HP pre­be­rá žez­lo App­lu. Ultra­ten­ký Spect­re je ešte ten­ší ako Mac­Bo­ok Air

Michaela Líšková / 7. apríla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť HP pred­sta­vu­je svoj nový model – note­bo­ok Spect­re s hli­ní­ko­vým rámom a hrúb­kou iba 10,4mm. Áno, taký ten­ký.

Toto krás­ne zaria­de­nie pri­chá­dza s uhlop­rieč­kou 13,3 pal­cov, je vyba­ve­né Win­do­wsom 10, s mož­nos­ťou voľ­by pro­ce­so­ra. Dáva na výber medzi Intel Core i5 ale­bo i7, kto­ré dopl­ňu­je full HD spo­lu s repro­duk­tor­mi Bang & Oluf­sen.

Note­bo­ok je vyba­ve­ný hyb­rid­nou baté­ri­ou, kto­rá je schop­ná Spect­re pohá­ňať až 9 a pol hodín. Nesmie­me zabud­núť na ochran­né sklo Goril­la Glass pre ochra­nu disp­le­ja a tri USB- C por­ty, z kto­rých dva pod­po­ru­jú Thun­der­bolt, kto­rý sa pou­ží­va pre pri­po­je­nie k drah­ším moni­to­rom.

Buď budeš abso­lút­ne milo­vať ale­bo nená­vi­dieť lesk­lý mede­ný dizajn a pies­to­vé pán­ty, kto­ré sa HP roz­hod­lo pou­žiť. Mož­no ťa ale pre­sved­čí jeho ultra­ten­ký dizajn, kto­rý sa odig­no­ro­vať nedá a do vrec­ka scho­vá aj Mac­Bo­ok Air. Spect­re je tiež veľ­mi ľah­ký, váži 1,11 kg, tak­že sa dá dob­re pre­ná­šať.

Spo­loč­nosť verí, že nový Spect­re im pomô­že otriasť trhom ultra­ten­kých note­bo­okov. PC šéf spo­loč­nos­ti HP Ron Cough­lin pred pred­sta­ve­ním note­bo­oku pove­dal: „Po celé tie roky bol App­le vní­ma­ný ako ino­vá­tor a vod­ca ino­vá­cií. HP je teraz ale pri­pra­ve­né pre­vziať žez­lo“.

Ceny začí­na­jú na sume $1,170, tá cel­ko­vá však závi­sí od tvo­jej pre­fe­ro­va­nej kon­fi­gu­rá­cie. Môžeš si vybrať note­bo­ok s RAM až 8GB a vnú­tor­nou pamä­ťou 512GB.
25.apíla si môžeš Spect­re pre­dob­jed­nať onli­ne na strán­kach HP.com a BBY.com. Inter­ne­to­vý obchod Best­Buy bude mať note­bo­oky na skla­de 22.mája v počia­toč­nej cene $1,250.

store hp com +

foto: store.hp.com

wired com

foto: wired.com

HP-Spectre

foto: thenextweb.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dailyreadlist.com

Pridať komentár (0)