Google už môže v celej Kali­for­nii jaz­diť s inte­li­gent­nými autami

Peter Kováč / 25. september 2014 / Tools a produktivita

Kali­forn­ské úrady ude­lili trom spo­loč­nos­tiam povo­le­nie k tes­tom vozi­diel s ume­lou inte­li­gen­ciou, ktoré budú môcť jaz­diť na území celého štátu. Dote­raz sa povo­le­nia vzťa­ho­vali len k vybra­ným oblas­tiam a ces­tám. Kali­for­nia ude­lila 29 povo­lení, z toho 25 ich zís­kal Google, po dve si potom roz­de­lili auto­mo­bilky Mer­ce­des-Benz a Audi. Google môže na cesty vyra­ziť s upra­ve­nými SUV od Lexusu / Toy­oty.

Google pred štyrmi mesiacmi uká­zal aj pro­to­typ vlast­ného vozidla budúc­nosti. Malý elek­tro­mo­bil bez volantu a pedá­lov má maxi­málnu rých­losť 40 km / h. Jeho ambí­ciami je stať sa mest­ským vozid­lom dostup­ným pre kaž­dého. Pre­tože mu ale chýba štan­dardné kona­nie, Google ho môže tes­to­vať len na špe­ciál­nych okru­hoch a drá­hach, na verejné cesty nesmie.

S tým si Google zatiaľ pora­dil tak, že do vozidla manu­álne ria­de­nie pri­mon­to­val. Dva pedále a k tomu volant v netra­dič­nej hori­zon­tál­nej pozí­cii ako v auto­buse. úrady povo­lia verejný test plne auto­nóm­nych vozi­diel, Google dopl­nenú výbavu zase odstráni. Ale to je skôr zále­ži­tosť rokov ako mesia­cov.

Zdroj: the­gu­ar­dian

Pridať komentár (0)