Horúce novinky: Pod­robné špe­ci­fi­ká­cie Xia­omi Mi Note­bo­oku, máme sa na čo tešiť!

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 22. júla 2016 / Tech a inovácie

Na Xia­omi Mi Note­book sa nesmierne tešia aj tí pou­ží­va­te­lia, ktorí tejto čín­skej spo­loč­nosti dote­raz vôbec neve­rili. Xia­omi opäť odvá­dza exce­lentný mar­ke­ting a navna­dilo nespo­četné množ­stvo fanú­ši­kov po celom svete. 

Celá situ­ácia okolo note­bo­oku od Xia­omi dnes nabrala veľmi rýchly spád a neča­kane sme sa dozve­deli kľú­čové špe­ci­fi­ká­cie, a to rovno pomo­cou mož­ných mate­riá­lov výrobcu, ktoré budú pou­žité počas pred­sta­vo­va­nia 27. júla. Stále je tu však jedno veľké ALE, ktoré sa týka dôve­ry­hod­nosti týchto mate­riá­lov, no pevne veríme, že aspoň časť týchto špe­ci­fi­ká­cií je prav­divá.

Vrh­nime sa najprv na základnú ver­ziu note­bo­oku, ktorá bude asi najús­peš­nej­šia. Základné jadro tvorí pro­ce­sor Intel Core i5-6200U, ktorý postupne dopĺňa integ­ro­vaná gra­fická karta Intel HD Grap­hics 520, 8 GB DDR4 RAM pamäte a 256 GB rých­leho SDD disku. Odha­do­vaná cena je 3999 juanov, čiže okolo 543 €. Nie je to zlá cena, čo poviete? Na kan­ce­lár­sku prácu, menej náročné hry a dokonca aj na stried­mej­šie edi­to­va­nie videí je táto ver­zia ako stvo­rená.

90a32f0b0b8241298b48e9413263627d

A teraz pri­chá­dza na rad to naj­väč­šie lákadlo – špič­ková high-end ver­zia note­bo­oku s ozna­če­ním “Pro”. V tomto prí­pade bude pod ten­kým hli­ní­ko­vým telom pra­co­vať výkonný pro­ce­sor Intel Core i7-6700HQ rady Sky­lake, ktorý je vlaj­ko­vou loďou pro­ce­so­rov tento rok a nič lep­šie na trhu nezo­že­niete. Sekun­do­vať mu budú kom­po­nenty ako výkonná dedi­ko­vaná gra­fická karta nVi­dia GeForce GTX 970M a 16 GB DDR4 RAM pamäte. Tento masívny výkon bude vykre­slo­vať špič­kový 4K disp­lej, ktorý sa „roz­tiahne“ na 15,6-palcovej uhlop­riečke.

6bb2ae60b3334a49bfbb0117383f0213xiaomi-notebook-nove-specs-fotky

Xia­omi Mi Note­book v tejto ver­zii bude však rela­tívne drahý, no stále oproti kon­ku­ren­cii oveľa lac­nejší. Reč je o čias­tke 6699 juanov, ktorá pred­sta­vuje po pre­počte pri­bližne 910 €. Ak si ho porov­náme s kon­ku­ren­ciou v podobe Dell, HP alebo Lenovo, note­book od Xia­omi je na tom suve­rénne naj­lep­šie. Pri oboch varian­toch môžeme oča­ká­vať pou­ži­tie ope­rač­ného sys­tému Win­dows 10. Tieto špe­ci­fi­ká­cie nás nesmierne tešia a cena je jed­no­značne adek­vátna k pou­ži­tým kom­po­nen­tom.

xiaomi-notebook-nove-specs-fotky(2)FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­china

Pridať komentár (0)