Goog­le už môže v celej Kali­for­nii jaz­diť s inte­li­gen­tný­mi auta­mi

Peter Kováč / 25. septembra 2014 / Tools a produktivita

Kali­forn­ské úra­dy ude­li­li trom spo­loč­nos­tiam povo­le­nie k tes­tom vozi­diel s ume­lou inte­li­gen­ci­ou, kto­ré budú môcť jaz­diť na úze­mí celé­ho štá­tu. Dote­raz sa povo­le­nia vzťa­ho­va­li len k vybra­ným oblas­tiam a ces­tám. Kali­for­nia ude­li­la 29 povo­le­ní, z toho 25 ich zís­kal Goog­le, po dve si potom roz­de­li­li auto­mo­bil­ky Mer­ce­des-Benz a Audi. Goog­le môže na ces­ty vyra­ziť s upra­ve­ný­mi SUV od Lexu­su / Toy­o­ty.

 

Google pred štyrmi mesiacmi ukázal aj prototyp vlastného vozidla budúcnosti. Malý elektromobil bez volantu a pedálov má maximálnu rýchlosť 40 km / h. Jeho ambíciami je stať sa mestským vozidlom dostupným pre každého. Pretože mu ale chýba štandardné konanie, Google ho môže testovať len na špeciálnych okruhoch a dráhach, na verejné cesty nesmie.

S tým si Google zatiaľ poradil tak, že do vozidla manuálne riadenie primontoval. Dva pedále a k tomu volant v netradičnej horizontálnej pozícii ako v autobuse. úrady povolia verejný test plne autonómnych vozidiel, Google doplnenú výbavu zase odstráni. Ale to je skôr záležitosť rokov ako mesiacov.

Zdroj: theguardian

Pridať komentár (0)