Hal­miS­pace – Kre­a­tívne cowor­kin­gové cen­trum, kde si vychut­náš kávu, vegán­sku kuchyňu aj kon­cert pod dážd­nikmi

Beatrix Rimarčíková / 24. decembra 2016 / Rozhovory

Ako kre­a­tívne cen­trum s vin­tage kaviar­ňou sme mies­tom plným kon­tras­tov. Atmo­sféru a pod­statu Hal­miS­pace je ťažké opí­sať slo­vami, treba ju zažiť!“ 

Kom­plexné cen­trum Hal­miS­pace sídli v pries­to­roch Hal­miho dvora, národ­nej kul­túr­nej pamiatky, v Koši­ciach. Toto cowor­kin­gové cen­trum je ide­ál­nym mies­tom pre prácu, zábavu i oddych. Okrem kva­lit­nej kávy vám na tomto sta­ro­by­lom mieste ponúknu aj zdravé vegán­ske jedlá. Vo večer­ných hodi­nách sa Hal­miS­pace stáva galé­riou ver­ni­sáží, pred­ná­šok, kví­zov či kon­cer­tov.

O tom, ako vzni­kal jeho kon­cept a ako ho Koši­ča­nia pri­jali som sa poroz­prá­vala s Jura­jom Kar­lí­kom, jed­ným zo zakla­da­te­ľov Hal­miS­pace. Juraj mi pre­zra­dil, že Hal­miS­pace čakajú zmeny v podobe rekon­štruk­cie pries­to­rov, ale aj v podobe nových podu­jatí ako ces­to­va­teľ­ské pred­nášky Hal­miT­rip­pin’ alebo besedy s inšpi­ra­tív­nymi ľuďmi vo for­máte Hal­mi­Bu­si­ness.

Čo ďal­šie plá­nuje Hal­miS­pace sa dočí­taš v roz­ho­vore.

Fun­gu­jete ako cowor­kin­gové cen­trum, vin­tage kavia­reň a vegán­ska reštau­rá­cia záro­veň. Vo večer­ných hodi­nách uspo­ra­dú­vate kon­certy, ver­ni­sáže, kvízy a iné akcie. Ako vzni­kal a ako sa roz­ví­jal kon­cept Hal­miS­pace v Koši­ciach?

Na úpl­nom začiatku bola myš­lienka vytvo­riť kre­a­tívny cowor­kin­gový pries­tor Hal­miS­pace s kaviar­ňou. A to sa nám poda­rilo aj napriek tomu, že sme v Koši­ciach známi skôr ako kavia­reň Hal­mi­Caffe. Neskôr, po dvoch rokoch fun­go­va­nia, sa našou súčas­ťou stala vegán­ska kuchyňa býva­lej čajovne Amana. V súčas­nosti sme mies­tom, ktoré žije dob­rou kávou, zdra­vým bez­lep­ko­vým jed­lom, kon­cer­tami, works­hopmi a vďaka cowor­kingu a kre­a­tív­nym akti­vi­tám aj skve­lými ľuďmi. A tých vecí je oveľa viac. Atmo­sféru a pod­statu Hal­miS­pace je ťažké opí­sať slo­vami, treba ju zažiť!

coworking-13

foto: archív Juraj Kar­lík

Náv­štev­níci sa u vás nie­len občerstvia, ale odnesú si aj atmo­sféru z rôz­nych podu­jatí. Zhrň mi, čo všetko sa v Hal­mi­Caffe orga­ni­zuje?

Ako kre­a­tívne cowor­kin­gové cen­trum s kaviar­ňou orga­ni­zu­jeme podu­ja­tia, ktoré nás aj našich náv­štev­ní­kov posú­vajú vpred. Zame­riame na vzde­lá­va­cie pred­nášky a works­hopy pod hla­vič­kou nášho for­mátu Hal­mi­Bu­si­ness, ktorý vzde­láva pre­dov­šet­kým fre­e­lan­ce­rov, začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov a pod­ni­ka­niach­ti­vých štu­den­tov. Od sep­tem­bra u nás bežia napr. aj veľmi obľú­bené ces­to­va­teľ­ské pred­nášky, v rámci kto­rých spúš­ťame nový for­mát Hal­miT­rip­pin’, nie­koľko kon­cer­tov a vlast­ných for­má­tov, ktoré ešte nebu­deme pre­zrá­dzať. V Hal­miS­pace sa toho dá zažiť naozaj veľa, pre­tože škála našich podu­jatí je veľmi široká. Náv­štev­níci u nás môžu nav­ští­viť ver­ni­sáže, fil­mové večery ako je napr. Hal­mi­Fest či množ­stvo zau­jí­ma­vých kon­cer­tov. Stačí si vybrať.

Je nie­kto, koho by ste chceli vo vašom pod­niku uviesť? Podľa čoho vybe­ráte hos­ťu­jú­cich inter­pré­tov?

V prvom rade sa sna­žíme pri­ná­šať našim náv­štev­ní­kom kva­litu, a to v akej­koľ­vek podobe, či už ide o kva­litné jedlo, kávu, kva­litné pred­nášky, kon­certy a iné podu­ja­tia. V súčas­nosti vytvá­rame napr. pro­jekt Dže­mo­vačka, v rámci kto­rého u nás impro­vi­zujú talen­to­vaní hudob­níci vždy v inej hudob­nej zostave. Tu vidíme veľký pries­tor na oslo­vo­va­nie ďal­ších kva­lit­ných hostí zo slo­ven­skej hudob­nej scény.

Čo sa týka vzde­lá­va­nia, máme roz­be­hnutý vlastný for­mát Hal­mi­Bu­si­ness a v budúc­nosti pri­pra­vu­jeme napr. aj večery s inšpi­ra­tív­nymi osob­nos­ťami. V rámci týchto pro­jek­tov by sme okrem zná­mych osob­ností oslo­vili aj menej zná­mych, no rov­nako inšpi­ra­tív­nych hostí. Radi totiž hľa­dáme alter­na­tívy, hod­noty a obsah aj tam, kde ich iní na prvý pohľad nevi­dia.

jura2

foto: archív Juraj Kar­lík

Hal­miS­pace sídli v nád­her­ných pries­to­roch mest­ského paláca Hal­miho dvor a je zaria­dené naozaj útulne. Kto držal tak­tovku nad výbe­rom pries­to­rov a dizaj­nom kaviarne?

Pries­tor som ja spolu s Pet­rom Sze­ma­nom, ďal­ším zakla­da­te­ľom, obja­vil tak­po­ve­diac náho­dou, no bola to láska na prvý pohľad. Vzhľa­dom na povahu národ­nej kul­túr­nej pamiatky však boli úpravy pries­to­rov pomerne kom­pli­ko­vané a obme­dzené. Práve to bolo dôvo­dom, prečo sme sa roz­hodli pone­chať vin­tage atmo­sféru celého pries­toru. S jeho dizaj­nom nám pomá­hali via­cerí umelci a dá sa pove­dať, že sa vyví­jal dlho­dobo a postupne. Aby sme vás však opäť tro­chu navna­dili, pries­tory Hal­miS­pace prejdú one­dlho roz­siah­lej­šou rekon­štruk­ciou a rede­sig­nom, ktorý zvý­razní kon­trast medzi pôvod­ným a his­to­ric­kým “Halmi” a moder­nou a neus­tále sa roz­ví­ja­jú­cou čas­ťou “Space”. Ale o tom až nabu­dúce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: archív Juraj Kar­lík

Láka vegán­ske menu v cen­tre mesta Koši­ča­nov alebo turis­tov?

Spo­čiatku sme si mys­leli, že našu kuchyňu vyhľa­dá­vajú len vegáni, no výsledky našich pries­ku­mov nás veľmi milo prek­va­pili. Našimi zákaz­níkmi sú pre­dov­šet­kým neve­gáni, ktorí kla­sické obe­dové menu radi vyme­nia za zdravú a pri­tom stále chutnú alter­na­tívu. Poväč­šine sú to domáci Koši­ča­nia, raz za čas k nám však zaví­tajú aj zahra­niční štu­denti či zve­daví turisti.

Odkiaľ beriete suro­viny na dennú príp­ravu jedál a čo nety­pické sa u vás dá

ochut­nať?

Každé naše jedlo je svo­jim spô­so­bom nety­pické, pre­tože búra ste­re­otypy zdra­vej stravy a uka­zuje ľuďom, že aj vegán­ska a zdravá kuchyňa vôbec, môže byť roz­ma­nitá a veľmi chutná.

Sna­žíme sa variť z kva­lit­ných suro­vín, no o lokál­nych dodá­va­te­ľov čerstvých pro­duk­tov je stále núdza. S vegán­skymi a bez­lep­ko­vými suro­vi­nami je to navyše dosť zlo­žité, pre­tože pri nich musíme rátať so sezón­nos­ťou. Avšak ľah­šie sa usklad­ňujú a sú menej náchylné na poka­ze­nie ako živo­číšne suro­viny. Takže sa to vyva­žuje.

koncert-vo-dvore-girls-from-the-moon

kon­cert Girls From The Moon, foto: archív Juraj Kar­lík

Aké podu­ja­tia sú pre náv­štev­ní­kov naj­lá­ka­vej­šie?

Naj­lá­ka­vej­šími podu­ja­tiami sú jed­no­značne ces­to­va­teľ­ské pred­nášky, tie sa nám vypre­dá­vajú jedna radosť. Vzhľa­dom na kapa­citu našich pries­to­roch ide o podu­ja­tia, pri kto­rých záu­jem verej­nosti pre­vy­šuje naše mož­nosti. Mesačne preto orga­ni­zu­jeme via­cero ces­to­va­teľ­ských pred­ná­šok, aby si mali naši náš­tev­níci z čoho vybrať. Záleží už len na tom, aká kra­jina ich zau­jíma, resp. do akej kra­jiny by chceli vyces­to­vať. Od sep­tem­bra sme spus­tili nový ces­to­va­teľ­ský for­mát Hal­miT­rip­pin’. Okrem už tra­dič­nej ochut­návky jedál, čakajú na našich náv­štev­ní­kov ces­to­va­teľ­ské zážitky ďal­ších váš­ni­vých ces­to­va­te­ľov a dob­ro­dru­hov.

Kto by mal Hal­miS­pace určite nav­ští­viť?

Hal­miS­pace nav­šte­vujú pre­važne mladí a aktívni ľudia, čo je pre naše ďal­šie fun­go­va­nie veľ­kou výzvou. Vytvo­rili sme im kom­plexný pries­tor, ktorý kaž­dým dňom využí­vajú čoraz čas­tej­šie. Hal­miS­pace je mies­tom, kde radi oddy­chujú, pijú kávičku, obe­dujú, veče­rajú, pra­cujú na svo­jich pro­jek­toch, učia sa do školy, cvi­čia, vzde­lá­vajú sa a zabá­vajú na našich podu­ja­tiach a mnoho iného. Náš ide­álny zákaz­ník využíva všetky tieto mož­nosti.

halmi-quiz-open-air-78

Hal­mi­Quiz open air, foto: archív Juraj Kar­lík

Ak člo­vek hľadá Hal­miS­pace, musí vojsť do nená­pad­ného pod­chodu z Hlav­nej ulice v Koši­ciach. Z hľa­diska vidi­teľ­nosti je prob­lém nájsť vás. Rie­šite svoju vidi­teľ­nosť inak – na nete, cez mar­ke­ting či reklamu?

Čo sa týka našej vidi­teľ­nosti z Hlav­nej ulice, plne si uve­do­mu­jeme jej zlý stav. Rie­še­nie tejto situ­ácie je však pre nás dosť obtiažne, keďže síd­lime v his­to­ric­kej pamiatke Hal­miho dvor a všetky zmeny a nápady musíme kon­zul­to­vať s pamiat­kármi. Sna­žíme sa preto, aby sa k nám zákaz­níci vždy radi vra­cali a aby nás odpo­rú­čali svo­jim zná­mym. Podľa nášho nedáv­neho pries­kumu k nám na základe odpo­rú­čaní prišlo až 65% z opý­ta­ných. Fun­gu­jeme však samoz­rejme aj na sociál­nych sie­ťach, pre­dov­šet­kým na Face­bo­oku a Ins­ta­grame. O novin­kách a zau­jí­ma­vých podu­ja­tiach infor­mu­jeme našich fanú­ši­kov, napr. aj pro­stred­níc­tvom blogu na našej web­stránke. Tu zve­rej­ňu­jeme na žela­nie našich fanú­ši­kov aj nie­ktoré naše recepty z bez­lep­ko­vej vegán­skej kuchyne. Kaž­do­pádne, na našej von­kaj­šej vidi­teľ­nosti naďa­lej pra­cu­jeme a spolu s pamiat­kármi hľa­dáme adek­vátne rie­še­nie — také, ktoré bude alter­na­tí­vou hod­nou nášho mena a vízie.

Skús mi opí­sať ducha Hal­miS­pace, aká atmo­sféra u vás vládne?

Ako kre­a­tívne cen­trum s vin­tage kaviar­ňou sme mies­tom plným kon­tras­tov. Spája sa tu vša­dep­rí­tomná his­tó­ria mest­ského paláca s ino­va­tív­nou víziou a moder­nos­ťou. Atmo­sféru a pod­statu Hal­miS­pace je preto ťažké opí­sať slo­vami, keďže sme v Koši­ciach vyhľa­dá­va­ným mies­tom na oddych, zábavu i prácu. Po pro­duk­tív­nych cowor­kin­go­vých ránach pri­chá­dza pomerne rušná atmo­sféra obe­dov, za ňou pravá kavia­ren­ská poho­dička a v závere večera uvoľ­nená a poväč­šine veselá atmo­sféra, v závis­losti od orga­ni­zo­va­ného podu­ja­tia.

14055149_1516468475045956_3589536409378516186_n

foto: Gus­táv Bos­zor­mé­nyi

Máte pri­pra­vené novinky do budúcna?

Naše pries­tory by sme vo veľ­kej miere radi využili na orga­ni­zo­va­nie kva­lit­nej­ších a to viac osob­nej­ších podu­jatí, či už ide o oblasť vzde­lá­va­nia alebo hudby. Pod for­má­tom „Komor­nej­šie už to nejde“ sme napr. orga­ni­zo­vali úspešný kon­cert Katky Koš­čo­vej v sprie­vode kla­vi­ristu Daniela Špi­nera. A takýchto podu­jatí plá­nu­jeme v budúc­nosti oveľa viac. Zmeny a novinky nás čakajú aj v dizajne našich pries­to­rov. Našim záme­rom je pre­po­jiť tra­dičné poní­ma­nie pries­toru, pre­zen­tá­cií a podu­jatí s moder­nými tech­no­ló­giami. V koneč­nom dôsledku pôjde o súhru zau­jí­ma­vého vizu­álu, hod­not­ného obsahu a neopa­ko­va­teľ­ného zážitku.

freelanceclub_13

fre­e­lance club, foto: archív Juraj Kar­lík

zdroj titul­nej foto: foto: archív Juraj Kar­lík

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)