Her­lian­sky gej­zír: Vďaka tejto košic­kej dedinke nemu­síš cho­diť kvôli gej­zí­rom na Island

interez.sk / 29. októbra 2016 / Zaujímavosti

Turis­ticky jed­ným z naj­vy­hľa­dá­va­nej­ších cie­ľov oko­lia Košíc sú nesporne Her­ľany. V býva­lých kúpe­ľoch vyviera zo zeme slávny Her­lian­sky gej­zír — jediný gej­zír na Slo­ven­sku, vyhlá­sený za národnú prí­rodnú pamiatku.

Výskyt gej­zí­rov ako dru­hov ter­mál­neho pra­meňa, ktoré vystre­kujú horúcu vodu a vzduch, je pomerne zried­kavý. Aj preto je ich na celom svete len okolo tisícky, pri­čom sa z tohto počtu pri­bližne polo­vica nachá­dza v Yel­lo­ws­ton­skom národ­nom parku. No na svete sa nachá­dzajú aj gej­zíry, ktoré nevy­vr­hujú vriacu, ale stu­denú vodu. Podobné gej­zíry ako na Islande sa nachá­dzajú aj na sta­rom kon­ti­nente, kde je Her­lian­sky gej­zír jed­ným z troch uni­ká­tov. Aj jeho všedná náv­števa má však pre jeho meniace sa inter­valy a inten­zitu erup­cie nádych spon­tán­nosti.

Nachá­dza sa v sta­rom kúpeľ­nom are­áli, kde sa v sedem­de­sia­tych rokoch 19. sto­ro­čia rea­li­zo­val artéz­sky vrt. Ak ti na tom už teraz niečo nesedí, nie, nie si na omyle. Nejde totižto o typický prí­rodný gej­zír, ale gej­zír akti­vo­vaný ľud­ským zása­hom. Úče­lom 404,5 m hlbo­kého vrtu bolo náj­de­nie zdroja mine­rál­nej vody. Práve pri ňom vzni­kol mohutný výver, famózne pred­sta­ve­nie, ktoré robí z Her­lian turis­tickú zastávku známu aj ďaleko za našimi hra­ni­cami.

herlianky-gejzirfoto:obecherlany.sk

Her­lian­sky gej­zír je od vyko­na­nia spo­mí­na­ného vrtu aktívny nepretr­žite, pri­čom do roku 1903 a v rokoch 1957 – 2006 bol jedi­ným stu­de­ným gej­zí­rom v Európe. Momen­tálne je okrem neho aktívny ešte gej­zír v Nemecku, spolu s naj­vyš­ším stu­de­ným gej­zí­rom na svete v Ander­na­chu a ďal­šie podobné gej­zíry sú na Islande.

Jeho nie­kedy až trid­sať­mi­nú­tovú erup­ciu, dosa­hu­júcu výšky až 20 m s výdat­nos­ťou asi 600 hl vody, spô­so­buje oxid uhli­čitý, ktorý vystu­puje z pod­lo­žia pozdĺž tek­to­nic­kých zlo­mov. Jej čas sa pri­tom pred­po­kladá podľa posled­nej zná­mej erup­cie v inter­vale 34 až 36 hodín. To zna­mená, že sa toto jedi­nečné divadlo na úpätí Slan­ských vrchov odo­hráva pri­bližne každý druhý deň.

Mali by sme však dbať aj na to, že ako čin­nosť jed­no­du­cho výni­moč­ného Her­lian­skeho gej­zíru, tak aj čin­nosť všet­kých ostat­ných gej­zí­rov je cit­livá na pod­mienky. Často je prí­či­nou zániku gej­zíru ľud­ská čin­nosť, a preto by sme mali byť pri ňom mimo­riadne ohľa­du­plní.

Ak sa napo­kon roz­hod­neš divadlo, ktoré je súčas­ťou Sve­to­vého dedič­stva UNESCO, nav­ští­viť, odpo­rú­čame sa infor­mo­vať o čase erup­cie či už na ofi­ciál­nej webo­vej stránke obce alebo pro­stred­níc­tvom tele­fo­nátu na her­lian­skej pošte. No pamä­taj, prí­roda je nevys­py­ta­teľná a čas erup­cie je len orien­tačný. No ako sa hovorí, trpez­li­vosť ruže pri­náša.

preze-startitup

zdroj článku a titul­nej foto­gra­fie: interez.sk

Pridať komentár (0)