, ktorí nemajú spo­ľah­livý prí­stup na Inter­net. 

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)