Goog­le vytvo­rí Phy­si­cal Web

Martin Kráľ / 3. októbra 2014 / Tools a produktivita

Inter­net of things je čím ďalej sklo­ňo­va­něj­ším ter­mí­nom. Sieť sie­tí už nespá­ja len ľudí, ale aj ich zaria­de­nia. Prí­kla­dom sú zub­né kef­ky, kto­ré posie­la­jú do mobi­lu šta­tis­ti­ky, ale­bo špe­ciál­ne kve­ti­ná­če s kto­rý­mi bude­te mať aj v prá­ci pre­hľad, ako sa darí kve­tu, kto­rý máte doma v izbe. Fyzic­kým komu­ni­kač­ným kaná­lom tých­to zaria­de­ní je Blu­e­to­oth LE, ďalej potre­bu­jú soft­vé­ro­vú vrstvu, kto­rú zais­tí fir­mwa­re v elek­tro­ni­ke a apli­ká­ciu v mobi­le.

 

Lenže čo ak sa chcete v teréne pripojiť k nejakému cudziemu zariadeniu, predsa kvôli tomu nebudete sťahovať ďalšiu aplikáciu, že áno. To isté si povedal Google, ktorý začal sponzorovať projekt Physical Web. Chcel by štandardizovať spôsob, akým sa podobné zariadenia dorozumievajú, a vytvoriť jedinú aplikáciu, ktorá by sa s okolím dokázala efektívne prepojiť.

Toľko teória, čo prax? Ako príklad fyzického webu Google uvádza autobusovú zastávku, ktorá by vám sama poslala upozornenie, kedy dorazí ďalšia linka. Parkovacie hodiny a automaty na pitie alebo občerstvenie by ponúkli rýchlu mobilnú platbu. Kamenný obchod by vás pri vstupe mohol upozorniť na nejakú veľkú zľavu apod.

Automaty v sebe obsahujú Bluetooth vysielač - tzv. Beacon - a aplikácia pre mobil by ich vedela v okolí vyhľadávať. Každý beacon vysiela URL, ktorý presmeruje na špeciálny info web či priamo do nejakej časti externej aplikácie (napríklad na produkt v aplikácii Tesco).

Celý systém je otvorený a Google ho zverejnil na Github, aby sa do vývoja a pripomienkovania mohli zapojiť aj ostatní. Niekto múdrejší by totiž mohol vymyslieť lepší spôsob prepojenia internetu vecí, ako je Bluetooth a web.

 

Zdroj: TNW

Pridať komentár (0)