Hľadáš si prácu? Tieto vysokoškolské odbory produkujú najviac nezamestnaných

Lenka Sidorová / 29. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Práce je dosť, ale ľu­dia štu­dujú iné od­bory
  • Toto ur­čite ne­štu­dujte!
  • Pre­hľad fa­kúlt s naj­lep­ším uplat­ne­ním na trhu práce
zdroj: pixabay.com
  • Práce je dosť, ale ľu­dia štu­dujú iné od­bory
  • Toto ur­čite ne­štu­dujte!
  • Pre­hľad fa­kúlt s naj­lep­ším uplat­ne­ním na trhu práce

Väč­šina mla­dých ľudí od ro­di­čov po­čúva „Mu­síš vy­štu­do­vať vy­sokú školu, inak bu­deš do konca ži­vota za­me­tať ulice.“ Áno, vy­soká škola sa zíde, ale nie každá a za každú cenu. V mno­hých prí­pa­doch je to pre člo­veka strata nie­koľ­kých ro­kov ži­vota, bez per­spek­tívy uplat­niť sa. Keby si však vy­bral iný od­bor, mohli by sa o neho firmy „biť.“

Ne­za­mest­na­nosť na Slo­ven­sku podľa ofi­ciál­nych in­for­má­cií tento rok klesla na 5,42 %. Z 2,7 mi­li­óna eko­no­micky ak­tív­nych Slo­vá­kov je teda ne­za­mest­na­ných 179-ti­síc ľudí. Úrady práce evi­dujú viac ako 15-ti­síc pra­cov­ných in­ze­rá­tov na vyše 75-ti­síc pra­cov­ných miest. Sku­točný po­čet miest je prav­de­po­dobne ešte väčší, pre­tože mnohé firmy voľné miesta neh­lá­sia.

V ide­ál­nom prí­pade, keby boli ne­za­mest­naní do­sa­dení na všetky voľné pra­covné po­zí­cie, miera ne­za­mest­na­nosti by klesla pod 4%. To je však ne­možné, pre­tože ne­za­mest­naní nie sú schopní alebo vzde­laní pre kon­krétne voľné po­zí­cie.

Tento prob­lém pra­mení z toho, že vy­soké školy pro­du­kujú ab­sol­ven­tov, kto­rých schop­nosti na trhu práce nie sú po­trebné a hlavne pro­du­kujú ich veľa. Po­ten­ci­onálna pra­covná sila je tak pre­sý­tená od­bor­níkmi na so­ciálne práce či práv­nikmi.

Ktoré školy pro­du­kujú naj­viac ne­za­mest­na­ných?

Podľa šta­tis­tík Úradu práce, so­ciál­nych vecí a ro­diny z de­cem­bra 2017 bolo bez práce 2 201 ab­sol­ven­tov vy­so­kých škôl, ktorí úspešne ukon­čili II. stu­peň. Naj­hor­šie sú na tom ab­sol­venti spo­lo­čen­ských vied, náuk a slu­žieb, ktorý tvo­ria väč­šinu – teda 1 370.

Zvy­šok ne­za­mest­na­ných tvo­rili ab­sol­venti tech­nic­kých, prí­rod­ných, poľ­no­hos­po­dár­sko-les­níc­kych, ve­te­ri­nár­nych, far­ma­ce­utic­kých, le­kár­skych, bez­peč­nost­ných, vo­jen­ských vied a náuk o umení. Po­sledný pries­kum Pro­fe­sie v roku 2016 uká­zal, že 237 950 voľ­ných pra­cov­ných po­zí­cií bolo pre ab­sol­ven­tov vhod­ných len 32,4%.

Naj­žia­da­nej­šie pra­covné po­zí­cie

Ab­so­lútne naj­žia­da­nej­šími sú ab­sol­venti z od­bo­rov in­for­ma­tiky, stro­jár­stva a eko­no­miky. Uká­zal to tra­dičný pries­kum spo­loč­nosti Pro­fe­sia. Ak mladý člo­vek uva­žuje o tom, akú školu si vy­brať z týchto od­bo­rov.

Podľa ana­lýzy por­tálu Pro­fe­sia.sk mali v ro­koch 2015/2016 za­mest­ná­va­te­lia naj­väčší zá­u­jem o ab­sol­ven­tov Eko­no­mic­kej uni­ver­zity v Bra­ti­slave. Eko­nó­mo­via, úč­tov­níci, či mzdoví pra­cov­níci sa uži­via v kaž­dej firme. Me­dzi fa­kul­tami mali naj­lep­šie pra­covné vý­hliadky ab­sol­venti in­for­ma­tiky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií.

Po­čet vy­so­koš­kol­ských štu­den­tov v  ro­koch 2017/2018 kle­sol, av­šak môže za to de­mo­gra­fický vý­voj, nie trend me­dzi mla­dými. Vý­beru uplat­ni­tel­ného od­boru na trhu práce by ur­čite pris­pela lep­šia os­veta. Možno však ľudí do­nú­tiť, čo ich má ba­viť?

Pridať komentár (0)