Google začal napí­nať svaly — Waze sa už Win­dows Phone updatu nedočká

Dominik Novosad / 18. august 2014 / Tools a produktivita

Google vlani kúpil komu­nitnú navi­gá­ciu Waze. Sľu­bo­val síce, že službu nezmení, ale už teraz je cítiť určité zmeny vo vzdu­chu.

Na jeseň vyšla navi­gá­cia aj pre smart tele­fóny s Win­dows Phone. A podľa odpo­vede vývo­já­rov na Twit­teri bol vývoj apli­ká­cie naozaj ukon­čený. Neja­kej aktu­ali­zá­cie sa v budúc­nosti doč­kať síce môžeme, ale momen­tálne to vyzerá skôr ako zbožné pria­nie.

Ame­rickí useri už roz­hod­nu­tie ref­lek­tujú v hod­no­tení apli­ká­cie. O dôvo­doch ukon­če­nia vývoja môžeme len špe­ku­lo­vať, ale ako naj­jed­no­duch­šie vysvet­le­nie sa ponúka nový vlast­ník. Google hádzal Mic­ro­softu polená pod nohy pri vývoji kli­enta pre You­Tube, kto­rého tak Win­dows Phone dodnes ofi­ciálne postráda. Nuž, biz­nis je raz taký a moc akvi­zí­cii má svoje čaro :)

Zdroj: waze

Pridať komentár (0)