Her­né štú­dio z Bra­ti­sla­vy — Ayki­ro rais­lo ďal­ších 600 000 eur

Rišo Néveri / 16. júna 2016 / Startupy

Her­né štú­dio Ayki­ro sústre­ďu­jú­ce sa v Bra­ti­sla­ve rais­lo v seed kole vede­nom spo­loč­nos­ťou Lime­rock Fund Mana­ger 600 000 eur, čím sa ich cel­ko­vá výš­ka finan­co­va­nia vyšpl­ha­la na mili­ón.

Ayki­ro je her­né štú­dio zame­ra­né na vývoj pre mobil­né plat­for­my. Tím sa skla­dá z viac ako 20 čle­nov, kto­rí sú rozt­rú­se­ní po celom sve­te. CEO fir­my Gia­co­mo Tog­no­ni a gra­fi­ci síd­lia v Bra­ti­sla­ve, vývo­já­ri v Buda­peš­ti, ale naprí­klad dabé­ri sú v Holy­wo­ode. Cie­ľom spo­loč­nos­ti je sústre­diť sa na Slo­ven­sku a budo­vať tu ďal­šiu úspeš­nú fir­mu v oblas­ti her­né­ho vývo­ja.

Vďa­ka novej inves­tí­cii sa Ayki­ro stá­va jed­ným z naj­lep­šie finan­co­va­ných štú­dií v našej oblas­ti a plá­nu­je vydať svo­ju prvú mul­tip­la­y­er sci-fi stra­té­giu už toto leto. Pod­ľa ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti poskyt­ne titul hrá­čom skve­lú atmo­sfé­ru, sve­to­vú gra­fi­ku a audio kva­li­tu, ale hlav­ne hodi­ny zába­vy.

Ayki­ro stá­le hľa­dá nové posi­ly a čle­nov do svoj­ho tímu. Roz­hod­ne im napíš mail.

Zdroj: Ayi­ki­ro, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Ayki­ro face­bo­ok page

Pridať komentár (0)