Google ti poradí ako ušet­riť!

Ľubomír Tereš / 21. augusta 2015 / Business

Google sa snaží uľah­čiť využí­va­nie slneč­nej ener­gie pre širokú verej­nosť. Pred pár dňami spus­til svoj nový pro­jekt nazý­vaný “Pro­ject Sun­roof“, ktorý využíva dáta z Google Maps pre výpo­čet poten­ciálu využi­tia solár­nej ener­gie vašej stre­chy. Ako to teda celé fun­guje?

Celý pro­jekt je zalo­žený na jed­no­du­chom ale šikov­nom sys­téme. Pomo­cou sate­lit­ných sní­mok s vyso­kým roz­lí­še­ním vám Google odme­ria vašu strešnú plo­chu a následne vypo­číta, aký veľký pros­pech by ste mohli mať z využí­va­nia solár­nej ener­gie. Posky­to­vať bude odhad množ­stva slneč­ného svetla, ktoré dopadne na vašu stre­chu počas jed­ného roku, s pri­hliad­nu­tím na poča­sie, tiene stro­mov alebo oko­li­tých budov a orien­tá­ciu stre­chy

Môžete si tak­tiež zadať prie­mernú výšku vášho účtu za elek­trinu pre jemné dola­de­nie výsled­kov. Tieto infor­má­cie sa následne kom­bi­nujú pre výpo­čet množ­stva peňazí, ktoré by ste mohli ušet­riť pou­ží­va­ním solár­nej ener­gie. Google vás potom spojí s miest­nymi posky­to­va­teľmi a vám už len stačí si vybrať toho správ­neho. Celý tento pro­ces trvá asi 10 sekúnd.

Je to šikovný nápad, ktorý by mohol reálne pri­lá­kať ľudí, ktorí by inak nemali záu­jem využí­vať solárnu ener­giu. Podľa slov hlav­ného inži­niera Carla Leada, je pro­jekt určený hlavne pre tých, ktorí sa mylne dom­nie­vajú, že solárna ener­gia je prí­liš drahá, alebo že ich stre­chy nemajú dosta­tok slneč­ného svetla. Navyše, už nebu­dete musieť inves­to­vať svoj voľný čas kvôli čaka­niu na odbor­níka, ktorý vám určí cenovú ponuku. Ak by ste si teda chceli od tes­to­vať tento nástroj na vlast­nej koži, stačí zadať svoju adresu na webo­vej stránke Pro­ject Sun­roof.

Bohu­žiaľ, v súčas­nosti to fun­guje len v San Fran­ciscu a Bos­tone ale v najb­liž­ších mesia­coch by si to mohli vyskú­šať aj ľudia v iných kútoch sveta.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)