Hele vole! Čo všetko dnes môžeme závi­dieť bra­tom Čechom?!

Lenka Haringová / 1. septembra 2016 / Zaujímavosti

Neraz si robíme výlety cez západnú hra­nicu, aby sme okú­sili to, čo nám ponú­kajú Čechy. Sme s nimi tak nejak pre­po­jení. Nie­kedy aj závis­ťou, čo ponúka ich kra­jina, naroz­diel od tej našej maleb­nej.

I keď sa často stá­vajú ter­čom posme­chu, z dôvodu pono­žiek v san­dá­loch a iných mód­nych kre­ácií, stále sa nájde niečo, čo v nás evo­kuje záu­jem. Či už je to per­fektná česká komé­dia, výborné pivo, prí­roda alebo mož­nosť legálne okú­siť mari­hu­anu. Pre­žili sme spolu nece­lých 68 rokov a pozri sa na to, o čo sme prišli, keď sme sa roz­de­lili.

Krá­ľovná Praha a dary jej noč­ného života

Každý, kto sa vybe­rie omrk­núť praž­ský orloj neza­budne zažiť nočný život na vlast­nej koži. To množ­stvo pod­ni­kov a veľ­kej inter­kul­túr­nej zložky v nás vyvo­láva pocit, že sme ďaleko od domova a záro­veň takisto blízko. Nie­koho možno zaskočí otvo­re­nosť národa k homo­se­xu­alite, či dokonca k pros­ti­tú­cii. Na Slo­ven­sku sme stále prí­liš skep­tickí voči takýmto veciam.

prague-1504330_1920

Foto: pixabay.com

Karel Gott

Slo­van­ský Elvis Pre­sley, bož­ský Kája. V 60. rokoch sa nena­šiel jediný zlo­my­seľ­ník a všetci ho vrúcne milo­vali tak, ako je tomu aj dnes.

maxresdefault

Foto: filmavideo.cz

Beche­rovka

Máme síce Demä­novku alebo Tatranský čaj, ale taj­nej recep­túre Beche­rovky z roku 1807 sa nič nevy­rovná. Je to vod­kyňa bylin­ných opi­já­tov.

portfolio-becherovka

Foto: becherovka.cz

Plzeň

Pri alko­hole osta­neme. Pri­po­meň si chuť sláv­nej Plzne. Tie slo­ven­ské pivá sú tak­tiež výborné, ale čas­tej­šie siah­neme po čes­kej Plzni. A pili ju aj v seriáli Pria­te­lia, neraz ju môžeš vidieť na chlad­ničke u Joeyho a Chand­lera.

130412_Plzensky_Prazdroj_image

Foto: plzen.eu

Kar­love Vary

Nie­len Queen Lati­fah chcela strá­viť (posledné) dni v Kar­lo­vych Varoch, ktoré nie­kedy slú­žili len smo­tánke. Treba nav­ští­viť a obzrieť si túto nád­hernú kúpeľnú met­ro­polu

kv

Foto: cestovanie.net

Ško­dovka

Schválne či vieš, čo zna­mená slovo “embéčka”. A vieš aj to, že väč­šina z nich sa vyrába v Bra­ti­slave? Tak ako to je s tými čes­kými autami?

black-grey-186543_1280

Foto: pixabay.com

Avast ani­ví­rus

Dám ruku do ohňa, že každý z nás ho aspoň raz nain­šta­lo­vaný mal!

avast-free-antivirus-57-700x393

Foto: avast

Ferdo Mra­vec

Určitá gene­rá­cia bola v det­stve spre­vá­dzaná týmto odváž­nym mrav­com a jeho kamo­šom Chro­bá­kom Truh­lí­kom. Ja som ho milo­vala. Ty tiež?

ferdo-4

Foto: wiki

Knedlo-vepřo-zelo

Slo­ven­ská kuchyňa je výborná, ale aj tak ti pote­čie slinka pri pomys­lení na tú českú. A hlavne na kúsok brav­čo­vého s kapus­tou a s kned­ľou.

dsc_9611

Foto: pinarosa.wordpress.com

Mari­hu­ana

Zaťiaľ, čo sa 30% slo­ven­ského národa ukrýva pri jej faj­čení, u suse­dov ju dosta­neš už aj v lekárni na lekár­sky pred­pis a za cigu z trávy, ťa už do basy neho­dia.

cannabis-1458000_1920

Foto: pixabay.com

Social­ba­kers

Spo­loč­nosť, ktorá ovládla trh ana­lýz sociál­nych médií. Pomá­hajú s marek­tin­gom malým a stred­ným pod­ni­kom a na druhú stranu tvo­ria kľú­čo­vých par­tne­rov spo­loč­nos­tiam ako je Lenovo, ING, Nestlé, Toy­ota.…

wersm-jan-rezab-e1432655989433-657x360

Foto: wersm

Česká koruna 

Tak závi­dieť, či nezá­vi­dieť? Mnoho ľudí tvrdí, že bolo chy­bou pri­jať európ­sku menu. Otvo­rilo nám to lep­šie mož­nosti, ale aj tak sa nájdu dôvody, prečo bolo dob­rým roz­hod­nu­tím Čechov, pone­chať si svoju menu.

money-660246_1920

Foto: pixabay.com

České filmy

Kame­ňák a tie slávne kla­siky, občas s nemec­kou kopro­duk­ciou, ako je Popelka, si nikdy nene­cháme ujsť. Avšak aj tie novo­do­bej­šie filmy stoja za to!

gympl

Foto: wiki­me­dia

Miche­lin reštau­rá­cie

Na Slo­ven­sku sa zatiaľ Miche­lin­skou hviez­dou nemôže pýšiť žiadna reštau­rá­cia, ale ak túžiš po gas­tro­no­mic­kom zno­vuz­ro­dení, choď na západ. Tam náj­deš Pau­lu­sovu reštau­rá­ciu Alc­ron alebo známu kuchyňu v podaní La Degu­sta­tion Bohême Bour­ge­oise.

46_la_rotonde-large

Foto: Alc­ron

Uni­ver­zita Kar­lova 

Od roku 1348 pre­rá­stla v uni­ver­zitu so 17 fakul­tami. V prie­mere ju nav­šte­vuje 55 000 štu­den­tov a jej kva­litu môžu slo­ven­skí štu­denti len ticho závi­dieť. Schválne, koľko ľudí z tvojho oko­lia štu­duje v Česku?

UK-5162-version1-ivuk593version1graficka_podoba

Foto: Kar­lova Uni­ver­zita

Hviezdne kon­certy

Na Slo­ven­sku sa občas môžeme tešiť náv­števe hudob­ní­kov sve­to­vého for­mátu, ako sú Rob­bie Wiliams, Katy Perry, One Repub­lic a ďalší. V Česku o dobré kon­certy nie je núdza.

concerts-1150042_1920

Foto: pixabay.com

Exis­tuje veľa mož­ností, ktoré by sme radi pri­ví­tali aj my. Možno nás občas pre­padne závisť, ale stále sa môžeme tešiť z krás, aké Slo­ven­sko ponúka. Tu si ich môžeš pri­po­me­núť a zale­piť tak rany utr­pené po pre­čí­taní tohoto článku.

Kiwi.com

Bývalý Sky­pic­ker. Poznáš tie stránky, kde si vyhľa­dáš naj­lac­nej­šiu letenku, kedy­koľ­vek, s kým­koľ­vek, kam­koľ­vek? Tak vyskú­šaj Kiwi. Ten je naj!

skypicker1

Foto: skypicker.com, zdroj titul­nej foto: wiki/wersm

Pridať komentár (0)