Hotel v Kež­marku boduje. Stal sa naj­po­hos­tin­nej­ším v Európe

Marianna Mikešová / 3. november 2016 / Zo Slovenska

Malebný Bou­ti­que Hotel Hviez­do­slav situ­ovaný v pod­ta­trans­kom mes­tečku sa môže tešiť z dvoch cien. Je nie­len naj­po­hos­tin­nejší, ale aj jeden z naj­lu­xus­nej­ších v Európe. 

Na Slo­ven­sku sa môžeme pýšiť obdi­vu­hod­ným počtom krás­nych hote­lov s his­to­ric­kou hod­no­tou. Aj tento rok sa ich prek­va­pivo veľa nomi­no­valo v súťaži His­to­ric Hotels of Europe Awards a všet­kých šesť sa aj úspešne umiest­nilo v rôz­nych kate­gó­riách. Významné oce­ne­nie naj­po­hos­tin­nej­šieho hotela roka 2017 si z gréc­keho ostrova San­to­rini odnie­sol kež­mar­ský Bou­ti­que Hotel Hviez­do­slav. Cie­ľom súťaže je odme­niť úsi­lie hote­lie­rov a odo­vzdať im vďaku spo­koj­ných zákaz­ní­kov.

10658671_824256257636686_4210027369874279395_o

Čo takéto oce­ne­nie o hoteli vypo­vedá? Že posky­tuje špič­kové služby, naj­vyšší kom­fort a navyše odráža jedi­nečnú his­tó­riu regi­ónu. Kež­mar­ský kle­not, ktorý je ste­les­ne­ním štýlu a ele­gan­cie, sa o zákaz­ní­kov s lás­kou stará a do bodky tak plní svoje heslo “malý hotel s veľ­kým srd­com”. Úro­veň slu­žieb v slo­ven­ských hote­loch sa podľa odbor­ní­kov z roka na rok zvy­šuje a aj tento úspech je toho dôka­zom. Hotely nachá­dza­júce sa v his­to­ric­kých budo­vách, naprí­klad kaš­tie­ľoch a hra­doch, zastre­šuje aso­ciá­cia His­to­rické hotely Slo­ven­ska.

12141054_1096739883721654_1627134001670389139_o

Okrem toho sa Hviez­do­slav umiest­nil aj medzi naj­lu­xus­nej­šími európ­skymi hotelmi. V katar­skom meste Doha si vyslú­žil pre­stížne oce­ne­nie Luxury Hotel Award v kate­gó­rii Bou­ti­que Hotel. Víťa­zov vybe­rala odborná porota a náv­štev­níci počas troch súťaž­ných kôl. Aj táto súťaž chce týmto spô­so­bom oce­niť vede­nie a zamest­nan­cov hote­lov z celého sveta za vyna­lo­žené úsi­lie, sto­per­centný ser­vis a povzbu­diť ich k ďal­šiemu roz­voju.

12828993_1096630580399251_313296324597161203_o

Hotel Hviez­do­slav je prvým hote­lom typu bou­ti­que pod Tat­rami a sídli v his­to­ric­kom cen­tre mesta Kež­ma­rok. Budovy hotelu pochdá­zajú až zo 17. sto­ro­čia a sú zre­no­vo­vané v his­to­ric­kom štýle. Suse­dia s Kež­mar­ským hra­dom a Gotic­kou bazi­li­kou, ktoré spolu s ním pre­po­ži­čia­vajú celému miestu magickú atmo­sféru minu­losti.

Zdroje článku: luxuryhotelawards.com/historickehotelyslovenska.sk/historichotelsofeurope.com

Zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: facebook.com/hotelhviezdoslav

Pridať komentár (0)