GoP­ro: z malé­ho zázra­ku veľ­ké IPO

Dávid Feldmar / 14. februára 2014 / Tech a inovácie

GoP­ro je sve­to­vo najp­re­dá­va­nej­šia kame­ra. Jej pre­daj sa kaž­do­roč­ne zdvoj­ná­so­bu­je. Sto­jí za ňou CEO Nicho­las Wood­man. V roku 2012 fir­ma pre­da­la 2,3 mili­ó­na GoP­ro kamier a utŕ­ži­la až nesku­to­čých $521mi­li­ó­nov. GoP­ro bola prvá znač­ka kto­rá pre­bi­la Sony. Dnes je pou­ží­va­ná sko­ro pri všet­kých adre­na­li­no­vých špor­toch. Pred­po­kla­dá sa, že v roku 2013 sa jej trž­by až zdvoj­ná­so­bia.

Za tech­no­ló­gi­ou pou­ži­tou vo všet­kých GoP­ro kame­rách sto­jí spo­loč­nosť Amba­rel­la. Tá je sve­to­vým líd­rom vo výro­be čipov do HD kamier. Po tom, čo v decem­bri 2012 posky­tol Foxconn $200 mili­ó­no­vú inves­tí­ciu fir­me GoP­ro, sa jej trho­vá hod­no­ta vyšpl­ha­la až na sumu $2,8 bili­ó­na.

GoP­ro si je vedo­má, že súčas­ný obrov­ský medzi­roč­ný rast tržieb sa v roku 2014 začne spo­ma­lo­vať a aj pre­to je IPO pre ňu tak dôle­ži­té. Sľu­bu­je si od neho prí­lev nové­ho cas­hu. Pou­ži­je ho urči­te na ino­vá­ciu pro­duk­tov a na posil­ne­nie mar­ke­tin­gu. Ten je už teraz hod­no­te­ný ako veľ­mi efek­tív­ny a tak tro­chu sa podo­bá na mar­ke­ting fir­my Red­bull.

Andrew Sha­hy, ana­ly­tik v Gene­ra­tor Rese­arch, tvr­dí, že GoP­ro bude musieť vytvo­riť nový pro­duk­to­vý rad a neza­me­ria­vať sa len na výro­bu kamier. Dôvo­dom pre toto tvr­de­nie sú smart oku­lia­re a wea­rab­les, kto­ré najb­liž­sie roky môžu ohro­ziť pozí­ciu GoP­ro.

GoP­ro bude musieť svo­je pro­duk­ty zaba­liť do šatu, tzn. inšta­lo­vať do lyžiar­skych heliem, slneč­ných oku­lia­rov. Tak­tiež by moh­la vytvo­riť vlast­ný soft­wa­re kit, kto­rý bude umož­ňo­vať jed­no­du­ché sha­ro­va­nie kon­ten­tu hneď po jeho nahra­tí. Iba tak môže pre­žiť v dobe, v kto­rej kon­ku­ren­cia nikdy nespí.

Minu­lý mesiac uzat­vo­ril GoP­ro deal so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft, kto­ré­ho cie­ľom má byť spus­te­nie GoP­ro kana­lá na her­ných kon­zo­lách Xbox. V októb­ri minu­lé­ho roka zas uzat­vo­ri­la deal s letec­kou spo­loč­nos­ťou Vir­gin Ame­ri­ca, vďa­ka čomu GoP­ro spus­ti­la svoj vlast­ný kanál na palu­be ich lie­ta­diel.

Pridať komentár (0)