Vedel si, že Slo­ven­sko má drži­te­ľa Nobe­lo­vej ceny? Toto je Daniel Car­le­ton Gaj­du­sek

Martin Bohunický / 10. októbra 2016 / Zaujímavosti

Keď dala 9.9. 1923 man­žel­ka Karo­la Gaj­du­se­ka zo Smr­dá­kov život malé­mu Danie­lo­vu, nikto neve­del, že prá­ve na svet pri­šiel budú­ci drži­teľ Nobe­lo­vej ceny za medi­cí­nu a jed­na z naj­kon­tro­verz­nej­ších postáv vedy vôbec. Toto je prí­beh Danie­la Car­le­to­na Gaj­du­se­ka.

Daniel sa naro­dil v New Yor­ku a už počas jeho vyso­koš­kol­ských rokov bolo zrej­mé, že sa rodí nesmier­ny talent. Daniel postup­ne zís­kal titul na Uni­ver­si­ty of Roches­ter, na Har­var­de, na Colum­bia Uni­ver­si­ty, Cali­for­nia Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy a opäť na Har­var­de. V roku 1954 sa pre­sťa­ho­val do Mel­bour­ne, kde zača­la jeho veľ­ká ces­ta za naj­väč­ším oce­ne­ním, aké môže vedec zís­kať.

Daniel Gaj­du­sek zame­ral svo­ju pozor­nosť na ocho­re­nie Kuru. Toto ocho­re­nie pos­ti­ho­va­lo ľudí v Novej Guiney a bolo dôsled­kom kani­ba­liz­mu. Je zná­me takz­va­ným “cho­rob­ným smie­chom”, čo je jed­ným z prí­zna­kov ocho­re­nia. O roz­ší­re­nie sa “zaslú­žil” kmeň Fore, kto­rý zvy­čaj­ne kon­zu­mo­val telá po smr­ti.

foto: ancient-origins.net

Daniel istú dobu v rám­ci toho­to kme­ňa žil, štu­do­val ich kul­tú­ru, učil sa jazyk a vyko­ná­val pit­vy. Počas nich zis­til, že prí­či­nou ocho­re­ní je ritu­ál­na kon­zu­má­cia moz­gov. Svo­je tvr­de­nia doká­zal pokus­mi na šim­pan­zoch. Dnes zrej­me neprí­pust­né. Neskôr sa pries­ku­mom zis­ti­lo, že prí­či­nou toho­to ocho­re­nia sú pri­ó­ny.

Gaj­du­sek si za svo­ju prá­cu vyslú­žil veľ­ké uzna­nie, hoci je jeho pôso­be­nie v Novej Guinei opra­de­né mno­hý­mi tajom­stva­mi. Mno­hí sa dodnes pýta­jú, ako to s tým kani­ba­liz­mom naozaj bolo a či nebo­lo stá­le vyko­ná­va­né aj počas jeho pôso­be­nia. Iní výskum­ní­ci tvr­dia, že kani­ba­liz­mus v kra­ji­ne skon­čil v roku 1948, teda dlho pred­tým, než vôbec Gaj­du­sek do kra­ji­ny pri­šiel. Mno­hí tvr­dia, že za eli­mi­ná­ciu ocho­re­nia nemo­hol Gaj­du­sek, ale prí­chod Euró­pa­nov, kto­rí kra­ji­nu zkul­túr­ni­li.

Napriek všet­ké­mu si Daniel v roku 1976 pre­vzal Nobe­lo­vu cenu za medi­cí­nu.

Tem­ná strán­ka Danie­la Gaj­du­se­ka

Už pôso­be­nie Gaj­du­se­ka v oblas­ti medi­cí­ny vyvo­lá­va­lo mno­ho otá­zok, svo­ju povesť si však pod­stat­ne poško­dil ove­ľa neskôr. Počas svo­jich výskum­ných ciest po Paci­fi­ku pri­nie­sol Daniel do USA 56 detí, pre­važ­ne chlap­cov a pre­vzal nad nimi sta­rost­li­vosť. Ofi­ciál­nou moti­vá­ci­ou bolo, že im chcel dopriať stre­doš­kol­ské a uni­ver­zit­né vzde­la­nie. Ako sa však neskôr uká­za­lo, chlap­ci slú­ži­li Danie­lo­vi na sexu­ál­ne uspo­ko­jo­va­nie a v roku 1997 puto­val na rok do väze­nia. Daniel svo­je sprá­va­nie pova­žo­val za pri­ro­dze­né, vraj si vybe­ral chlap­cov z kul­túr, kde je incest a pedo­fí­lia bež­ná.

fig_8j_callon-gajdusek

foto: odermatol.com

Po pod­mie­neč­nom pre­pus­te­ní na 5 rokov sa už do USA nikdy nevrá­til a postup­ne žil v Amster­da­me, Parí­ži a nór­skom Trom­so, kde mu polár­na noc pomá­ha­la lep­šie sústre­diť sa na písa­nie. Daniel zomrel 12.12.2008 v Nór­sku.

zdroj: en.wikipedia.org, titul­ná foto: alef.mx

Pridať komentár (0)