Hévíz — naj­väč­šie ter­málne jazero v Európe, ktoré sa nachá­dza iba na skok od slo­ven­ských hra­níc

interez.sk / 29. júla 2016 / Zaujímavosti

Okrem toho, že na Slo­ven­sku máme toho nesku­točne veľa na obdi­vo­va­nie, kde dokonca môžeme rela­xo­vať, oddy­cho­vať, nie­ktoré stačí nav­ští­viť a poko­chať sa, pár krás a uni­ká­tov sa nachá­dza aj blízko slo­ven­ských hra­níc.

Pre­suňme sa do Maďar­ska, kde sa nachá­dza druhé naj­väč­šie ter­málne jazero na svete a naj­väč­šie bio­lo­gicky činné a prí­rodné lie­čivé jazero na svete, jazero v Hévízé. Tep­lota jazera je ovplyv­nená kom­bi­ná­ciou horú­cej a stu­de­nej pra­me­ni­tej vody, ktorá vychá­dza s pod­ze­mia. Vďaka prú­dom a dva metre hru­bému par­nému plášťu nad hla­di­nou má celé jazero v pod­state kon­štantnú tep­lotu, ktorá neklesá ani v zim­ných mesia­coch a je na úrovni 24- 26 stup­ňov. V lete dosa­huje tep­lotu až 36 stup­ňov.

jazero-heviz4

foto: amusingplanet.com

Jazero v Hévíze sa nachá­dza v pre­krás­nej prí­rod­nej oblasti, neďa­leko maďar­ského mesta Hévíz v blíz­kosti západ­ného konca Bala­tonu. Voda tu je obko­le­sená krás­nym lesom, ktorý ju chráni pred vet­rom. Voda v tomto jazere ja naozaj lie­čivá vďaka vyso­kému obsahu mine­rá­lov.

jazero-heviz

foto: wikipedia.org/Hévíz

Ak sa teda roz­hod­nete nav­ští­viť toto krásne jazero, mnoho vecí, ako naprí­klad starý lie­čebný dom z 18. sto­ro­čia v strede jazera, krásne lekná pri­ve­zené na jazero už v 19. sto­ročí, alebo voda plná vzác­nych mine­rál­nych látok, ktorá pochá­dza z pra­me­ňov nachá­dza­jú­cich sa v 40 met­rov hlbo­kej jas­kyni, vám zaru­čia záži­tok, na ktorý len tak ľahko neza­bud­nete…

jazero-hevizz2

foto: amusingplanet.com

Tak čo, aj ty si už v zápis­níku hľa­dáš voľný víkend na jeho náv­števu?

banner1_zaujimavosti

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wikipedia.org/Hévíz

Pridať komentár (0)