Hearth.net: “Kľú­čové je nebáť sa robiť chyby”

Startupjobs.cz / 10. augusta 2014 / Rozhovory

Dneš­ným star­tu­pom je Hearth.net, kde sme vyspo­ve­dali Pavla.

Čo Hearth.net robí?

Vyví­jame a pre­vádz­ku­jeme webovú apli­ká­ciu pre­pá­ja­júcu ľudí, ktorí robia to, čo ich baví, napĺňa a sú v tom dobrí. Dru­hým to ponú­kajú darom a naopak od ostat­ných môžu dostať to, čo potre­bujú oni sami.

Ako Vás napadlo roz­be­hnúť Hearth.net? Čo bola Vaša inšpi­rá­cia?

Pro­jekt je veľmi starý, jeho kon­cept sme začali rozp­ra­co­vá­vať už v roku 2009, vtedy ešte v drese LMC, pre­vádz­ko­va­teľa pra­cov­ných por­tá­lov jobs.cz a prace.cz, keď došlo v dôsledku krízy k pre­padu trhu práce a rastu neza­mest­na­nosti. Začali sme pre­mýš­ľať, či a prí­padne ako by išiel “trh práce”, resp. trh zruč­ností jeho účast­ní­kov, orga­ni­zo­vať inak … Uva­žo­vali sme o bar­teri, časo­vých ban­kách, lokál­nych menách … a skon­čili sme u čis­tého daru, ktorý stojí nad všet­kým, v pod­state aj nad peňaž­nými vzťahmi.

Pode­líte sa s nami o nejaké infor­má­cie zo záku­li­sia Hearth.net?

Asi to nie je záku­li­sie, pre­tože to je vidieť na prvý pohľad:-) … ale prvá ver­zia Hearth.net sa nám nepo­da­rila — bola uží­va­teľ­sky kos­tr­batá a kom­pli­ko­vaná, … Vnú­torne nás veľa štvalo, že sa za vlastný pro­dukt nemô­žeme s čis­tým srd­com posta­viť a odra­zilo sa to v demo­ti­vá­cii celého tímu.

Čo pova­žu­jete za naj­väčší Hearth.net?

Že sa nám poda­rilo nájsť silu k tomu začať vývoj znova od nuly, nasta­viť tvo­rivú spo­lu­prácu vo vývoji, nájsť spo­ločnú reč v rámci tímu. A vo finále pri­pra­viť mini­málny pro­dukt, ku kto­rému sa môžeme hrdo pri­hlá­siť a tešiť sa na jeho ďalší roz­voj.

Čo chys­táte nové?

Začiat­kom sep­tem­bra spúš­ťame novú ver­ziu a roz­bie­hame komu­ni­kačnú kam­paň, poda­rilo sa nám zor­ga­ni­zo­vať dis­kusný stôl v rámci Fora­2000 na tému eko­nó­mia daru a pozvať naň inšpi­ra­tívne osob­nosti a máme veľa pro­duk­to­vých plá­nov do budúcna. Vedľa toho dúfam, že nám pre­vádzka novej ver­zie dá ďal­šiu inšpi­rá­ciu, ako by sme mohli Hearth.net robiť lep­šie.

Kto všetko za Hearth.net stojí? Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Poda­rilo sa nám vytvo­riť veľmi rôz­no­rodý tím, preto je dôle­žitá otvo­rená komu­ni­ká­cia, aby sme boli schopní nachá­dzať spo­ločný prie­seč­ník. Takže hľa­dáme otvo­re­ných ľudí, ktorí sa neboja pus­tiť fan­tá­ziu na špa­cír a vedia si pred­sta­viť, že by to raz všetko mohlo fun­go­vať inak, tre­bárs bez peňazí … Za pro­jek­tom tak stojí každý člen tímu a vizi­onár­ske a finančné záze­mie nám posky­tuje Libor Malý, bývalý maji­teľ LMC , ktorý tak roz­víja myš­lienku a pro­jekt, ktoré sme vykopli ešte v LMC.

Je práca u vás v nie­čom iná ako v ostat­ných fir­mách?

Sme taký nestar­tu­pový star­tup, pre­tože vzhľa­dom na víziu pro­jektu fun­gu­jeme ako občian­ske zdru­že­nie a aj do budúcna plá­nu­jeme finan­co­va­nia len z darov. Pokú­šame sa tak skĺbiť star­tu­pový oheň a ener­giu s tým, že nemáme defi­no­vaný exit, ale ide nám o dlho­dobé úspešné ply­nu­tie.

Čo by ste odká­zali ľuďom, ktorí uva­žujú o práci v star­tupe?

Zákla­dom je otvo­re­nosť, komu­ni­ká­cia a kľú­čové je nebáť sa robiť chyby a vykro­čiť za hra­nice svojho kom­fortu. S ohľa­dom na čerstvé star­tu­pové skú­se­nosti ma napa­dajú ešte ďal­šie dva odkazy — “slon sa je po kús­koch” a “na eska­lá­tor je dobré nastú­piť na začiatku a ísť po smere jazdy”.

Nejaké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nie / odkaz?

Je zau­jí­mavé si občas prejsť, čo člo­vek ostat­ným dáva a čo od nich pri­jíma, a zamys­lieť sa, čo by ostat­ným dávať mohol a chcel. Môže sa tým otvo­riť úplne nová dimen­zia života … nové vzťahy, nový smer.

Zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)