Hexo: Váš osobný kame­ra­man

Techpedia: Harry Gavendová / 16. júna 2014 / Tech a inovácie

Ide o drón s GoPro kame­rou, ktorý je špe­ci­fický auto­nóm­nym letom — uhol záberu a vzdia­le­nosť, z kto­rej vás má sní­mať iba nasta­víte pred akciou v smart­fóne. Po stla­čení tla­čidla nahrá­va­nia sám vzlietne, sle­duje vašu GPS polohu a pop­ri­tom, samoz­rejme, nakrúca.

Akčné kamery typu GoPro sa hodia pre kaž­dého milov­níka adre­na­lí­no­vého športu. Stačí ich pri­pev­niť na prilbu, na bicy­kel, na balón… na domáce pre­ze­ra­nie videa to stačí, no pove­dzme otvo­rene – zábery sú priam zúfalo sta­tické, i keď vy ste v pohybe. Tro­chu zau­jí­ma­vej­šie to vyzerá s drónmi, no potre­bu­jete mini­málne jed­ného asis­tenta, ktorý by pre vás mini lie­ta­dielko s kame­rou ovlá­dal. A preto je tu pries­tor pre Hexo+ (Hexop­lus).

Je to drón, ktorý lieta auto­nómne. Tvor­co­via tvr­dia, že je mimo­riadne jed­no­du­ché s ním nakrú­cať a dosiah­nete jedi­nečné fil­mové zábery bez toho, aby ste potre­bo­vali asis­tenta. Na začia­tok v apli­ká­cii smart­fónu zadáte uhol, z kto­rého vás má drón sní­mať. K tomu pri­dáte výšku a vzdia­le­nosť.

Drón auto­nómne vzlietne i pri­stane, čiže pred tým, než spus­títe divoký down­hill či jazdu so sno­wbo­ar­dom stla­číte tla­čidlo „nahrá­vať“ a drón vás sle­duje. Teda, pomo­cou GPS sle­duje váš smart­fón a dodr­žiava nasta­vené para­metre.

Ak všetko pôjde podľa plánu a na Kicks­tar­teri dostanú tvor­co­via želanú finančnú pod­poru, potom by sme sa tohto samos­tat­ného terén­neho fil­mo­vého štú­dia mohli doč­kať v máji 2015. Ak ste maji­te­ľom GoPro, potom vás drón vyjde na 499 dolá­rov. Ak kameru nemáte, celý set stojí 699 dolá­rov.

Pridať komentár (0)