Google spúšťa Android Wear!

Šandi / 18. marca 2014 / Tech a inovácie

Google ofi­ciálne spus­til svoj oča­ká­vaný pro­jekt Android Wear, kto­rého ambí­ciou je dostať sa do väč­šiny ope­rač­ných sys­té­mov wea­rable tech­no­ló­gií, tak ako sa mu to poda­rilo u mobi­lov a tab­le­tov.

Podľa dostup­ných infor­má­cií, budú tieto zaria­de­nia fun­gu­júce na novom ope­rač­nom sys­téme Android Wear dostupné už na jeseň tohto roka. Prvé spo­loč­nosti, ktoré Android Wear zara­dia do svo­jej ponuky budú Asus, HTC, LG, Moto­rola a Sam­sung. Vyzerá, že ope­račný sys­tém je už celý hotový, keďže má Google okrem zmie­ne­ných firiem dohod­nutú spo­lu­prácu aj s fas­hion znač­kou Fos­sil Group vyrá­ba­júcu hodiny a oble­če­nie. Tých sa prav­de­po­dobne doč­káme už v polo­vici tohto roku.

Google si dal extra zále­žať, aby bol user expe­rience svojho nového ope­rač­ného sys­tému jed­no­du­chý, intu­itívny a kom­pa­ti­bilný na via­cero štý­lov hodín – od okrúh­lych až po hra­naté.

Pár dni dozadu sti­hol vicep­re­zi­dent Andro­idu ozná­miť spus­te­nie SDK pre všetky Android Wear.  Takže slo­ven­skí star­tu­pisti, šup šup do roboty, nech môžeme uve­rej­niť člá­nok o prvej slo­ven­skej Android Wear apli­ká­cii, na ktorú sa veľmi tešíme.

Zdroj: ven­tu­re­beat

Pridať komentár (0)