Home office: Ako pra­co­vať z domu efek­tívne

Andrej Mikula - Timemanagement.sk / 9. februára 2015 / Tools a produktivita

Pra­co­vať z domu je pre väč­šinu ľudí oveľa menej stre­su­júce ako pra­co­vať z kan­ce­lá­rie. Chce to ale určitú dávku dis­cip­líny – a pár dob­rých tipov, ktoré sa dozviete v tomto článku. Keď pra­cu­jete doma, šet­ríte čas a nervy, ktorý by ste stra­tili dochá­dza­ním do roboty a tla­če­ním sa v doprav­ných záp­chach. Tiež asi nebu­dete cítiť taký tlak od šéfa, ktorý by inak mohol kedy­koľ­vek za Vami prísť a skon­tro­lo­vať, či náho­dou neh­ráte Farm­ville :)

Práca z domu má určite mnohé výhody, ale aby ste sku­točne niečo uro­bili, musíte si sta­no­viť určité pra­vidlá. Naj­väč­šou výzvou je samoz­rejme odde­liť prácu od relaxu. Pra­covné povin­nosti od tých domá­cich. Exce­lov­ské tabuľky od poze­ra­nia tele­ví­zora.

Ak máte rodinu a malé deti, môže byť tažké vysvet­liť im, že Vás nemajú vyru­šo­vať. Ak žijete sami, čoskoro sa prav­de­po­dobne začnete nudiť a začne Vám chý­bať ľud­ská spo­loč­nosť. Násled­kom môže byť strata moti­vá­cie a abso­lútna nechuť k práci.

Lenže… Takto to byť nemusí. V tomto článku píšem o pia­tich prin­cí­poch, ktoré som sa naučil, keď som si otvo­ril svoj prvý “home office”. Inými slo­vami, keď som začí­nal pod­ni­kať a ešte nemal pra­chy na kan­ce­lá­riu :-)

Vďaka týmto tipom a tri­kom sa naučíte ako pra­co­vať z domu efek­tívne a stane sa z Vás úspešný “home wor­ker” :)

Nech ste kde­koľ­vek, buďte tam naplno

Či už pra­cu­jete z domu, z vlast­nej kan­ce­lá­rie alebo z veľ­kého open office v nad­ná­rod­nej kan­ce­lá­rie, každé ráno by ste sa sami seba mali spý­tať jednu dôle­žitú otázku: “Čo presne chcem dnes dosiah­nuť? Čo potre­bu­jem dokon­čiť? Čo kon­krétne budem mať dnes večer hotové a s akým poci­tom budem odchá­dzať?”

A odpo­veď musí byť kon­krétna.

Keď pra­cu­jete z firem­nej kan­ce­lá­rie, máte jasne sta­no­vený denný roz­vrh. Do práce pri­chá­dzate o 8:00 ráno (tí šťast­nejší z nás môžno cho­dia na deviatu), ráno väč­ši­nou bývajú nejaké porady a potom sa chvíľu maká, ide sa na obed, a poobede znovu kolo­toč ďal­ších stret­nutí a sku­toč­nej práce. O pia­tej padla.

ff

Reálne z 8 hodín možno naplno pra­cu­jete 4 až 5 hodín. Aj keď sa to zdá ako málo, nie je to málo, pokiaľ počas týchto šty­roch hodín naozaj makáte naplno.

Pri zaria­ďo­vaní svojho “home office-u” si musíte podobný roz­vrh vytvo­riť aj vy. Sta­novte si, kedy vsta­nete, kedy sa nara­ňaj­ku­jete a kedy už budete zare­zá­vať v práci. To jest, kedy 100% budete sedieť za počí­ta­čom alebo schôdzke s kli­en­tom tvo­riť nejakú hod­notu.

Sta­novte si, kedy bude bývať Vaša obedná pauza, aká bude dlhá a dodr­žujte ju. A v nepo­sled­nej rade, sta­novte si, kedy “v práci” kon­číte a budete sa veno­vať iným, prí­jem­nej­ším veciam :)

Všade dobre, doma naj­lep­šie

Ja osobne som s prá­cou doma nikdy nemal prob­lém. Deti zatiaľ totiž ešte nemám a tak ma pri práci doma nikto neruší.

Ale pri príp­rave tohto článku som sa roz­prá­val s člo­ve­kom, ktorý má už zalo­ženú rodinu a tento kama­rát (ktorý si bohu­žiaľ nepraje byť meno­vaný) tro­chu bojo­val s tým, ako svo­jej rodine a hlavne malin­kým deťom vysvet­liť, že “Aj keď ocko je síce doma, nesmiete ma rušiť, lebo musím pra­co­vať.”

Nako­niec vraj musel pri­stú­piť k radi­kál­nemu rie­še­niu. Na kľučku si počas svo­jej pra­cov­nej doby zave­sil ceduľu “Do Not Dis­turb – Neru­šiť”, akú poznáte z hote­lov a vo svo­jej impro­vi­zo­va­nej kan­ce­lá­rií sa zamkol.

Keď mi to roz­prá­val, musel som sa smiať, pre­tože mi to pri­po­me­nulo scénu z filmu Vrchni, prchni, keď Dali­bor Vrána, hlavná postava, “cvičí” v zamknu­tej obý­vačke na husle :)

Ako­koľ­vek divná sa Vám môže táto tvrdá izo­lá­cia zdať, podľa kama­rá­to­vých slov to fun­go­valo. A vzťahy v rodine sa tým vraj dokonca zlep­šili, pre­tože pra­co­val iba vo vyhra­denú pra­covnú dobu a keď bol s deťmi, bol s deťmi – nie s mobi­lom a mai­lami.

Kde je Vaše miesto?

V kla­sic­kej kan­ce­lá­rií máte svoje kla­sické pra­covné miesto. Kva­litná sto­lička, veľký stôl, veľký moni­tor a desk­top počí­tač namiesto note­bo­oku, kde Vám IT odde­le­nie zaká­zalo čokoľ­vek nain­šta­lo­vať.

Nevy­zerá to cool, cenu za design by bežné kan­ce­lá­rie asi nezís­kali, ale fun­gujú. Cítite sa tam ako v práci – pre­tože ste v práci :)

Podobné pra­covné pro­stre­die si musíte vytvo­riť aj doma. Nemu­síte si hneď zaria­ďo­vať pra­covňu. Ak máte malý byt, podobne ako väč­šina ľudí na Slo­ven­sku, asi by ste na ňu ani nemali miesto. Ale kúpte si aspoň štan­dardný pra­covný stôl a kan­ce­lár­sku sto­ličku. Miesto, kde pra­cu­jete by malo byť vyhra­dené iba na prácu.

Ak neuro­bíte nič iné, ak máte v byte naozaj málo miesta a ani extra stôl by sa Vám nikde nezmes­til, kúpte si aspoň jednu “spe­cial” sto­ličku. Túto sto­ličku si kľudne pri­ložte k jedá­len­skému stolu v kuchyni ale pou­ží­vajte ju iba na prácu.

Keď na nej budete sedieť, budete pra­co­vať. Nie poze­rať filmy alebo bro­wso­vať po Face­bo­oku. Takto sa dá ele­gan­tne odlí­šiť pra­covná doba od nepra­cov­nej. Keď budete chcieť makať, sad­nite si na Vašu pra­covnú sto­ličku. A nie, nejde o design. Nemusí to byť čierne kožené kan­ce­lár­ske kreslo, kľudne nech to je úplne oby­čajná sto­lička, ale seďte na nej iba vtedy, keď budete makať. A keď náho­dou dosta­nete chuť pozrieť si You­Tube video, pre­sad­nite si :)

Banálny tip? Asi áno… Fun­guje? Určite áno.

”Hous­ton, máme prob­lém.”

Dobré komu­ni­kačné schop­nosti sú znám­kou pro­fe­si­onála. Udr­žujte si per­ma­nentné spo­je­nie s “cen­trá­lou”, s Vašim šéfom, kole­gami a kli­en­tami. Keďže nie ste v office, ale doma, všetko treba vedome rie­šiť emai­lami alebo cez tele­fón ale čím viac písom­ných zápi­sov o tom, čo sa pre­d­is­ku­to­valo budete mať, tým lep­šie. Ak máte radi Skype, kľudne ho pou­ží­vajte ale po kaž­dom tele­fo­náte by som ešte poslal krátky email v štýle “Pocho­pil som Vás správne, že…” – len pre istotu.

Urobte si to do list. Denný, týž­denný, mesačný.

A začnite tým mesač­ným. Čo presne chcete docie­liť tento mesiac? Aká je tá jedna hlavná vec, ktorú chcete mať hotovú? Napíšte si ju na papier. Ale nie na zdrap popí­sa­nej A4-ky, ktorá náho­dou bola práve po ruke. Otvorte si Word alebo špe­ciálny zápis­ník, ktorý bude fun­go­vať ako Váš pra­covný den­ník a tieto ultra dôle­žité infor­má­cie napíšte tam.

Z veľ­kého mesač­ného cieľu spravte štyri týž­denné a každý týž­denný roz­meňte na 7 den­ných. Jeden veľký cieľ na deň je až až. Nena­pchajte si zby­točne hneď na pon­de­lok 30 úloh. Aj tak to všetko nestih­nete a len sa budete cítiť zle. “Pomaly ďalej záj­deš” platí aj v time manaž­mente.

Odmeňte sa

Nech už je Váš šéf aký­koľ­vek, občas Vás snáď predsa pochváli a povie: “Dobrá práca.” A keď nie on tak kole­go­via. Lenže ak pra­cu­jete sami doma a niečo úspešne dokon­číte, zdá sa, že na blízku nie je nikto, komu by ste mohli výsle­dok svo­jej práce uká­zať a kto by Vás mohol pochvá­liť. Chyba! Vy ste na blízku. Vy musíte vedieť, že to čo robíte, stojí za to a vy musíte pochvá­liť sami seba.

A keď hovo­rím o odmene, nemys­lím len slovnú pochvalu. Keď nastane čas obeda, choďte sa najesť do reštau­rá­cie. A nedajte si len oby­čajné menučko, ale doprajte si Vaše obľú­bené jedlo. Veď ste si ho predsa zaslú­žili.

Je to klišé, ale… neza­bú­dajte dodr­žia­vať pitný režim, dávajte si pra­vi­delná pauzy od čume­nia do moni­tora (pre­stane Vás bolieť hlava a chrb­tica), urobte si občas pár dre­pov na rozp­rú­de­nie krvy a keď sa Vám práve nebude chcieť pra­co­vať, dajte si krátku pre­chádzku. Bez mobilu a bez note­bo­oku samoz­rejme :)

Reka­pi­tu­lá­cia:

  • Sústre­de­nie. Majte jasnú pred­stavu toho, čo chcete na konci dňa dosiah­nuť.
  • Vysvet­lite rodine, čo vlastne ten Váš home office zna­mená. Naplá­nujte si hneď teraz čas a miesto, kedy to s Vašimi najb­liž­šími pre­d­is­ku­tu­jete.
  • Nadi­zaj­nute si svoje ide­álne pra­covné miesto. Možno je teraz ten správny čas vybrať sa napr. do IKEA. Mäsové guličky sú vraj opäť v ponuke :)
  • Urobte si to do list. No more com­ments. Ak čítate môj blog pra­vi­delne, viete, prečo.
  • Odmeňte sa. Kúpte si naprí­klad šam­pan­ské. A keď dáte bude tento týž­deň úspešný, uspo­ria­dajte doma malú oslavu.

BONUS TIP: Nie­kde som čítal tip, ktorý mi v začiat­koch práce z domá­cej kan­ce­lá­rie veľmi pomo­hol: Oblečte sa tak, ako keby ste naozaj museli ísť von medzi ľudí – do sku­toč­nej kan­ce­lá­rie. Nemu­síte nosiť oblek, ale zase ani nepra­cujte v pyžame :) Ľud­ský mozog je zvláštna vec a čím viac si doma nasi­mu­lu­jete pod­mienky tak, aby to vyze­ralo ako v naozaj­st­nej práci, tým budete úspeš­nejší. Pyžamo alebo tep­láky sú skrátka spo­jené s oddy­chom. Keď sa budete sna­žiť pra­co­vať vyva­lený na gauči so zapnu­tou reprí­zo­vou Pane­láku, je to možno prí­jemná pred­stava, ale takto to skrátka nefun­guje.

Týchto pár tipov stačí na to, aby sa Vaša pro­duk­ti­vita v home office, vo Vašej domá­cej kan­ce­lá­rii, rapídne zvý­šila. A pro­sím Vás… Ak sa Vám tento člá­nok páčil, nepo­ve­dzte si len “Hmm. Zau­jí­mavé…” Urobte to.

zdroj: timemanagement.sk

Pridať komentár (0)