Google vytvorí Phy­si­cal Web

Martin Kráľ / 3. október 2014 / Tools a produktivita

Inter­net of things je čím ďalej sklo­ňo­va­něj­ším ter­mí­nom. Sieť sietí už nespája len ľudí, ale aj ich zaria­de­nia. Prí­kla­dom sú zubné kefky, ktoré posie­lajú do mobilu šta­tis­tiky, alebo špe­ciálne kve­ti­náče s kto­rými budete mať aj v práci pre­hľad, ako sa darí kvetu, ktorý máte doma v izbe. Fyzic­kým komu­ni­kač­ným kaná­lom týchto zaria­dení je Blu­e­to­oth LE, ďalej potre­bujú soft­vé­rovú vrstvu, ktorú zaistí fir­mware v elek­tro­nike a apli­ká­ciu v mobile. 

Lenže čo ak sa chcete v teréne pri­po­jiť k neja­kému cudziemu zaria­de­niu, predsa kvôli tomu nebu­dete sťa­ho­vať ďal­šiu apli­ká­ciu, že áno. To isté si pove­dal Google, ktorý začal spon­zo­ro­vať pro­jekt Phy­si­cal Web. Chcel by štan­dar­di­zo­vať spô­sob, akým sa podobné zaria­de­nia doro­zu­mie­vajú, a vytvo­riť jedinú apli­ká­ciu, ktorá by sa s oko­lím doká­zala efek­tívne pre­po­jiť.

Toľko teória, čo prax? Ako prí­klad fyzic­kého webu Google uvá­dza auto­bu­sovú zastávku, ktorá by vám sama poslala upo­zor­ne­nie, kedy dorazí ďal­šia linka. Par­ko­va­cie hodiny a auto­maty na pitie alebo občerstve­nie by ponúkli rýchlu mobilnú platbu. Kamenný obchod by vás pri vstupe mohol upo­zor­niť na nejakú veľkú zľavu apod.

Auto­maty v sebe obsa­hujú Blu­e­to­oth vysie­lač - tzv. Bea­con - a apli­ká­cia pre mobil by ich vedela v okolí vyhľa­dá­vať. Každý bea­con vysiela URL, ktorý pre­sme­ruje na špe­ciálny info web či priamo do neja­kej časti exter­nej apli­ká­cie (naprí­klad na pro­dukt v apli­ká­cii Tesco).

Celý sys­tém je otvo­rený a Google ho zve­rej­nil na Git­hub, aby sa do vývoja a pri­po­mien­ko­va­nia mohli zapo­jiť aj ostatní. Nie­kto múd­rejší by totiž mohol vymys­lieť lepší spô­sob pre­po­je­nia inter­netu vecí, ako je Blu­e­to­oth a web.

Zdroj: TNW

Pridať komentár (0)