Guar­dians of the Gala­xy 2 bude prvým fil­mom nato­če­ným kame­rou s 8K roz­lí­še­ním

Dárius Polák / 7. januára 2016 / Tech a inovácie

Zatiaľ čo pre väč­ši­nu z nás je 8K WEA­PON Vis­ta Vision/full-frame 35mm kame­ra tech­no­ló­gia, kto­rú nemá­me dôvod kupo­vať, či pou­žiť, Hol­ly­wo­od náj­de vždy dob­rý dôvod pre využi­tie väč­šie­ho roz­lí­še­nia a vyš­šie­ho počtu sním­kov.

Sme veľ­mi nad­še­ní, že Guar­dians of the Gala­xy 2 nato­čí­me s novou WEA­PON 8K. Toto je moja tre­tia spo­lu­prá­ca s RED (tvor­co­via kame­ry), pred­tým sme pro­stred­níc­tvom ich prí­slu­šen­stva toči­li Pro­met­he­usa a Tar­za­na. Veľ­ký sen­zor a super vyso­ké roz­lí­še­nie, kto­ré posky­tu­je WEA­PON 8K v kom­bi­ná­cii s ľah­kou váhou nám otvá­ra kopec nových mož­nos­tí.“ – Nik Kor­da, výkon­ný pro­du­cent.

red_weapon_8k_full_frame_vista_vision_1

Ako to vše­obec­ne býva, pokiaľ budú mať fil­má­ri dob­ré skú­se­nos­ti s pou­ži­tím tej­to kame­ry, po GOG2 budú nasle­do­vať ďal­šie fil­my zachy­te­né na tej­to kame­re. Neoča­ká­va sa však, že celý film bude nato­če­ný na 8K, skôr sa využi­je pre špe­ci­fic­ké scé­ny, podob­ne ako to býva­lo, keď sa začí­na­lo natá­čať v 4K roz­lí­še­ní.

Pýtaš sa ako je mož­né, že sa bude natá­čať na 8K, ak 4K je maxi­mum čo môže­me vidieť v kine? Spô­so­bom akým sú sen­zo­ry nadi­zaj­no­va­né, nedos­ta­ne­me pomer pixe­lov 1:1. Tzv. Bay­er pat­tern sen­zor, kto­rý využí­va­jú všet­ky tie­to kame­ry, vkla­dá dôraz na zele­nú far­bu a má ju interpolovanú.Čím vyš­šie je roz­lí­še­nie toh­to sen­zo­ru, tým viac farieb dosta­ne­me, čo vo výsled­ku zna­me­ná lep­ší detail. 8K doká­že dať ostrej­šie a čis­tej­šie 4K, tak isto ako 4K pri 2K/1080p obra­ze.

2

Star-lord (WHO?) a spol. vza­li na palu­bu okrem skve­lé­ho tímu tvor­cov aj skve­lú tech­ni­ku. Už teraz sa teším na Awe­so­me Mix, Vol. 2.

james-gunn-uk-premiere-guardians-of-the-galaxy-03-985x666

zdroj: nofilmschool.com

Pridať komentár (0)