Goog­le spúš­ťa Andro­id Wear!

Šandi / 18. marca 2014 / Tech a inovácie

Goog­le ofi­ciál­ne spus­til svoj oča­ká­va­ný pro­jekt Andro­id Wear, kto­ré­ho ambí­ci­ou je dostať sa do väč­ši­ny ope­rač­ných sys­té­mov wea­rab­le tech­no­ló­gií, tak ako sa mu to poda­ri­lo u mobi­lov a tab­le­tov.

Pod­ľa dostup­ných infor­má­cií, budú tie­to zaria­de­nia fun­gu­jú­ce na novom ope­rač­nom sys­té­me Andro­id Wear dostup­né už na jeseň toh­to roka. Prvé spo­loč­nos­ti, kto­ré Andro­id Wear zara­dia do svo­jej ponu­ky budú Asus, HTC, LG, Moto­ro­la a Sam­sung. Vyze­rá, že ope­rač­ný sys­tém je už celý hoto­vý, keď­že má Goog­le okrem zmie­ne­ných firiem dohod­nu­tú spo­lu­prá­cu aj s fas­hi­on znač­kou Fos­sil Group vyrá­ba­jú­cu hodi­ny a oble­če­nie. Tých sa prav­de­po­dob­ne doč­ká­me už v polo­vi­ci toh­to roku.

Goog­le si dal extra zále­žať, aby bol user expe­rien­ce svoj­ho nové­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu jed­no­du­chý, intu­itív­ny a kom­pa­ti­bil­ný na via­ce­ro štý­lov hodín – od okrúh­lych až po hra­na­té.

Pár dni doza­du sti­hol vicep­re­zi­dent Andro­idu ozná­miť spus­te­nie SDK pre všet­ky Andro­id Wear.  Tak­že slo­ven­skí star­tu­pis­ti, šup šup do robo­ty, nech môže­me uve­rej­niť člá­nok o prvej slo­ven­skej Andro­id Wear apli­ká­cii, na kto­rú sa veľ­mi teší­me.

Zdroj: ven­tu­re­be­at

Pridať komentár (0)