Hľa­dajú sa star­tup experti :)

Marek Lavčák / 9. augusta 2014 / Tools a produktivita

Keď už ide ten náš štát pomá­hať star­tu­pom, roz­hodli sme sa, že na oplátku pomô­žeme aj my jemu.

Zau­jí­ma­vos­ťou Slo­ven­ska je fakt, že u nás je každý na niečo expert – hokej, poli­tika alebo čokoľ­vek iné. Teraz však vzniká pod­porný prog­ram, ktorý si za cieľ kla­die nájsť exper­tov z oblasti star­tu­pov.

V roku 1993 vznikla z ini­cia­tívy vlády a EU agen­túra SBA (Slo­vak Busi­ness Agency), kto­rej hlav­nou úlo­hou je sti­mu­lo­vať pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die, vytvá­rať lep­šie pod­mienky pre pod­niky a zvý­šiť mieru ich pre­ži­tia na trhu. Malé a stredné pod­niky sú nos­ným seg­men­tom, ktorý udr­žiava zamest­na­nosť v regi­ó­noch bez ohľadu na ich umiest­ne­nie alebo veľ­kosť. Je preto samoz­rejmé, že do oka agen­túry SBA padla aj pomerne rýchlo ras­túca komu­nita star­tu­pov na Slo­ven­sku.

V týchto dňoch bola spus­tená výzva na poda­nie pri­hlá­šok exper­tov na star­tupy, ktorí by vedeli poskyt­núť pora­den­stvo z rôz­nych oblastí (napr. právo, IT, ino­vá­cie, manaž­ment, mar­ke­ting a finan­co­va­nie). Ak si mys­líš, že tvoje zna­losti, schop­nosti a skú­se­nosti by mohli pomôcť mla­dým pod­ni­ka­te­ľom nevá­haj a pri­hlás sa.

Pod­mien­kou je ukon­čené mini­málne stre­doš­kol­ské vzde­la­nie s matu­ri­tou, skú­se­nosť alebo záu­jem s pod­po­rou start-upov, dobrá orien­tá­cia v legis­la­tíve súvi­sia­cej s pod­ni­ka­ním a samoz­rejme pre­uká­za­teľná odbor­nosť. Aké­koľ­vek iné skills, ktoré by boli uži­točné pri men­to­ro­vaní star­tu­pov sú samoz­rejme výho­dou. Súčas­ťou tvo­jej práce v prí­pade ak si ťa agen­túra SBA vybe­rie budú kon­zul­tá­cie a vypra­co­va­nie odbor­ného hod­no­te­nia pod­ni­ka­teľ­ského zámeru.

Ak máš pocit, že by si mohol byť exper­tom v oblasti star­tu­pov pošli svoj moti­vačný list a živo­to­pis na mail agency@sbagency.sk do 30. 09. 2014.

Experti hláste sa :)!

Pridať komentár (0)