Home offi­ce: Ako pra­co­vať z domu efek­tív­ne

Andrej Mikula - Timemanagement.sk / 9. februára 2015 / Lifehacking

Pra­co­vať z domu je pre väč­ši­nu ľudí ove­ľa menej stre­su­jú­ce ako pra­co­vať z kan­ce­lá­rie. Chce to ale urči­tú dáv­ku dis­cip­lí­ny – a pár dob­rých tipov, kto­ré sa dozvie­te v tom­to člán­ku. Keď pra­cu­je­te doma, šet­rí­te čas a ner­vy, kto­rý by ste stra­ti­li dochá­dza­ním do robo­ty a tla­če­ním sa v doprav­ných záp­chach. Tiež asi nebu­de­te cítiť taký tlak od šéfa, kto­rý by inak mohol kedy­koľ­vek za Vami prí­sť a skon­tro­lo­vať, či náho­dou neh­rá­te Farm­vil­le :)

Prá­ca z domu má urči­te mno­hé výho­dy, ale aby ste sku­toč­ne nie­čo uro­bi­li, musí­te si sta­no­viť urči­té pra­vid­lá. Naj­väč­šou výzvou je samoz­rej­me odde­liť prá­cu od rela­xu. Pra­cov­né povin­nos­ti od tých domá­cich. Exce­lov­ské tabuľ­ky od poze­ra­nia tele­ví­zo­ra.

Ak máte rodi­nu a malé deti, môže byť taž­ké vysvet­liť im, že Vás nema­jú vyru­šo­vať. Ak žije­te sami, čosko­ro sa prav­de­po­dob­ne začne­te nudiť a začne Vám chý­bať ľud­ská spo­loč­nosť. Násled­kom môže byť stra­ta moti­vá­cie a abso­lút­na nechuť k prá­ci.

Len­že… Tak­to to byť nemu­sí. V tom­to člán­ku píšem o pia­tich prin­cí­poch, kto­ré som sa naučil, keď som si otvo­ril svoj prvý “home offi­ce”. Iný­mi slo­va­mi, keď som začí­nal pod­ni­kať a ešte nemal pra­chy na kan­ce­lá­riu :-)

Vďa­ka tým­to tipom a tri­kom sa naučí­te ako pra­co­vať z domu efek­tív­ne a sta­ne sa z Vás úspeš­ný “home wor­ker” :)

Nech ste kde­koľ­vek, buď­te tam napl­no

Či už pra­cu­je­te z domu, z vlast­nej kan­ce­lá­rie ale­bo z veľ­ké­ho open offi­ce v nad­ná­rod­nej kan­ce­lá­rie, kaž­dé ráno by ste sa sami seba mali spý­tať jed­nu dôle­ži­tú otáz­ku: “Čo pres­ne chcem dnes dosiah­nuť? Čo potre­bu­jem dokon­čiť? Čo kon­krét­ne budem mať dnes večer hoto­vé a s akým poci­tom budem odchá­dzať?”

A odpo­veď musí byť kon­krét­na.

Keď pra­cu­je­te z firem­nej kan­ce­lá­rie, máte jas­ne sta­no­ve­ný den­ný roz­vrh. Do prá­ce pri­chá­dza­te o 8:00 ráno (tí šťast­nej­ší z nás môž­no cho­dia na devia­tu), ráno väč­ši­nou býva­jú neja­ké pora­dy a potom sa chví­ľu maká, ide sa na obed, a poobe­de zno­vu kolo­toč ďal­ších stret­nu­tí a sku­toč­nej prá­ce. O pia­tej pad­la.

ff

Reál­ne z 8 hodín mož­no napl­no pra­cu­je­te 4 až 5 hodín. Aj keď sa to zdá ako málo, nie je to málo, pokiaľ počas tých­to šty­roch hodín naozaj maká­te napl­no.

Pri zaria­ďo­va­ní svoj­ho “home offi­ce-u” si musí­te podob­ný roz­vrh vytvo­riť aj vy. Sta­nov­te si, kedy vsta­ne­te, kedy sa nara­ňaj­ku­je­te a kedy už bude­te zare­zá­vať v prá­ci. To jest, kedy 100% bude­te sedieť za počí­ta­čom ale­bo schôdz­ke s kli­en­tom tvo­riť neja­kú hod­no­tu.

Sta­nov­te si, kedy bude bývať Vaša obed­ná pau­za, aká bude dlhá a dodr­žuj­te ju. A v nepo­sled­nej rade, sta­nov­te si, kedy “v prá­ci” kon­čí­te a bude­te sa veno­vať iným, prí­jem­nej­ším veciam :)

Vša­de dob­re, doma naj­lep­šie

Ja osob­ne som s prá­cou doma nikdy nemal prob­lém. Deti zatiaľ totiž ešte nemám a tak ma pri prá­ci doma nikto neru­ší.

Ale pri príp­ra­ve toh­to člán­ku som sa roz­prá­val s člo­ve­kom, kto­rý má už zalo­že­nú rodi­nu a ten­to kama­rát (kto­rý si bohu­žiaľ nepra­je byť meno­va­ný) tro­chu bojo­val s tým, ako svo­jej rodi­ne a hlav­ne malin­kým deťom vysvet­liť, že “Aj keď ocko je síce doma, nesmie­te ma rušiť, lebo musím pra­co­vať.”

Nako­niec vraj musel pri­stú­piť k radi­kál­ne­mu rie­še­niu. Na kľuč­ku si počas svo­jej pra­cov­nej doby zave­sil cedu­ľu “Do Not Dis­turb – Neru­šiť”, akú pozná­te z hote­lov a vo svo­jej impro­vi­zo­va­nej kan­ce­lá­rií sa zamkol.

Keď mi to roz­prá­val, musel som sa smiať, pre­to­že mi to pri­po­me­nu­lo scé­nu z fil­mu Vrch­ni, prch­ni, keď Dali­bor Vrá­na, hlav­ná posta­va, “cvi­čí” v zamknu­tej obý­vač­ke na hus­le :)

Ako­koľ­vek div­ná sa Vám môže táto tvr­dá izo­lá­cia zdať, pod­ľa kama­rá­to­vých slov to fun­go­va­lo. A vzťa­hy v rodi­ne sa tým vraj dokon­ca zlep­ši­li, pre­to­že pra­co­val iba vo vyhra­de­nú pra­cov­nú dobu a keď bol s deť­mi, bol s deť­mi – nie s mobi­lom a mai­la­mi.

Kde je Vaše mies­to?

V kla­sic­kej kan­ce­lá­rií máte svo­je kla­sic­ké pra­cov­né mies­to. Kva­lit­ná sto­lič­ka, veľ­ký stôl, veľ­ký moni­tor a desk­top počí­tač namies­to note­bo­oku, kde Vám IT odde­le­nie zaká­za­lo čokoľ­vek nain­šta­lo­vať.

Nevy­ze­rá to cool, cenu za design by bež­né kan­ce­lá­rie asi nezís­ka­li, ale fun­gu­jú. Cíti­te sa tam ako v prá­ci – pre­to­že ste v prá­ci :)

Podob­né pra­cov­né pro­stre­die si musí­te vytvo­riť aj doma. Nemu­sí­te si hneď zaria­ďo­vať pra­cov­ňu. Ak máte malý byt, podob­ne ako väč­ši­na ľudí na Slo­ven­sku, asi by ste na ňu ani nema­li mies­to. Ale kúp­te si aspoň štan­dard­ný pra­cov­ný stôl a kan­ce­lár­sku sto­lič­ku. Mies­to, kde pra­cu­je­te by malo byť vyhra­de­né iba na prá­cu.

Ak neuro­bí­te nič iné, ak máte v byte naozaj málo mies­ta a ani extra stôl by sa Vám nikde nezmes­til, kúp­te si aspoň jed­nu “spe­cial” sto­lič­ku. Túto sto­lič­ku si kľud­ne pri­lož­te k jedá­len­ské­mu sto­lu v kuchy­ni ale pou­ží­vaj­te ju iba na prá­cu.

Keď na nej bude­te sedieť, bude­te pra­co­vať. Nie poze­rať fil­my ale­bo bro­wso­vať po Face­bo­oku. Tak­to sa dá ele­gan­tne odlí­šiť pra­cov­ná doba od nepra­cov­nej. Keď bude­te chcieť makať, sad­ni­te si na Vašu pra­cov­nú sto­lič­ku. A nie, nej­de o design. Nemu­sí to byť čier­ne kože­né kan­ce­lár­ske kres­lo, kľud­ne nech to je úpl­ne oby­čaj­ná sto­lič­ka, ale seď­te na nej iba vte­dy, keď bude­te makať. A keď náho­dou dosta­ne­te chuť pozrieť si You­Tu­be video, pre­sad­ni­te si :)

Banál­ny tip? Asi áno… Fun­gu­je? Urči­te áno.

”Hous­ton, máme prob­lém.”

Dob­ré komu­ni­kač­né schop­nos­ti sú znám­kou pro­fe­si­oná­la. Udr­žuj­te si per­ma­nent­né spo­je­nie s “cen­trá­lou”, s Vašim šéfom, kole­ga­mi a kli­en­ta­mi. Keď­že nie ste v offi­ce, ale doma, všet­ko tre­ba vedo­me rie­šiť emai­la­mi ale­bo cez tele­fón ale čím viac písom­ných zápi­sov o tom, čo sa pre­d­is­ku­to­va­lo bude­te mať, tým lep­šie. Ak máte radi Sky­pe, kľud­ne ho pou­ží­vaj­te ale po kaž­dom tele­fo­ná­te by som ešte poslal krát­ky email v štý­le “Pocho­pil som Vás správ­ne, že…” – len pre isto­tu.

Urob­te si to do list. Den­ný, týž­den­ný, mesač­ný.

A začni­te tým mesač­ným. Čo pres­ne chce­te docie­liť ten­to mesiac? Aká je tá jed­na hlav­ná vec, kto­rú chce­te mať hoto­vú? Napíš­te si ju na papier. Ale nie na zdrap popí­sa­nej A4-ky, kto­rá náho­dou bola prá­ve po ruke. Otvor­te si Word ale­bo špe­ciál­ny zápis­ník, kto­rý bude fun­go­vať ako Váš pra­cov­ný den­ník a tie­to ultra dôle­ži­té infor­má­cie napíš­te tam.

Z veľ­ké­ho mesač­né­ho cie­ľu sprav­te šty­ri týž­den­né a kaž­dý týž­den­ný roz­meň­te na 7 den­ných. Jeden veľ­ký cieľ na deň je až až. Nena­pchaj­te si zby­toč­ne hneď na pon­de­lok 30 úloh. Aj tak to všet­ko nestih­ne­te a len sa bude­te cítiť zle. “Poma­ly ďalej záj­deš” pla­tí aj v time manaž­men­te.

Odmeň­te sa

Nech už je Váš šéf aký­koľ­vek, občas Vás snáď pred­sa pochvá­li a povie: “Dob­rá prá­ca.” A keď nie on tak kole­go­via. Len­že ak pra­cu­je­te sami doma a nie­čo úspeš­ne dokon­čí­te, zdá sa, že na blíz­ku nie je nikto, komu by ste moh­li výsle­dok svo­jej prá­ce uká­zať a kto by Vás mohol pochvá­liť. Chy­ba! Vy ste na blíz­ku. Vy musí­te vedieť, že to čo robí­te, sto­jí za to a vy musí­te pochvá­liť sami seba.

A keď hovo­rím o odme­ne, nemys­lím len slov­nú pochva­lu. Keď nasta­ne čas obe­da, choď­te sa najesť do reštau­rá­cie. A nedaj­te si len oby­čaj­né menuč­ko, ale dopraj­te si Vaše obľú­be­né jed­lo. Veď ste si ho pred­sa zaslú­ži­li.

Je to kli­šé, ale… neza­bú­daj­te dodr­žia­vať pit­ný režim, dávaj­te si pra­vi­del­ná pau­zy od čume­nia do moni­to­ra (pre­sta­ne Vás bolieť hla­va a chrb­ti­ca), urob­te si občas pár dre­pov na rozp­rú­de­nie krvy a keď sa Vám prá­ve nebu­de chcieť pra­co­vať, daj­te si krát­ku pre­chádz­ku. Bez mobi­lu a bez note­bo­oku samoz­rej­me :)

Reka­pi­tu­lá­cia:

  • Sústre­de­nie. Maj­te jas­nú pred­sta­vu toho, čo chce­te na kon­ci dňa dosiah­nuť.
  • Vysvet­li­te rodi­ne, čo vlast­ne ten Váš home offi­ce zna­me­ná. Naplá­nuj­te si hneď teraz čas a mies­to, kedy to s Vaši­mi najb­liž­ší­mi pre­d­is­ku­tu­je­te.
  • Nadi­zaj­nu­te si svo­je ide­ál­ne pra­cov­né mies­to. Mož­no je teraz ten správ­ny čas vybrať sa napr. do IKEA. Mäso­vé gulič­ky sú vraj opäť v ponu­ke :)
  • Urob­te si to do list. No more com­ments. Ak číta­te môj blog pra­vi­del­ne, vie­te, pre­čo.
  • Odmeň­te sa. Kúp­te si naprí­klad šam­pan­ské. A keď dáte bude ten­to týž­deň úspeš­ný, uspo­ria­daj­te doma malú osla­vu.

BONUS TIP: Nie­kde som čítal tip, kto­rý mi v začiat­koch prá­ce z domá­cej kan­ce­lá­rie veľ­mi pomo­hol: Obleč­te sa tak, ako keby ste naozaj muse­li ísť von medzi ľudí – do sku­toč­nej kan­ce­lá­rie. Nemu­sí­te nosiť oblek, ale zase ani nepra­cuj­te v pyža­me :) Ľud­ský mozog je zvlášt­na vec a čím viac si doma nasi­mu­lu­je­te pod­mien­ky tak, aby to vyze­ra­lo ako v naozaj­st­nej prá­ci, tým bude­te úspeš­nej­ší. Pyža­mo ale­bo tep­lá­ky sú skrát­ka spo­je­né s oddy­chom. Keď sa bude­te sna­žiť pra­co­vať vyva­le­ný na gau­či so zapnu­tou reprí­zo­vou Pane­lá­ku, je to mož­no prí­jem­ná pred­sta­va, ale tak­to to skrát­ka nefun­gu­je.

Tých­to pár tipov sta­čí na to, aby sa Vaša pro­duk­ti­vi­ta v home offi­ce, vo Vašej domá­cej kan­ce­lá­rii, rapíd­ne zvý­ši­la. A pro­sím Vás… Ak sa Vám ten­to člá­nok páčil, nepo­ve­dz­te si len “Hmm. Zau­jí­ma­vé…” Urob­te to.

zdroj: timemanagement.sk

Pridať komentár (0)