Hele vole! Čo všet­ko dnes môže­me závi­dieť bra­tom Čechom?!

Lenka Haringová / 1. septembra 2016 / Zaujímavosti

Neraz si robí­me výle­ty cez západ­nú hra­ni­cu, aby sme okú­si­li to, čo nám ponú­ka­jú Čechy. Sme s nimi tak nejak pre­po­je­ní. Nie­ke­dy aj závis­ťou, čo ponú­ka ich kra­ji­na, naroz­diel od tej našej maleb­nej.

I keď sa čas­to stá­va­jú ter­čom posme­chu, z dôvo­du pono­žiek v san­dá­loch a iných mód­nych kre­ácií, stá­le sa náj­de nie­čo, čo v nás evo­ku­je záu­jem. Či už je to per­fekt­ná čes­ká komé­dia, výbor­né pivo, prí­ro­da ale­bo mož­nosť legál­ne okú­siť mari­hu­anu. Pre­ži­li sme spo­lu nece­lých 68 rokov a pozri sa na to, o čo sme priš­li, keď sme sa roz­de­li­li.

Krá­ľov­ná Pra­ha a dary jej noč­né­ho živo­ta

Kaž­dý, kto sa vybe­rie omrk­núť praž­ský orloj neza­bud­ne zažiť noč­ný život na vlast­nej koži. To množ­stvo pod­ni­kov a veľ­kej inter­kul­túr­nej zlož­ky v nás vyvo­lá­va pocit, že sme ďale­ko od domo­va a záro­veň takis­to blíz­ko. Nie­ko­ho mož­no zasko­čí otvo­re­nosť náro­da k homo­se­xu­ali­te, či dokon­ca k pros­ti­tú­cii. Na Slo­ven­sku sme stá­le prí­liš skep­tic­kí voči takým­to veciam.

prague-1504330_1920

Foto: pixabay.com

Karel Gott

Slo­van­ský Elvis Pre­sley, bož­ský Kája. V 60. rokoch sa nena­šiel jedi­ný zlo­my­seľ­ník a všet­ci ho vrúc­ne milo­va­li tak, ako je tomu aj dnes.

maxresdefault

Foto: filmavideo.cz

Beche­rov­ka

Máme síce Demä­nov­ku ale­bo Tatrans­ký čaj, ale taj­nej recep­tú­re Beche­rov­ky z roku 1807 sa nič nevy­rov­ná. Je to vod­ky­ňa bylin­ných opi­já­tov.

portfolio-becherovka

Foto: becherovka.cz

Plzeň

Pri alko­ho­le osta­ne­me. Pri­po­meň si chuť sláv­nej Plz­ne. Tie slo­ven­ské pivá sú tak­tiež výbor­né, ale čas­tej­šie siah­ne­me po čes­kej Plz­ni. A pili ju aj v seriá­li Pria­te­lia, neraz ju môžeš vidieť na chlad­nič­ke u Joey­ho a Chand­le­ra.

130412_Plzensky_Prazdroj_image

Foto: plzen.eu

Kar­lo­ve Vary

Nie­len Que­en Lati­fah chce­la strá­viť (posled­né) dni v Kar­lo­vych Varoch, kto­ré nie­ke­dy slú­ži­li len smo­tán­ke. Tre­ba nav­ští­viť a obzrieť si túto nád­her­nú kúpeľ­nú met­ro­po­lu

kv

Foto: cestovanie.net

Ško­dov­ka

Schvál­ne či vieš, čo zna­me­ná slo­vo “embéč­ka”. A vieš aj to, že väč­ši­na z nich sa vyrá­ba v Bra­ti­sla­ve? Tak ako to je s tými čes­ký­mi auta­mi?

black-grey-186543_1280

Foto: pixabay.com

Avast ani­ví­rus

Dám ruku do ohňa, že kaž­dý z nás ho aspoň raz nain­šta­lo­va­ný mal!

avast-free-antivirus-57-700x393

Foto: avast

Fer­do Mra­vec

Urči­tá gene­rá­cia bola v det­stve spre­vá­dza­ná tým­to odváž­nym mrav­com a jeho kamo­šom Chro­bá­kom Truh­lí­kom. Ja som ho milo­va­la. Ty tiež?

ferdo-4

Foto: wiki

Kned­lo-vepřo-zelo

Slo­ven­ská kuchy­ňa je výbor­ná, ale aj tak ti pote­čie slin­ka pri pomys­le­ní na tú čes­kú. A hlav­ne na kúsok brav­čo­vé­ho s kapus­tou a s kned­ľou.

dsc_9611

Foto: pinarosa.wordpress.com

Mari­hu­ana

Zaťiaľ, čo sa 30% slo­ven­ské­ho náro­da ukrý­va pri jej faj­če­ní, u suse­dov ju dosta­neš už aj v lekár­ni na lekár­sky pred­pis a za cigu z trá­vy, ťa už do basy neho­dia.

cannabis-1458000_1920

Foto: pixabay.com

Social­ba­kers

Spo­loč­nosť, kto­rá ovlád­la trh ana­lýz sociál­nych médií. Pomá­ha­jú s marek­tin­gom malým a stred­ným pod­ni­kom a na dru­hú stra­nu tvo­ria kľú­čo­vých par­tne­rov spo­loč­nos­tiam ako je Leno­vo, ING, Nest­lé, Toy­o­ta.…

wersm-jan-rezab-e1432655989433-657x360

Foto: wersm

Čes­ká koru­na 

Tak závi­dieť, či nezá­vi­dieť? Mno­ho ľudí tvr­dí, že bolo chy­bou pri­jať európ­sku menu. Otvo­ri­lo nám to lep­šie mož­nos­ti, ale aj tak sa náj­du dôvo­dy, pre­čo bolo dob­rým roz­hod­nu­tím Čechov, pone­chať si svo­ju menu.

money-660246_1920

Foto: pixabay.com

Čes­ké fil­my

Kame­ňák a tie sláv­ne kla­si­ky, občas s nemec­kou kopro­duk­ci­ou, ako je Popel­ka, si nikdy nene­chá­me ujsť. Avšak aj tie novo­do­bej­šie fil­my sto­ja za to!

gympl

Foto: wiki­me­dia

Miche­lin reštau­rá­cie

Na Slo­ven­sku sa zatiaľ Miche­lin­skou hviez­dou nemô­že pýšiť žiad­na reštau­rá­cia, ale ak túžiš po gas­tro­no­mic­kom zno­vuz­ro­de­ní, choď na západ. Tam náj­deš Pau­lu­so­vu reštau­rá­ciu Alc­ron ale­bo zná­mu kuchy­ňu v poda­ní La Degu­sta­ti­on Bohême Bour­ge­oise.

46_la_rotonde-large

Foto: Alc­ron

Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va 

Od roku 1348 pre­rá­stla v uni­ver­zi­tu so 17 fakul­ta­mi. V prie­me­re ju nav­šte­vu­je 55 000 štu­den­tov a jej kva­li­tu môžu slo­ven­skí štu­den­ti len ticho závi­dieť. Schvál­ne, koľ­ko ľudí z tvoj­ho oko­lia štu­du­je v Čes­ku?

UK-5162-version1-ivuk593version1graficka_podoba

Foto: Kar­lo­va Uni­ver­zi­ta

Hviezd­ne kon­cer­ty

Na Slo­ven­sku sa občas môže­me tešiť náv­šte­ve hudob­ní­kov sve­to­vé­ho for­má­tu, ako sú Rob­bie Wiliams, Katy Per­ry, One Repub­lic a ďal­ší. V Čes­ku o dob­ré kon­cer­ty nie je núdza.

concerts-1150042_1920

Foto: pixabay.com

Exis­tu­je veľa mož­nos­tí, kto­ré by sme radi pri­ví­ta­li aj my. Mož­no nás občas pre­pad­ne závisť, ale stá­le sa môže­me tešiť z krás, aké Slo­ven­sko ponú­ka. Tu si ich môžeš pri­po­me­núť a zale­piť tak rany utr­pe­né po pre­čí­ta­ní toho­to člán­ku.

Kiwi.com

Býva­lý Sky­pic­ker. Poznáš tie strán­ky, kde si vyhľa­dáš naj­lac­nej­šiu leten­ku, kedy­koľ­vek, s kým­koľ­vek, kam­koľ­vek? Tak vyskú­šaj Kiwi. Ten je naj!

skypicker1

Foto: skypicker.com, zdroj titul­nej foto: wiki/wersm

Pridať komentár (0)