His­tó­ria nás učí, že všet­ko ino­va­tív­ne bolo naj­skôr nazý­va­né nezmys­lom

Jakub Kyrcz / 9. apríla 2016 / Business

Keď si nie­kto pred 50 rok­mi dovo­lil pove­dať, že počí­ta­če budú nevy­hnut­nou súčas­ťou živo­ta kaž­dé­ho člo­ve­ka, zrej­me zožal posmeš­ky a neve­ria­ce pohľa­dy.

Najús­peš­nej­ší „star­tup“ his­tó­rie

Nové vyná­le­zy sú veľa­krát pre verej­nosť len aké­si „hrač­ky“. Nevi­dia ich poten­ciál a mož­nú budúc­nosť. Keď si nie­kto pred 50 rok­mi dovo­lil pove­dať, že počí­ta­če budú nevy­hnut­nou súčas­ťou živo­ta kaž­dé­ho člo­ve­ka, zrej­me zožal posmeš­ky a neve­ria­ce pohľa­dy.

Počí­ta­če boli z počiat­ku tiež len hrač­ky, v kto­ré ľudia neve­ri­li.

Vývoj počí­ta­čov napre­do­val rých­lo, do dneš­nej podo­by sa zača­li vyví­jať pri­bliž­ne pred pred 50 rok­mi. No to už začí­na­la ich 3tia gene­rá­cia.

Čo tomu pred­chá­dza­lo?

Takz­va­ná „počí­ta­čo­vá doba kamen­ná“.

ab96

foto:joernluetjens.de

 • Za pred­chod­cu PC sa pova­žu­je aba­kus, je to doska vyro­be­ná z dre­va ale­bo hli­ny s malý­mi jar­ček­mi , v kto­rých sa posú­va­li kamien­ky. Slú­ži­la na uľah­če­nie počí­ta­nia, vznik­la pri­bliž­ne 3000 rokov pred našim leto­poč­tom. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že sa dodnes pou­ží­va v Japon­sku.
 • Neskôr sa vyvi­nu­lo počí­tad­lo Napie­ro­ve kos­ti (po roku 1600). Umož­ňo­va­li náso­biť a deliť, ale dá sa pomo­cou nich zis­tiť aj dru­há odmoc­ni­na.
 • Nasle­do­val vyná­lez počí­ta­čo­vých hodín (r. 1623). Využí­val ozu­be­né kolies­ka, kto­ré pochá­dza­li z hodín a pre­to ten­to názov. Slú­žil na na sčí­ta­va­nie a odčí­ta­va­nie šesť­ci­fer­ných čísel.
 • Neskôr vzni­kol prvý prog­ra­mo­va­teľ­ný tka­cí stroj(r. 1801) a dife­ren­ciál­ny ana­ly­zá­tor (r. 1930), kto­rý si doká­zal pora­diť s dife­ren­ciál­ny­mi rov­ni­ca­mi s osem­nás­ti­mi nezá­vis­lý­mi pre­men­ný­mi.

Začí­na 0. Gene­rá­cia.

Zuse_Z1

foto: wikipedia.org, počí­tač typu Z

 • Boli to elek­tro­me­cha­nic­ké počí­ta­če.
 • Za prvý elek­tro­me­cha­nic­ký počí­tač sa pova­žu­je Z1. Bol veľ­ký ako celá izba, pra­co­val v dvoj­ko­vej sústa­ve a doká­zal si pora­diť s čís­la­mi s pohyb­li­vou rádo­vou čiar­kou. Prog­ram sa do počí­ta­ča zavá­dzal pomo­cou dier­nej pás­ky. Vzni­kol v roku 1936.
 • Nasle­do­va­li počí­ta­če Z2(1941), Z3(1942) a Z4(1943)
 • Bol zostro­je­ný Mark 1 (1943) a Mark 2(1947)

Boli to obrov­ské a hluč­né stro­je, kto­ré sa muse­li chla­diť ladom. Kon­krét­ne Mark 1 mal dĺž­ku 10,6 met­ra a výš­ku 2,6 met­ra, vážil 5 ton, bol zho­to­ve­ný z 800 000 súčias­tok a obsa­ho­val 800 km drô­tu. Vie­te si také nie­čo pred­sta­viť pou­ží­vať na prá­cu v dneš­nej dobe?

1. gene­rá­cia

Colossus

foto: wikipedia.org, Mar­k2

 • Prvé počí­ta­če s elek­tro­nic­kou súčias­t­kou, takz­va­nou váku­ovou elek­trón­kou.
 • Vznik plne elek­tro­nic­ké­ho počí­ta­ča s náz­vom ENIAC. Ten­to počí­tač mal roz­lo­hu 140 met­rov štvor­co­vých, vážil tak­mer 40 ton, obsa­ho­val 18 000 elek­tró­nok, 1 500 relé, 10 000 kon­den­zá­to­rov, 7 000 odpo­rov. Mal spot­re­bu ener­gie vyso­kú ako jed­na men­šia dedi­na a musel byť chla­de­ný dvo­ma letec­ký­mi motor­mi. Zno­va nič, čo by sme si vede­li pred­sta­viť doma v

2. gene­rá­cia

800px-Edvac

foto: wikipedia.org

 • Polo­vo­di­čo­vý tran­zis­tor sa stal zákla­dom pre 2. gene­rá­ciu počí­ta­čov.
 • V roku 1953 Fir­ma IBM zača­la úspeš­ne pre­dá­vať prvý maso­vo vyrá­ba­ný počí­tač IBM 650 (pre­da­la 1 800 kusov). Tu už sme si s veľ­kos­ťou a váhou polep­ši­li, vážil „iba“ 900 kg a v základ­nej výba­ve pozos­tá­val z troch samos­tat­ných jed­no­tiek, kon­zo­lo­vá jed­not­ka, napá­ja­cia jed­not­ka a čítač­ka dier­nych štít­kov.
 • 1954 bol pre­lo­mo­vý rok, mono-kryš­ta­lic­ké tran­zis­to­ry sa nahra­di­li oxi­dom kre­mí­ka. Tým­to kro­kom sa tran­zis­to­ry sta­li ove­ľa lac­nej­šie a nado­bud­li tiež ove­ľa men­šie roz­me­ry (od pár cen­ti­met­rov, až po nie­koľ­ko mili­met­rov).
 • Počí­ta­če Tra­dic, IBM 702, SAPO (čes­ko­slo­ven­ský PC).
 • 1958 vznik­la prvá počí­ta­čo­vá hra Spa­ce­War.
 • Fir­ma IBM pred­sta­vi­la dva veľ­mi úspeš­né typy počí­ta­čov. IBM 1401 pre obchod­né využi­tie (pre­da­lo sa ich oko­lo 10 000).
 • 1960 spo­loč­nosť DEC pred­sta­vi­la prvý mini-počí­tač PDP-1 (Prog­ram­med Data Pro­ces­sor-1). Bol to prvý počí­tač štan­dard­ne vyba­ve­ný gra­fic­kým disp­le­jom. Tak tu sa koneč­ne dostá­va­me ku ver­zii, kto­rú by sme si vede­li pred­sta­viť doma.

Tým­to sme si pre­šli to naj­dô­le­ži­tej­šie z his­tó­rie a na rad pri­šiel už vývoj počí­ta­čov ako ich pozná­me dnes. Nasle­du­je tre­tia, štvr­tá a pia­ta gene­rá­cia. Toto sú gene­rá­cie kto­ré v pod­sta­te pou­ží­va­me dnes.

BillGatesPaulAllen

3. gene­rá­cia

 • Počí­ta­če tre­tej a vyš­ších gene­rá­cií sú vybu­do­va­né na integ­ro­va­ných obvo­doch, kto­ré na svo­jich čipoch integ­ru­jú veľ­ké množ­stvo tran­zis­to­rov.
 • Počas tre­tej gene­rá­cie počí­ta­čov vznik­li prog­ra­má­tor­ke jazy­ky kto­ré sa využí­va­jú dodnes (BASIC, PAS­CAL).

4. gene­rá­cia

 • mik­ro­pro­ce­sor
 • laví­no­vi­té roz­ší­re­nie osob­ných a domá­cich počí­ta­čov. Mik­ro­čip ale­bo mik­ro­pro­ce­sor vyko­ná­va mili­ó­ny ope­rá­cii za sekun­du.
 • V roku 1981 fir­ma IBM vstú­pi­la na trh mik­ro­po­čí­ta­čov s osob­ným počí­ta­čom IBM PC (PER­SO­NAL COM­PU­TER)

5. gene­rá­cia

 • Toto je dneš­ná gene­rá­cia, všet­ko čo vidí­te v obcho­doch, doma a vo svo­jom oko­lí.

6. gene­rá­cia

 • Gene­rá­cia budúc­nos­ti, ume­lá inte­li­gen­cia.

Tak ako počí­ta­če za pár rokov vyrást­li v pro­dukt, bez kto­ré­ho si nevie­me pred­sta­viť život, tak aj tvoj nápad, kto­rý je dnes odsu­dzo­va­ný ale­bo nepo­cho­pe­ný môže byť úspeš­ný. Môž­no prá­ve star­tup, na kto­rom pra­cu­ješ sa sta­ne neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou živo­ta pres­ne ako PC.

Pokiaľ si mys­líš, že úspech PC bolo čis­té šťas­tie, pozri sa do his­tó­rie a zis­tíš, že takých­to vyná­le­zov bolo viac.

Za posled­ných 50 rokov to sú naprí­klad kon­takt­né šošov­ky. Ich vyná­lez­ca Otto Wich­ter­le to nemal vôbec ľah­ké a dnes ich pri­tom už pou­ží­va celý svet.

Samoz­rej­me vznik­li aj vyná­le­zy, kto­ré si svo­je uplat­ne­nie nenaš­li.

V prie­be­hu rokov vznik­li rôz­ne vtip­né vyná­le­zy.

Ako naprí­klad plav­ky z dre­va kto­ré vznik­li kon­com dvad­sia­tich rokov minu­lé­ho sto­ro­čia.

1806629

foto: dailymail.co.uk

Ale­bo izo­lá­tor, kto­rý vzni­kol v roku 1925 s cie­ľom donú­tiť jeho nosi­te­ľa, aby sa viac sústre­dil na prá­cu. Izo­lá­tor obme­dzo­val jeho sluch a zrak, aby videl len to, čo má pred sebou. Aby sa v mas­ke pra­cant neudu­sil musel sa do nej čer­pať kys­lík.

2123923_izolator-vynalez

foto: strangerdimensions.com

zdro­je: medium.com, strangerdimensions.com, dailymail.co.uk,pc-history.org, history.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: nintendonews.com

Pridať komentár (0)