Herné štú­dio z Bra­ti­slavy — Aykiro raislo ďal­ších 600 000 eur

Rišo Néveri / 16. júna 2016 / Startupy

Herné štú­dio Aykiro sústre­ďu­júce sa v Bra­ti­slave raislo v seed kole vede­nom spo­loč­nos­ťou Lime­rock Fund Mana­ger 600 000 eur, čím sa ich cel­ková výška finan­co­va­nia vyšpl­hala na milión.

Aykiro je herné štú­dio zame­rané na vývoj pre mobilné plat­formy. Tím sa skladá z viac ako 20 čle­nov, ktorí sú rozt­rú­sení po celom svete. CEO firmy Gia­como Tog­noni a gra­fici síd­lia v Bra­ti­slave, vývo­jári v Buda­pešti, ale naprí­klad dabéri sú v Holy­wo­ode. Cie­ľom spo­loč­nosti je sústre­diť sa na Slo­ven­sku a budo­vať tu ďal­šiu úspešnú firmu v oblasti her­ného vývoja.

Vďaka novej inves­tí­cii sa Aykiro stáva jed­ným z naj­lep­šie finan­co­va­ných štú­dií v našej oblasti a plá­nuje vydať svoju prvú mul­tip­la­yer sci-fi stra­té­giu už toto leto. Podľa ria­di­teľa spo­loč­nosti poskytne titul hrá­čom skvelú atmo­sféru, sve­tovú gra­fiku a audio kva­litu, ale hlavne hodiny zábavy.

Aykiro stále hľadá nové posily a čle­nov do svojho tímu. Roz­hodne im napíš mail.

Zdroj: Ayi­kiro, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Aykiro face­book page

Pridať komentár (0)