Google+ stále žije! No ružovo to nevy­zerá

Peter Kováč / 8. október 2014 / Tools a produktivita

Keď na jar opus­til Google jeho dlho­ročný vicep­re­zi­dent Vic Gun­dotra, začali sa mno­žiť špe­ku­lá­cie, že je to zlá správa pre Google+. Práve túto sociálnu sieť mal totiž Gun­dotra na sta­rosť. S jeho odcho­dom sa mal zmen­šiť vývo­jár­sky tím aj inves­to­vané finan­cie.

Gun­dot­rov nástupca Dávid Besb­ris to ale v inter­view pre Recode popiera. Potvr­dil, že sa jeho tím (dob­ro­voľne) pre­sťa­ho­val do novej budovy, ale počet ľudí pra­cu­jú­cich na G+ je dnes vyšší ako kedy­koľ­vek pred­tým. Koniec siete zatiaľ roz­hodne nehrozí.

Inak ale v roz­ho­vore veľa zahmlie­val, bál sa pria­mych odpo­vedí. Neod­po­ve­dal na otázku, koľko má sieť uží­va­te­ľov, ani aký je jej dlho­dobý cieľ. K dotazu, prečo sa Google+ vnu­co­val uží­va­te­ľom ostat­ných slu­žieb Google, Besb­ris pove­dal, že si ničoho takého nie je vedomý. Jedi­ným spor­ným bodom vraj bola auto­ma­tická regis­trá­cia, ktorú firma pred nedáv­nom zru­šila. Ale ďalej neko­men­to­val násilné zlú­če­nie s You­Tube aniPicaso.

David Besb­ris

Silné (sociálne) zbrane Google sú podľa Besb­risa tiež Han­gouts a Fotky. Firma navyše nevy­čer­pala vše­tok poten­ciál v mobil­ných apli­ká­ciách. Sami ešte neve­dia, čo všetko by sa dalo s tou kopou sen­zo­rov vnútri appiek vymys­lieť. Popiera však, že by do Google+ pri­šiel ano­nymný chat alebo nejaké dočasné správy podobné Snap­chatu. Nie sú to fun­kcie, ktoré by sa dali skĺbiť do jed­ného pro­duktu. Tým ale nevy­lu­čuje, že by Google pra­co­val na odde­le­nej službe.

Celý roz­ho­vor sa nie­sol v duchu, že chcú sociálna sieť uro­biť inak (ako Face­book a ostatné). Od začiatku si služba zakladá na súkromí, uží­va­te­lia vraj milujú kruhy (friend groups) a rýchlo si zvykli aj na komu­nity. Nových pou­ží­va­te­ľov chcú nalá­kať tak, že im vysvet­lia, prečo Google+ majú radi jeho súčasní uží­va­te­lia.

Asi naj­dô­le­ži­tej­ším bodom inter­view je otázka týka­júca sa reklamy. Ani po troch rokoch od spus­te­nia ju Google+ stále neob­sa­huje. Zrejme sa na tom ani nič meniť nebude. Besb­ris hovorí, že reklama je naj­lep­šia vo vyhľa­dá­vaní. Vtedy vám poskytne sku­točne rele­vantné výsledky rea­gu­júce na to, čo vás zau­jíma. Ale umiest­ňo­vať reklamu na nie­koho fotky alebo prís­pevky nefun­guje, kon­ver­zia je v takomto prí­pade malá. (Face­book to ale zlo­mil a vďaka reklame obrov­sky ras­tie.)

Tak čo Google, aká bude nako­niec budúc­nosť Google+? Pomerne málo nav­šte­vo­vaná sociálna sieť bez reklám, alebo …? Nechám na domys­le­nie.

Zdroj: recode, google

Pridať komentár (0)