Holan­ďa­nia navrh­li veter­nú tur­bí­nu, v kto­rej sa dá bývať

Rudolf Nečas / 7. apríla 2017 / Architektúra

Neboj sa, žiad­ny hluk z rotu­jú­cich lopa­tiek ťa v nej obťa­žo­vať nebu­de.

Pred­stav si výraz na tvá­rach ľudí, keby im povieš, že bývaš vo veter­nej tur­bí­ne. Dutch Win­dwhe­el je kon­cept udr­ža­teľ­nej budo­vy, kto­rá vo svo­jom kru­ho­vom ráme z oce­le a skla ukrý­va 72 bytov a záro­veň slú­ži ako tichá veter­ná tur­bí­na bez pohyb­li­vých čas­tí. Okrem zís­ka­va­nia ener­gie z vet­ra má byť vyba­ve­ná zaria­de­nia­mi na zachy­tá­va­nie daž­ďo­vej vody, recyk­lá­ciu vody z kohú­ti­kov a tiež na pro­du­ko­va­nie bio­ply­nu z orga­nic­ké­ho odpa­du oby­va­te­ľov.

foto: dutchwindwheel.com

Win­dwhe­el sa skla­dá z dvoch prs­ten­cov posta­ve­ných na pod­zem­nej základ­ni obko­le­se­ných mok­ra­ďa­mi, aby budo­va vyze­ra­la ako­by plá­va­la. Vo von­kaj­šom prs­ten­ci náj­deš 40 rotu­jú­cich kabí­niek, kto­ré náv­štev­ní­kov ponúk­nu dych­be­rú­ce pohľa­dy na Rot­ter­dam, podob­ne ako zná­me Lon­dýn­ske oko v Anglic­ku. Vo vnú­tor­nom prs­ten­ci sa nachá­dza 72 bytov, 160 hote­lo­vých izieb, komerč­nú zónu a naj­vyš­šie je reštau­rá­cia.

Asi naj­zau­jí­ma­vej­šou vlast­nos­ťou budo­vy je, okrem vzhľa­du, veter­ná tur­bí­na, kto­rá vypĺňa jej vnú­tor­ný prs­te­nec. Elek­tro­sta­tic­ký kon­ver­tor veter­nej ener­gie (EWI­CON) je tech­no­ló­gia vyvi­nu­tá v TU Delft, kto­rá “pomo­cou štruk­tú­ry z oce­ľo­vých tru­biek mení veter­nú ener­giu na elek­tri­nu a nemá pohyb­li­vé čas­ti.” To zna­me­ná žiad­ny hluk a ove­ľa ľah­šiu údrž­bu.

foto: dutchwindwheel.com

Win­dwhe­el je tiež vyba­ve­ný solár­ny­mi panel­mi a jeho fasá­da je navr­hnu­tá tak, aby čo naj­lep­šie využil prí­rod­né zdro­je. Pou­ží­va­nie vody v budo­ve je sta­rost­li­vo ria­de­né, daž­ďo­vá voda sa zachy­tá­va na vrchu budo­vy a voda z vodo­vo­du je vypúš­ťa­ná do mok­ra­dí, kto­ré obko­le­su­jú budo­vu. Odpad oby­va­te­ľov je využi­tý na výro­bu bio­ply­nu.

Návrhá­ri pro­jek­tu, kon­zor­cium rot­ter­dam­ských spo­loč­nos­tí BLOC, DoepelS­trij­kers, Meys­ters a NBTC Hol­land Mar­ke­ting chcú, aby budo­va bola “dyna­mic­kou ukáž­kou pre Dutch Cle­an Tech­no­lo­gy, kto­rá posky­tu­je plat­for­mu pre demon­štro­va­nie tech­nic­kých a tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií,” a záro­veň vytvá­ra veľ­mi moder­né­ho nasle­dov­ní­ka veter­ných mly­nov, kto­rý­mi je Holand­sko tak zná­me.

foto: dutchwindwheel.com

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)