HP pre­berá žezlo Applu. Ultra­tenký Spectre je ešte tenší ako Mac­Book Air

Michaela Líšková / 7. apríla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť HP pred­sta­vuje svoj nový model – note­book Spectre s hli­ní­ko­vým rámom a hrúb­kou iba 10,4mm. Áno, taký tenký. 

Toto krásne zaria­de­nie pri­chá­dza s uhlop­rieč­kou 13,3 pal­cov, je vyba­vené Win­do­wsom 10, s mož­nos­ťou voľby pro­ce­sora. Dáva na výber medzi Intel Core i5 alebo i7, ktoré dopl­ňuje full HD spolu s repro­duk­tormi Bang & Oluf­sen.

Note­book je vyba­vený hyb­rid­nou baté­riou, ktorá je schopná Spectre pohá­ňať až 9 a pol hodín. Nesmieme zabud­núť na ochranné sklo Gorilla Glass pre ochranu disp­leja a tri USB- C porty, z kto­rých dva pod­po­rujú Thun­der­bolt, ktorý sa pou­žíva pre pri­po­je­nie k drah­ším moni­to­rom.

Buď budeš abso­lútne milo­vať alebo nená­vi­dieť lesklý medený dizajn a pies­tové pánty, ktoré sa HP roz­hodlo pou­žiť. Možno ťa ale pre­svedčí jeho ultra­tenký dizajn, ktorý sa odig­no­ro­vať nedá a do vrecka schová aj Mac­Book Air. Spectre je tiež veľmi ľahký, váži 1,11 kg, takže sa dá dobre pre­ná­šať.

Spo­loč­nosť verí, že nový Spectre im pomôže otriasť trhom ultra­ten­kých note­bo­okov. PC šéf spo­loč­nosti HP Ron Cough­lin pred pred­sta­ve­ním note­bo­oku pove­dal: „Po celé tie roky bol Apple vní­maný ako ino­vá­tor a vodca ino­vá­cií. HP je teraz ale pri­pra­vené pre­vziať žezlo“.

Ceny začí­najú na sume $1,170, tá cel­ková však závisí od tvo­jej pre­fe­ro­va­nej kon­fi­gu­rá­cie. Môžeš si vybrať note­book s RAM až 8GB a vnú­tor­nou pamä­ťou 512GB.
25.apíla si môžeš Spectre pre­dob­jed­nať online na strán­kach HP.com a BBY.com. Inter­ne­tový obchod Best­Buy bude mať note­bo­oky na sklade 22.mája v počia­toč­nej cene $1,250.

store hp com +

foto: store.hp.com

wired com

foto: wired.com

HP-Spectre

foto: thenextweb.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dailyreadlist.com

Pridať komentár (0)