Google Street View vylep­šuje Slo­ven­ské snímky

Techpedia: Harry Gavendová / 8. júna 2014 / Tools a produktivita

Ak v najb­liž­ších dňoch uvi­díte jaz­diť po Slo­ven­sku autá s guľo­vi­tými foto­apa­rátmi na stre­che, poho­tovo sa usmejte. Pôjde totiž zase o špe­ciálne Street View autá, ktoré majú za cieľ aktu­ali­zo­vať snímky Street View v rámci Google Mapy (mapy.google.sk). záro­veň budú aj foto­gra­fo­vať významné loka­lity, ktoré dote­raz nena­sní­mali. Autá Street View nevy­ne­chajú desiatky miest a obcí od Bra­ti­slavy až po Humenné.

Pou­ží­va­te­lia Máp Google totiž potre­bujú mať snímky stále aktu­álne a okrem bežne dostup­ných ciest chce spo­loč­nosť Google zachy­tiť aj miesta záujmu na báze žia­dostí miest­nych inšti­tú­cií – s využi­tím tzv. Trek­kera, teda Street View batohu.

Slo­ven­skí pou­ží­va­te­lia môžu dnes vďaka Street View vir­tu­álne nav­ští­viť množ­stvo des­ti­ná­cií, vrá­tane kul­túrne a his­to­ricky význam­ných loka­lít, či turis­ticky zau­jí­ma­vých miest a prí­rod­ných krás, ako sú naprí­klad aj uni­kátne slo­ven­ské jas­kyne,“ vraví Jarda Bengl, pro­duk­tový mana­žér Googlu a dodáva: „Keďže infra­štruk­túra sa neus­tále vyvíja, veríme, že vďaka aktu­ali­zá­cii Street View sní­mok umož­níme pou­ží­va­te­ľom a náv­štev­ní­kom Slo­ven­ska ešte lep­šiu orien­tá­ciu a poskyt­neme im inšpi­rá­ciu pri výle­toch a dovo­len­kách.“

Street View patrí k obľú­be­ným služ­bám Google Máp a v súčas­nosti je k dis­po­zí­cii vo viac ako 55 kra­ji­nách sveta. U nás sa spus­tila v roku 2012. Umož­ňuje „vir­tu­álne pre­chádzky“ uli­cami rôz­nych miest sveta, je dostupná v rámci Google Earth a je aj súčas­ťou mobil­nej apli­ká­cie Mapy Google. Na Slo­ven­sku fun­guje i pro­jekt „Slo­ven­ské Street Vies tipy“, kde pat­ria špe­ciálne zbierky pano­ra­ma­tic­kých sní­mok z našej kra­jiny. Pat­ria sem kul­túrne, his­to­rické i prí­rodné krásy vrá­tane jas­kýň.

Žart s úsme­vom do objek­tívu na začiatku článku bol však tro­chu nadne­sený – Google totiž všetky foto­gra­fie upra­vuje – vyma­záva tváre i pozná­va­cie značky áut. Všetko je, samoz­rejme, v záujme ochrany nášho súkro­mia. Navyše, ak si však neže­láte, aby bolo vaše dieťa alebo dokonca i dom na snímke, admin ho môže vyma­zať úplne.

Zdroj: techpedia.sk

Pridať komentár (0)