Health for dog: Česká kra­bič­ková diéta pre zdra­vých psí­kov

Rudolf Nečas / 19. október 2015 / Tools a produktivita

V Ame­rike sa zdravá strava pre psov stáva čoraz väč­ším tren­dom, čo si vší­majú aj európ­ski psíč­kari. V Česku sa tento trend obja­vil ako rie­še­nie prob­lé­mov psíka Petry Stok­la­so­vej, mla­dej pod­ni­ka­teľky a zakla­da­teľky star­tupu Health for dog.

Pet­rina fenka Lexi trpela aler­giamy a kož­nými cho­ro­bami. Pomo­hol jej práve pre­chod na vyvá­ženú varenú stravu. Už po dvoch týžd­ňoch bola Lexi čulej­šia, mala lep­šiu náladu a kraj­šiu srsť. Petra si tento trend všimla aj v Ame­rike a po úspeš­nom ove­rení s Lexi sa roz­hodla nápad pre­klo­piť do pod­ni­ka­nia a dostať toto krmivo aj na český trh. Naštu­do­vala si mnoho kníh a člán­kov aby sa sku­točne pre­sved­čila, že to je dobrý nápad a správny spô­sob stra­vo­va­nia pre maz­líč­kov.

Pries­tor na podobné pod­ni­ka­nie pocho­pi­teľne nebolo ťažké nájsť. Každý( tak­mer :( ) chce pre svojho chl­páča len to naj­lep­šie, ale nie vždy na to má čas. Príp­rava jedla je časovo náročná. Treba ju naplá­no­vať, strava musí byť vyvá­žená, treba nakú­piť suro­viny a treba ju uva­riť. Práve preto sa väč­šina roz­hodne pre tak často pro­pa­go­vané gra­nule, ktoré sú pred­sta­vo­vané ako naj­lep­šia strava pre psov. Ako však zís­kať kre­di­bi­litu v danom odbore, keď ste štu­do­vali niečo iné? Spo­jíte sa s odbor­ní­kom.

Health for dog malo ponú­kať správne vyvá­ženú stravu, Petra sa preto spo­jila s naj­väč­ším odbor­ní­kom v oblasti Evou Štver­co­vou, PhD., z Ústavu výživy zvie­rat Vete­ri­nár­nej a far­ma­ce­utic­kej uni­ver­zity v Brne. S pomo­cou doktorky zís­kala potrené zna­losti na vytvo­re­nie vyvá­že­nej stravy. Po mno­hých mesia­coch tes­to­va­nia sa roz­hodli vyrá­bať menej, ale pri vyš­šej kva­lite. Keďže Health for dog kon­ku­ren­ciu na Čes­kom trhu nemá, to naj­ťaž­šie je pre­sved­čiť zákaz­ní­kov o pri­da­nej hod­note.

Na menu sa momen­tálne nájde naprí­klad hovä­dzie s hne­dou ryžou, kura­cie s pohán­kou, sušienky pre psov, ale aj špe­ciálne diéty, ktoré sú naprí­klad určené pre psí­kov so zaží­va­cími prob­lé­mami. Pri kaž­dom jedle sa dá vybrať z 200 — 500g balíč­kov alebo dokonca nakú­piť mesačnú stravu za zľav­nenú cenu. Keďže sa jedná o eshop, strava bude doru­čená priamo domov a vydrží až 18 dní. Jediné čo musíš spra­viť je ser­ví­ro­vať a tešiť sa, ako tvojmu chl­pá­čovi chutí :).

Nejedná sa o jed­no­du­ché pod­ni­ka­nie. Mnohí si možno spo­me­niete na známu dot-com službu pets.com, ktorá chcela doru­čo­vať krmivo pre psov, ale gran­di­ózne praskla spolu s bub­li­nou. Jeden zásadný roz­diel, ktorý je však medzi týmito dvomi služ­bami výrazný je “prečo”. Áno pod­niká sa aj pre peniaze, ale Petra pod­niká hlavne preto, lebo je pre­sved­čená, že ak pomohla Lexi, vie pomôcť aj ostat­ným psí­kom.

Zdroj: healthfordog.cz

Pridať komentár (0)