Guar­dians of the Galaxy 2 bude prvým fil­mom nato­če­ným kame­rou s 8K roz­lí­še­ním

Dárius Polák / 7. januára 2016 / Tech a inovácie

Zatiaľ čo pre väč­šinu z nás je 8K WEA­PON Vista Vision/full-frame 35mm kamera tech­no­ló­gia, ktorú nemáme dôvod kupo­vať, či pou­žiť, Hol­ly­wood nájde vždy dobrý dôvod pre využi­tie väč­šieho roz­lí­še­nia a vyš­šieho počtu sním­kov.

Sme veľmi nad­šení, že Guar­dians of the Galaxy 2 nato­číme s novou WEA­PON 8K. Toto je moja tre­tia spo­lu­práca s RED (tvor­co­via kamery), pred­tým sme pro­stred­níc­tvom ich prí­slu­šen­stva točili Pro­met­he­usa a Tar­zana. Veľký sen­zor a super vysoké roz­lí­še­nie, ktoré posky­tuje WEA­PON 8K v kom­bi­ná­cii s ľah­kou váhou nám otvára kopec nových mož­ností.“ – Nik Korda, výkonný pro­du­cent.

red_weapon_8k_full_frame_vista_vision_1

Ako to vše­obecne býva, pokiaľ budú mať fil­mári dobré skú­se­nosti s pou­ži­tím tejto kamery, po GOG2 budú nasle­do­vať ďal­šie filmy zachy­tené na tejto kamere. Neoča­káva sa však, že celý film bude nato­čený na 8K, skôr sa využije pre špe­ci­fické scény, podobne ako to bývalo, keď sa začí­nalo natá­čať v 4K roz­lí­šení.

Pýtaš sa ako je možné, že sa bude natá­čať na 8K, ak 4K je maxi­mum čo môžeme vidieť v kine? Spô­so­bom akým sú sen­zory nadi­zaj­no­vané, nedos­ta­neme pomer pixe­lov 1:1. Tzv. Bayer pat­tern sen­zor, ktorý využí­vajú všetky tieto kamery, vkladá dôraz na zelenú farbu a má ju interpolovanú.Čím vyš­šie je roz­lí­še­nie tohto sen­zoru, tým viac farieb dosta­neme, čo vo výsledku zna­mená lepší detail. 8K dokáže dať ostrej­šie a čis­tej­šie 4K, tak isto ako 4K pri 2K/1080p obraze.

2

Star-lord (WHO?) a spol. vzali na palubu okrem skve­lého tímu tvor­cov aj skvelú tech­niku. Už teraz sa teším na Awe­some Mix, Vol. 2.

james-gunn-uk-premiere-guardians-of-the-galaxy-03-985x666

zdroj: nofilmschool.com

Pridať komentár (0)