GoPro: z malého zázraku veľké IPO

Dávid Feldmar / 14. februára 2014 / Tech a inovácie

GoPro je sve­tovo najp­re­dá­va­nej­šia kamera. Jej pre­daj sa kaž­do­ročne zdvoj­ná­so­buje. Stojí za ňou CEO Nicho­las Wood­man. V roku 2012 firma pre­dala 2,3 mili­óna GoPro kamier a utŕ­žila až nesku­to­čých $521mi­li­ó­nov. GoPro bola prvá značka ktorá pre­bila Sony. Dnes je pou­ží­vaná skoro pri všet­kých adre­na­li­no­vých špor­toch. Pred­po­kladá sa, že v roku 2013 sa jej tržby až zdvoj­ná­so­bia.

Za tech­no­ló­giou pou­ži­tou vo všet­kých GoPro kame­rách stojí spo­loč­nosť Amba­rella. Tá je sve­to­vým líd­rom vo výrobe čipov do HD kamier. Po tom, čo v decem­bri 2012 posky­tol Foxconn $200 mili­ó­novú inves­tí­ciu firme GoPro, sa jej trhová hod­nota vyšpl­hala až na sumu $2,8 bili­óna.

GoPro si je vedomá, že súčasný obrov­ský medzi­ročný rast tržieb sa v roku 2014 začne spo­ma­lo­vať a aj preto je IPO pre ňu tak dôle­žité. Sľu­buje si od neho prí­lev nového cashu. Pou­žije ho určite na ino­vá­ciu pro­duk­tov a na posil­ne­nie mar­ke­tingu. Ten je už teraz hod­no­tený ako veľmi efek­tívny a tak tro­chu sa podobá na mar­ke­ting firmy Red­bull.

Andrew Shahy, ana­ly­tik v Gene­ra­tor Rese­arch, tvrdí, že GoPro bude musieť vytvo­riť nový pro­duk­tový rad a neza­me­ria­vať sa len na výrobu kamier. Dôvo­dom pre toto tvr­de­nie sú smart oku­liare a wea­rab­les, ktoré najb­liž­sie roky môžu ohro­ziť pozí­ciu GoPro.

GoPro bude musieť svoje pro­dukty zaba­liť do šatu, tzn. inšta­lo­vať do lyžiar­skych heliem, slneč­ných oku­lia­rov. Tak­tiež by mohla vytvo­riť vlastný soft­ware kit, ktorý bude umož­ňo­vať jed­no­du­ché sha­ro­va­nie kon­tentu hneď po jeho nahratí. Iba tak môže pre­žiť v dobe, v kto­rej kon­ku­ren­cia nikdy nespí.

Minulý mesiac uzat­vo­ril GoPro deal so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft, kto­rého cie­ľom má byť spus­te­nie GoPro kanalá na her­ných kon­zo­lách Xbox. V októbri minu­lého roka zas uzat­vo­rila deal s letec­kou spo­loč­nos­ťou Vir­gin Ame­rica, vďaka čomu GoPro spus­tila svoj vlastný kanál na palube ich lie­ta­diel.

Pridať komentár (0)