Hearth.net: “Kľú­čo­vé je nebáť sa robiť chy­by”

Startupjobs.cz / 10. augusta 2014 / Rozhovory

Dneš­ným star­tu­pom je Hearth.net, kde sme vyspo­ve­da­li Pav­la.

Čo Hearth.net robí?

Vyví­ja­me a pre­vádz­ku­je­me webo­vú apli­ká­ciu pre­pá­ja­jú­cu ľudí, kto­rí robia to, čo ich baví, napĺňa a sú v tom dob­rí. Dru­hým to ponú­ka­jú darom a naopak od ostat­ných môžu dostať to, čo potre­bu­jú oni sami.

Ako Vás napad­lo roz­be­hnúť Hearth.net? Čo bola Vaša inšpi­rá­cia?

Pro­jekt je veľ­mi sta­rý, jeho kon­cept sme zača­li rozp­ra­co­vá­vať už v roku 2009, vte­dy ešte v dre­se LMC, pre­vádz­ko­va­te­ľa pra­cov­ných por­tá­lov jobs.cz a prace.cz, keď doš­lo v dôsled­ku krí­zy k pre­pa­du trhu prá­ce a ras­tu neza­mest­na­nos­ti. Zača­li sme pre­mýš­ľať, či a prí­pad­ne ako by išiel “trh prá­ce”, resp. trh zruč­nos­tí jeho účast­ní­kov, orga­ni­zo­vať inak … Uva­žo­va­li sme o bar­te­ri, časo­vých ban­kách, lokál­nych menách … a skon­či­li sme u čis­té­ho daru, kto­rý sto­jí nad všet­kým, v pod­sta­te aj nad peňaž­ný­mi vzťah­mi.

Pode­lí­te sa s nami o neja­ké infor­má­cie zo záku­li­sia Hearth.net?

Asi to nie je záku­li­sie, pre­to­že to je vidieť na prvý pohľad:-) … ale prvá ver­zia Hearth.net sa nám nepo­da­ri­la — bola uží­va­teľ­sky kos­tr­ba­tá a kom­pli­ko­va­ná, … Vnú­tor­ne nás veľa štva­lo, že sa za vlast­ný pro­dukt nemô­že­me s čis­tým srd­com posta­viť a odra­zi­lo sa to v demo­ti­vá­cii celé­ho tímu.

Čo pova­žu­je­te za naj­väč­ší Hearth.net?

Že sa nám poda­ri­lo nájsť silu k tomu začať vývoj zno­va od nuly, nasta­viť tvo­ri­vú spo­lu­prá­cu vo vývo­ji, nájsť spo­loč­nú reč v rám­ci tímu. A vo finá­le pri­pra­viť mini­mál­ny pro­dukt, ku kto­ré­mu sa môže­me hrdo pri­hlá­siť a tešiť sa na jeho ďal­ší roz­voj.

Čo chys­tá­te nové?

Začiat­kom sep­tem­bra spúš­ťa­me novú ver­ziu a roz­bie­ha­me komu­ni­kač­nú kam­paň, poda­ri­lo sa nám zor­ga­ni­zo­vať dis­kus­ný stôl v rám­ci Fora­2000 na tému eko­nó­mia daru a pozvať naň inšpi­ra­tív­ne osob­nos­ti a máme veľa pro­duk­to­vých plá­nov do budúc­na. Ved­ľa toho dúfam, že nám pre­vádz­ka novej ver­zie dá ďal­šiu inšpi­rá­ciu, ako by sme moh­li Hearth.net robiť lep­šie.

Kto všet­ko za Hearth.net sto­jí? Aké typy ľudí hľa­dá­te do svoj­ho tímu?

Poda­ri­lo sa nám vytvo­riť veľ­mi rôz­no­ro­dý tím, pre­to je dôle­ži­tá otvo­re­ná komu­ni­ká­cia, aby sme boli schop­ní nachá­dzať spo­loč­ný prie­seč­ník. Tak­že hľa­dá­me otvo­re­ných ľudí, kto­rí sa nebo­ja pus­tiť fan­tá­ziu na špa­cír a vedia si pred­sta­viť, že by to raz všet­ko moh­lo fun­go­vať inak, tre­bárs bez peňa­zí … Za pro­jek­tom tak sto­jí kaž­dý člen tímu a vizi­onár­ske a finanč­né záze­mie nám posky­tu­je Libor Malý, býva­lý maji­teľ LMC , kto­rý tak roz­ví­ja myš­lien­ku a pro­jekt, kto­ré sme vykop­li ešte v LMC.

Je prá­ca u vás v nie­čom iná ako v ostat­ných fir­mách?

Sme taký nestar­tu­po­vý star­tup, pre­to­že vzhľa­dom na víziu pro­jek­tu fun­gu­je­me ako občian­ske zdru­že­nie a aj do budúc­na plá­nu­je­me finan­co­va­nia len z darov. Pokú­ša­me sa tak skĺbiť star­tu­po­vý oheň a ener­giu s tým, že nemá­me defi­no­va­ný exit, ale ide nám o dlho­do­bé úspeš­né ply­nu­tie.

Čo by ste odká­za­li ľuďom, kto­rí uva­žu­jú o prá­ci v star­tu­pe?

Zákla­dom je otvo­re­nosť, komu­ni­ká­cia a kľú­čo­vé je nebáť sa robiť chy­by a vykro­čiť za hra­ni­ce svoj­ho kom­for­tu. S ohľa­dom na čerstvé star­tu­po­vé skú­se­nos­ti ma napa­da­jú ešte ďal­šie dva odka­zy — “slon sa je po kús­koch” a “na eska­lá­tor je dob­ré nastú­piť na začiat­ku a ísť po sme­re jaz­dy”.

Neja­ké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nie / odkaz?

Je zau­jí­ma­vé si občas prejsť, čo člo­vek ostat­ným dáva a čo od nich pri­jí­ma, a zamys­lieť sa, čo by ostat­ným dávať mohol a chcel. Môže sa tým otvo­riť úpl­ne nová dimen­zia živo­ta … nové vzťa­hy, nový smer.

Zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)