His­tó­ria nás učí, že všetko ino­va­tívne bolo naj­skôr nazý­vané nezmys­lom

Jakub Kyrcz / 9. apríla 2016 / Business

Keď si nie­kto pred 50 rokmi dovo­lil pove­dať, že počí­tače budú nevy­hnut­nou súčas­ťou života kaž­dého člo­veka, zrejme zožal posmešky a neve­riace pohľady.

Najús­peš­nejší „star­tup“ his­tó­rie

Nové vyná­lezy sú veľa­krát pre verej­nosť len akési „hračky“. Nevi­dia ich poten­ciál a možnú budúc­nosť. Keď si nie­kto pred 50 rokmi dovo­lil pove­dať, že počí­tače budú nevy­hnut­nou súčas­ťou života kaž­dého člo­veka, zrejme zožal posmešky a neve­riace pohľady.

Počí­tače boli z počiatku tiež len hračky, v ktoré ľudia neve­rili.

Vývoj počí­ta­čov napre­do­val rýchlo, do dneš­nej podoby sa začali vyví­jať pri­bližne pred pred 50 rokmi. No to už začí­nala ich 3tia gene­rá­cia.

Čo tomu pred­chá­dzalo?

Takz­vaná „počí­ta­čová doba kamenná“.

ab96

foto:joernluetjens.de

 • Za pred­chodcu PC sa pova­žuje aba­kus, je to doska vyro­bená z dreva alebo hliny s malými jar­čekmi , v kto­rých sa posú­vali kamienky. Slú­žila na uľah­če­nie počí­ta­nia, vznikla pri­bližne 3000 rokov pred našim leto­poč­tom. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že sa dodnes pou­žíva v Japon­sku.
 • Neskôr sa vyvi­nulo počí­tadlo Napie­rove kosti (po roku 1600). Umož­ňo­vali náso­biť a deliť, ale dá sa pomo­cou nich zis­tiť aj druhá odmoc­nina.
 • Nasle­do­val vyná­lez počí­ta­čo­vých hodín (r. 1623). Využí­val ozu­bené kolieska, ktoré pochá­dzali z hodín a preto tento názov. Slú­žil na na sčí­ta­va­nie a odčí­ta­va­nie šesť­ci­fer­ných čísel.
 • Neskôr vzni­kol prvý prog­ra­mo­va­teľný tkací stroj(r. 1801) a dife­ren­ciálny ana­ly­zá­tor (r. 1930), ktorý si doká­zal pora­diť s dife­ren­ciál­nymi rov­ni­cami s osem­nás­timi nezá­vis­lými pre­men­nými.

Začína 0. Gene­rá­cia.

Zuse_Z1

foto: wikipedia.org, počí­tač typu Z

 • Boli to elek­tro­me­cha­nické počí­tače.
 • Za prvý elek­tro­me­cha­nický počí­tač sa pova­žuje Z1. Bol veľký ako celá izba, pra­co­val v dvoj­ko­vej sústave a doká­zal si pora­diť s čís­lami s pohyb­li­vou rádo­vou čiar­kou. Prog­ram sa do počí­tača zavá­dzal pomo­cou dier­nej pásky. Vzni­kol v roku 1936.
 • Nasle­do­vali počí­tače Z2(1941), Z3(1942) a Z4(1943)
 • Bol zostro­jený Mark 1 (1943) a Mark 2(1947)

Boli to obrov­ské a hlučné stroje, ktoré sa museli chla­diť ladom. Kon­krétne Mark 1 mal dĺžku 10,6 metra a výšku 2,6 metra, vážil 5 ton, bol zho­to­vený z 800 000 súčias­tok a obsa­ho­val 800 km drôtu. Viete si také niečo pred­sta­viť pou­ží­vať na prácu v dneš­nej dobe?

1. gene­rá­cia

Colossus

foto: wikipedia.org, Mark2

 • Prvé počí­tače s elek­tro­nic­kou súčias­t­kou, takz­va­nou váku­ovou elek­trón­kou.
 • Vznik plne elek­tro­nic­kého počí­tača s náz­vom ENIAC. Tento počí­tač mal roz­lohu 140 met­rov štvor­co­vých, vážil tak­mer 40 ton, obsa­ho­val 18 000 elek­tró­nok, 1 500 relé, 10 000 kon­den­zá­to­rov, 7 000 odpo­rov. Mal spot­rebu ener­gie vysokú ako jedna men­šia dedina a musel byť chla­dený dvoma letec­kými motormi. Znova nič, čo by sme si vedeli pred­sta­viť doma v

2. gene­rá­cia

800px-Edvac

foto: wikipedia.org

 • Polo­vo­di­čový tran­zis­tor sa stal zákla­dom pre 2. gene­rá­ciu počí­ta­čov.
 • V roku 1953 Firma IBM začala úspešne pre­dá­vať prvý masovo vyrá­baný počí­tač IBM 650 (pre­dala 1 800 kusov). Tu už sme si s veľ­kos­ťou a váhou polep­šili, vážil „iba“ 900 kg a v základ­nej výbave pozos­tá­val z troch samos­tat­ných jed­no­tiek, kon­zo­lová jed­notka, napá­ja­cia jed­notka a čítačka dier­nych štít­kov.
 • 1954 bol pre­lo­mový rok, mono-kryš­ta­lické tran­zis­tory sa nahra­dili oxi­dom kre­míka. Týmto kro­kom sa tran­zis­tory stali oveľa lac­nej­šie a nado­budli tiež oveľa men­šie roz­mery (od pár cen­ti­met­rov, až po nie­koľko mili­met­rov).
 • Počí­tače Tra­dic, IBM 702, SAPO (čes­ko­slo­ven­ský PC).
 • 1958 vznikla prvá počí­ta­čová hra Spa­ce­War.
 • Firma IBM pred­sta­vila dva veľmi úspešné typy počí­ta­čov. IBM 1401 pre obchodné využi­tie (pre­dalo sa ich okolo 10 000).
 • 1960 spo­loč­nosť DEC pred­sta­vila prvý mini-počí­tač PDP-1 (Prog­ram­med Data Pro­ces­sor-1). Bol to prvý počí­tač štan­dardne vyba­vený gra­fic­kým disp­le­jom. Tak tu sa konečne dostá­vame ku ver­zii, ktorú by sme si vedeli pred­sta­viť doma.

Týmto sme si pre­šli to naj­dô­le­ži­tej­šie z his­tó­rie a na rad pri­šiel už vývoj počí­ta­čov ako ich poznáme dnes. Nasle­duje tre­tia, štvrtá a piata gene­rá­cia. Toto sú gene­rá­cie ktoré v pod­state pou­ží­vame dnes.

BillGatesPaulAllen

3. gene­rá­cia

 • Počí­tače tre­tej a vyš­ších gene­rá­cií sú vybu­do­vané na integ­ro­va­ných obvo­doch, ktoré na svo­jich čipoch integ­rujú veľké množ­stvo tran­zis­to­rov.
 • Počas tre­tej gene­rá­cie počí­ta­čov vznikli prog­ra­má­torke jazyky ktoré sa využí­vajú dodnes (BASIC, PAS­CAL).

4. gene­rá­cia

 • mik­ro­pro­ce­sor
 • laví­no­vité roz­ší­re­nie osob­ných a domá­cich počí­ta­čov. Mik­ro­čip alebo mik­ro­pro­ce­sor vyko­náva mili­óny ope­rá­cii za sekundu.
 • V roku 1981 firma IBM vstú­pila na trh mik­ro­po­čí­ta­čov s osob­ným počí­ta­čom IBM PC (PER­SO­NAL COM­PU­TER)

5. gene­rá­cia

 • Toto je dnešná gene­rá­cia, všetko čo vidíte v obcho­doch, doma a vo svo­jom okolí.

6. gene­rá­cia

 • Gene­rá­cia budúc­nosti, umelá inte­li­gen­cia.

Tak ako počí­tače za pár rokov vyrástli v pro­dukt, bez kto­rého si nevieme pred­sta­viť život, tak aj tvoj nápad, ktorý je dnes odsu­dzo­vaný alebo nepo­cho­pený môže byť úspešný. Môžno práve star­tup, na kto­rom pra­cu­ješ sa stane neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou života presne ako PC.

Pokiaľ si mys­líš, že úspech PC bolo čisté šťas­tie, pozri sa do his­tó­rie a zis­tíš, že takýchto vyná­le­zov bolo viac.

Za posled­ných 50 rokov to sú naprí­klad kon­taktné šošovky. Ich vyná­lezca Otto Wich­terle to nemal vôbec ľahké a dnes ich pri­tom už pou­žíva celý svet.

Samoz­rejme vznikli aj vyná­lezy, ktoré si svoje uplat­ne­nie nenašli.

V prie­behu rokov vznikli rôzne vtipné vyná­lezy.

Ako naprí­klad plavky z dreva ktoré vznikli kon­com dvad­sia­tich rokov minu­lého sto­ro­čia.

1806629

foto: dailymail.co.uk

Alebo izo­lá­tor, ktorý vzni­kol v roku 1925 s cie­ľom donú­tiť jeho nosi­teľa, aby sa viac sústre­dil na prácu. Izo­lá­tor obme­dzo­val jeho sluch a zrak, aby videl len to, čo má pred sebou. Aby sa v maske pra­cant neudu­sil musel sa do nej čer­pať kys­lík.

2123923_izolator-vynalez

foto: strangerdimensions.com

zdroje: medium.com, strangerdimensions.com, dailymail.co.uk,pc-history.org, history.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: nintendonews.com

Pridať komentár (0)