Hal­miS­pa­ce – Kre­a­tív­ne cowor­kin­go­vé cen­trum, kde si vychut­náš kávu, vegán­sku kuchy­ňu aj kon­cert pod dážd­nik­mi

Beatrix Rimarčíková / 24. decembra 2016 / Rozhovory

Ako kre­a­tív­ne cen­trum s vin­ta­ge kaviar­ňou sme mies­tom plným kon­tras­tov. Atmo­sfé­ru a pod­sta­tu Hal­miS­pa­ce je ťaž­ké opí­sať slo­va­mi, tre­ba ju zažiť!“ 

Kom­plex­né cen­trum Hal­miS­pa­ce síd­li v pries­to­roch Hal­mi­ho dvo­ra, národ­nej kul­túr­nej pamiat­ky, v Koši­ciach. Toto cowor­kin­go­vé cen­trum je ide­ál­nym mies­tom pre prá­cu, zába­vu i oddych. Okrem kva­lit­nej kávy vám na tom­to sta­ro­by­lom mies­te ponúk­nu aj zdra­vé vegán­ske jed­lá. Vo večer­ných hodi­nách sa Hal­miS­pa­ce stá­va galé­ri­ou ver­ni­sá­ží, pred­ná­šok, kví­zov či kon­cer­tov.

O tom, ako vzni­kal jeho kon­cept a ako ho Koši­ča­nia pri­ja­li som sa poroz­prá­va­la s Jura­jom Kar­lí­kom, jed­ným zo zakla­da­te­ľov Hal­miS­pa­ce. Juraj mi pre­zra­dil, že Hal­miS­pa­ce čaka­jú zme­ny v podo­be rekon­štruk­cie pries­to­rov, ale aj v podo­be nových podu­ja­tí ako ces­to­va­teľ­ské pred­náš­ky Hal­miT­rip­pin’ ale­bo bese­dy s inšpi­ra­tív­ny­mi ľuď­mi vo for­má­te Hal­mi­Bu­si­ness.

Čo ďal­šie plá­nu­je Hal­miS­pa­ce sa dočí­taš v roz­ho­vo­re.

Fun­gu­je­te ako cowor­kin­go­vé cen­trum, vin­ta­ge kavia­reň a vegán­ska reštau­rá­cia záro­veň. Vo večer­ných hodi­nách uspo­ra­dú­va­te kon­cer­ty, ver­ni­sá­že, kví­zy a iné akcie. Ako vzni­kal a ako sa roz­ví­jal kon­cept Hal­miS­pa­ce v Koši­ciach?

Na úpl­nom začiat­ku bola myš­lien­ka vytvo­riť kre­a­tív­ny cowor­kin­go­vý pries­tor Hal­miS­pa­ce s kaviar­ňou. A to sa nám poda­ri­lo aj napriek tomu, že sme v Koši­ciach zná­mi skôr ako kavia­reň Hal­mi­Caf­fe. Neskôr, po dvoch rokoch fun­go­va­nia, sa našou súčas­ťou sta­la vegán­ska kuchy­ňa býva­lej čajov­ne Ama­na. V súčas­nos­ti sme mies­tom, kto­ré žije dob­rou kávou, zdra­vým bez­lep­ko­vým jed­lom, kon­cer­ta­mi, works­hop­mi a vďa­ka cowor­kin­gu a kre­a­tív­nym akti­vi­tám aj skve­lý­mi ľuď­mi. A tých vecí je ove­ľa viac. Atmo­sfé­ru a pod­sta­tu Hal­miS­pa­ce je ťaž­ké opí­sať slo­va­mi, tre­ba ju zažiť!

coworking-13

foto: archív Juraj Kar­lík

Náv­štev­ní­ci sa u vás nie­len občerstvia, ale odne­sú si aj atmo­sfé­ru z rôz­nych podu­ja­tí. Zhrň mi, čo všet­ko sa v Hal­mi­Caf­fe orga­ni­zu­je?

Ako kre­a­tív­ne cowor­kin­go­vé cen­trum s kaviar­ňou orga­ni­zu­je­me podu­ja­tia, kto­ré nás aj našich náv­štev­ní­kov posú­va­jú vpred. Zame­ria­me na vzde­lá­va­cie pred­náš­ky a works­ho­py pod hla­vič­kou náš­ho for­má­tu Hal­mi­Bu­si­ness, kto­rý vzde­lá­va pre­dov­šet­kým fre­e­lan­ce­rov, začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov a pod­ni­ka­niach­ti­vých štu­den­tov. Od sep­tem­bra u nás bežia napr. aj veľ­mi obľú­be­né ces­to­va­teľ­ské pred­náš­ky, v rám­ci kto­rých spúš­ťa­me nový for­mát Hal­miT­rip­pin’, nie­koľ­ko kon­cer­tov a vlast­ných for­má­tov, kto­ré ešte nebu­de­me pre­zrá­dzať. V Hal­miS­pa­ce sa toho dá zažiť naozaj veľa, pre­to­že šká­la našich podu­ja­tí je veľ­mi širo­ká. Náv­štev­ní­ci u nás môžu nav­ští­viť ver­ni­sá­že, fil­mo­vé veče­ry ako je napr. Hal­mi­Fest či množ­stvo zau­jí­ma­vých kon­cer­tov. Sta­čí si vybrať.

Je nie­kto, koho by ste chce­li vo vašom pod­ni­ku uviesť? Pod­ľa čoho vybe­rá­te hos­ťu­jú­cich inter­pré­tov?

V prvom rade sa sna­ží­me pri­ná­šať našim náv­štev­ní­kom kva­li­tu, a to v akej­koľ­vek podo­be, či už ide o kva­lit­né jed­lo, kávu, kva­lit­né pred­náš­ky, kon­cer­ty a iné podu­ja­tia. V súčas­nos­ti vytvá­ra­me napr. pro­jekt Dže­mo­vač­ka, v rám­ci kto­ré­ho u nás impro­vi­zu­jú talen­to­va­ní hudob­ní­ci vždy v inej hudob­nej zosta­ve. Tu vidí­me veľ­ký pries­tor na oslo­vo­va­nie ďal­ších kva­lit­ných hos­tí zo slo­ven­skej hudob­nej scé­ny.

Čo sa týka vzde­lá­va­nia, máme roz­be­hnu­tý vlast­ný for­mát Hal­mi­Bu­si­ness a v budúc­nos­ti pri­pra­vu­je­me napr. aj veče­ry s inšpi­ra­tív­ny­mi osob­nos­ťa­mi. V rám­ci tých­to pro­jek­tov by sme okrem zná­mych osob­nos­tí oslo­vi­li aj menej zná­mych, no rov­na­ko inšpi­ra­tív­nych hos­tí. Radi totiž hľa­dá­me alter­na­tí­vy, hod­no­ty a obsah aj tam, kde ich iní na prvý pohľad nevi­dia.

jura2

foto: archív Juraj Kar­lík

Hal­miS­pa­ce síd­li v nád­her­ných pries­to­roch mest­ské­ho palá­ca Hal­mi­ho dvor a je zaria­de­né naozaj útul­ne. Kto držal tak­tov­ku nad výbe­rom pries­to­rov a dizaj­nom kaviar­ne?

Pries­tor som ja spo­lu s Pet­rom Sze­ma­nom, ďal­ším zakla­da­te­ľom, obja­vil tak­po­ve­diac náho­dou, no bola to lás­ka na prvý pohľad. Vzhľa­dom na pova­hu národ­nej kul­túr­nej pamiat­ky však boli úpra­vy pries­to­rov pomer­ne kom­pli­ko­va­né a obme­dze­né. Prá­ve to bolo dôvo­dom, pre­čo sme sa roz­hod­li pone­chať vin­ta­ge atmo­sfé­ru celé­ho pries­to­ru. S jeho dizaj­nom nám pomá­ha­li via­ce­rí umel­ci a dá sa pove­dať, že sa vyví­jal dlho­do­bo a postup­ne. Aby sme vás však opäť tro­chu navna­di­li, pries­to­ry Hal­miS­pa­ce prej­dú one­dl­ho roz­siah­lej­šou rekon­štruk­ci­ou a rede­sig­nom, kto­rý zvý­raz­ní kon­trast medzi pôvod­ným a his­to­ric­kým “Hal­mi” a moder­nou a neus­tá­le sa roz­ví­ja­jú­cou čas­ťou “Spa­ce”. Ale o tom až nabu­dú­ce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: archív Juraj Kar­lík

Láka vegán­ske menu v cen­tre mes­ta Koši­ča­nov ale­bo turis­tov?

Spo­čiat­ku sme si mys­le­li, že našu kuchy­ňu vyhľa­dá­va­jú len vegá­ni, no výsled­ky našich pries­ku­mov nás veľ­mi milo prek­va­pi­li. Naši­mi zákaz­ník­mi sú pre­dov­šet­kým neve­gá­ni, kto­rí kla­sic­ké obe­do­vé menu radi vyme­nia za zdra­vú a pri­tom stá­le chut­nú alter­na­tí­vu. Poväč­ši­ne sú to domá­ci Koši­ča­nia, raz za čas k nám však zaví­ta­jú aj zahra­nič­ní štu­den­ti či zve­da­ví turis­ti.

Odkiaľ berie­te suro­vi­ny na den­nú príp­ra­vu jedál a čo nety­pic­ké sa u vás dá

ochut­nať?

Kaž­dé naše jed­lo je svo­jim spô­so­bom nety­pic­ké, pre­to­že búra ste­re­oty­py zdra­vej stra­vy a uka­zu­je ľuďom, že aj vegán­ska a zdra­vá kuchy­ňa vôbec, môže byť roz­ma­ni­tá a veľ­mi chut­ná.

Sna­ží­me sa variť z kva­lit­ných suro­vín, no o lokál­nych dodá­va­te­ľov čerstvých pro­duk­tov je stá­le núdza. S vegán­sky­mi a bez­lep­ko­vý­mi suro­vi­na­mi je to navy­še dosť zlo­ži­té, pre­to­že pri nich musí­me rátať so sezón­nos­ťou. Avšak ľah­šie sa usklad­ňu­jú a sú menej náchyl­né na poka­ze­nie ako živo­číš­ne suro­vi­ny. Tak­že sa to vyva­žu­je.

koncert-vo-dvore-girls-from-the-moon

kon­cert Girls From The Moon, foto: archív Juraj Kar­lík

Aké podu­ja­tia sú pre náv­štev­ní­kov naj­lá­ka­vej­šie?

Naj­lá­ka­vej­ší­mi podu­ja­tia­mi sú jed­no­znač­ne ces­to­va­teľ­ské pred­náš­ky, tie sa nám vypre­dá­va­jú jed­na radosť. Vzhľa­dom na kapa­ci­tu našich pries­to­roch ide o podu­ja­tia, pri kto­rých záu­jem verej­nos­ti pre­vy­šu­je naše mož­nos­ti. Mesač­ne pre­to orga­ni­zu­je­me via­ce­ro ces­to­va­teľ­ských pred­ná­šok, aby si mali naši náš­tev­ní­ci z čoho vybrať. Zále­ží už len na tom, aká kra­ji­na ich zau­jí­ma, resp. do akej kra­ji­ny by chce­li vyces­to­vať. Od sep­tem­bra sme spus­ti­li nový ces­to­va­teľ­ský for­mát Hal­miT­rip­pin’. Okrem už tra­dič­nej ochut­náv­ky jedál, čaka­jú na našich náv­štev­ní­kov ces­to­va­teľ­ské zážit­ky ďal­ších váš­ni­vých ces­to­va­te­ľov a dob­ro­dru­hov.

Kto by mal Hal­miS­pa­ce urči­te nav­ští­viť?

Hal­miS­pa­ce nav­šte­vu­jú pre­važ­ne mla­dí a aktív­ni ľudia, čo je pre naše ďal­šie fun­go­va­nie veľ­kou výzvou. Vytvo­ri­li sme im kom­plex­ný pries­tor, kto­rý kaž­dým dňom využí­va­jú čoraz čas­tej­šie. Hal­miS­pa­ce je mies­tom, kde radi oddy­chu­jú, pijú kávič­ku, obe­du­jú, veče­ra­jú, pra­cu­jú na svo­jich pro­jek­toch, učia sa do ško­ly, cvi­čia, vzde­lá­va­jú sa a zabá­va­jú na našich podu­ja­tiach a mno­ho iné­ho. Náš ide­ál­ny zákaz­ník využí­va všet­ky tie­to mož­nos­ti.

halmi-quiz-open-air-78

Hal­mi­Qu­iz open air, foto: archív Juraj Kar­lík

Ak člo­vek hľa­dá Hal­miS­pa­ce, musí vojsť do nená­pad­né­ho pod­cho­du z Hlav­nej uli­ce v Koši­ciach. Z hľa­dis­ka vidi­teľ­nos­ti je prob­lém nájsť vás. Rie­ši­te svo­ju vidi­teľ­nosť inak – na nete, cez mar­ke­ting či rekla­mu?

Čo sa týka našej vidi­teľ­nos­ti z Hlav­nej uli­ce, plne si uve­do­mu­je­me jej zlý stav. Rie­še­nie tej­to situ­ácie je však pre nás dosť obtiaž­ne, keď­že síd­li­me v his­to­ric­kej pamiat­ke Hal­mi­ho dvor a všet­ky zme­ny a nápa­dy musí­me kon­zul­to­vať s pamiat­kár­mi. Sna­ží­me sa pre­to, aby sa k nám zákaz­ní­ci vždy radi vra­ca­li a aby nás odpo­rú­ča­li svo­jim zná­mym. Pod­ľa náš­ho nedáv­ne­ho pries­ku­mu k nám na zákla­de odpo­rú­ča­ní priš­lo až 65% z opý­ta­ných. Fun­gu­je­me však samoz­rej­me aj na sociál­nych sie­ťach, pre­dov­šet­kým na Face­bo­oku a Ins­ta­gra­me. O novin­kách a zau­jí­ma­vých podu­ja­tiach infor­mu­je­me našich fanú­ši­kov, napr. aj pro­stred­níc­tvom blo­gu na našej web­strán­ke. Tu zve­rej­ňu­je­me na žela­nie našich fanú­ši­kov aj nie­kto­ré naše recep­ty z bez­lep­ko­vej vegán­skej kuchy­ne. Kaž­do­pád­ne, na našej von­kaj­šej vidi­teľ­nos­ti naďa­lej pra­cu­je­me a spo­lu s pamiat­kár­mi hľa­dá­me adek­vát­ne rie­še­nie — také, kto­ré bude alter­na­tí­vou hod­nou náš­ho mena a vízie.

Skús mi opí­sať ducha Hal­miS­pa­ce, aká atmo­sfé­ra u vás vlád­ne?

Ako kre­a­tív­ne cen­trum s vin­ta­ge kaviar­ňou sme mies­tom plným kon­tras­tov. Spá­ja sa tu vša­dep­rí­tom­ná his­tó­ria mest­ské­ho palá­ca s ino­va­tív­nou vízi­ou a moder­nos­ťou. Atmo­sfé­ru a pod­sta­tu Hal­miS­pa­ce je pre­to ťaž­ké opí­sať slo­va­mi, keď­že sme v Koši­ciach vyhľa­dá­va­ným mies­tom na oddych, zába­vu i prá­cu. Po pro­duk­tív­nych cowor­kin­go­vých ránach pri­chá­dza pomer­ne ruš­ná atmo­sfé­ra obe­dov, za ňou pra­vá kavia­ren­ská poho­dič­ka a v záve­re veče­ra uvoľ­ne­ná a poväč­ši­ne vese­lá atmo­sfé­ra, v závis­los­ti od orga­ni­zo­va­né­ho podu­ja­tia.

14055149_1516468475045956_3589536409378516186_n

foto: Gus­táv Bos­zor­mé­nyi

Máte pri­pra­ve­né novin­ky do budúc­na?

Naše pries­to­ry by sme vo veľ­kej mie­re radi využi­li na orga­ni­zo­va­nie kva­lit­nej­ších a to viac osob­nej­ších podu­ja­tí, či už ide o oblasť vzde­lá­va­nia ale­bo hud­by. Pod for­má­tom „Komor­nej­šie už to nej­de“ sme napr. orga­ni­zo­va­li úspeš­ný kon­cert Kat­ky Koš­čo­vej v sprie­vo­de kla­vi­ris­tu Danie­la Špi­ne­ra. A takých­to podu­ja­tí plá­nu­je­me v budúc­nos­ti ove­ľa viac. Zme­ny a novin­ky nás čaka­jú aj v dizaj­ne našich pries­to­rov. Našim záme­rom je pre­po­jiť tra­dič­né poní­ma­nie pries­to­ru, pre­zen­tá­cií a podu­ja­tí s moder­ný­mi tech­no­ló­gia­mi. V koneč­nom dôsled­ku pôj­de o súhru zau­jí­ma­vé­ho vizu­álu, hod­not­né­ho obsa­hu a neopa­ko­va­teľ­né­ho zážit­ku.

freelanceclub_13

fre­e­lan­ce club, foto: archív Juraj Kar­lík

zdroj titul­nej foto: foto: archív Juraj Kar­lík

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)