Hybridné BMW 745e konečne dostalo spaľovací motor, aký si zaslúži

Startstop.sk / 6. februára 2019 / Auto

  • Nová hyb­ridná ver­zia s ozna­če­ním BMW 745e bude ďal­ším au­tom, ktoré bude môcť do­ko­nale pre­me­niť elek­trinu na ra­dosť z jazdy
  • Po­núkne viac vý­konu a väčší do­jazd čisto na elek­trický po­hon
zdroj: BMW
  • Nová hyb­ridná ver­zia s ozna­če­ním BMW 745e bude ďal­ším au­tom, ktoré bude môcť do­ko­nale pre­me­niť elek­trinu na ra­dosť z jazdy
  • Po­núkne viac vý­konu a väčší do­jazd čisto na elek­trický po­hon

Nová rada 7 už po­ma­ličky, ale isto klope na všetky dí­ler­stvá Európy. Prvé mo­dely sa k nim do­stanú už v ap­ríli tohto roka. Au­to­mo­bil je sám o sebe kon­tro­verzný, hlavne vďaka ma­sív­nym na­sá­va­cím ľad­vin­kám, no je pre­špi­ko­vaný naj­mo­der­nej­šou tech­no­ló­giou a lu­xus­ným in­te­ri­é­rom. Av­šak naj­väč­šou no­vin­kou v rade je nová a pre­pra­co­vaná hyb­ridná ver­zia s ozna­če­ním 745e.

Po­ho­nová pa­leta je už po­maly daná. Die­se­lové mo­tory majú tro­j­icu za­stu­pi­te­ľov. Všetky majú rov­naký ob­jem, lí­šia sa iba vý­ko­nom. Ten za­čína na 195 kW (265 koní) a po­kra­čuje až do 294 kW (400 koní). Ben­zí­nové ag­re­gáty majú zá­stup­cov s ozna­če­niami 750i xD­rive s vý­ko­nom 390 kW (530 koní) a pre fajnš­mek­rov je tu dva­násť­va­lec M760Li xD­rive s vý­ko­nom 430 kW (585 koní).

Mo­men­tálne je do­stupný aj plug-in hyb­ridný po­hon, ktorý sa za­bý­val aj v naj­lu­xus­nej­šom a naj­vyš­šom rade 7. Ak sa ob­zrieme do his­tó­rie, tak už v roku 2006 dis­po­no­vala ge­ne­rá­cia E65 mo­to­ri­zá­ciou s náz­vom Hyd­ro­gen 7. Au­to­mo­bil tak mo­hol cho­diť na ben­zín aj vo­dík. No­vinku však vo­dí­kový po­hon ne­čaká. Pod ka­po­tou sa bude na­chá­dzať po­kro­čilý plug-in hyb­ridný sys­tém, tak ako v pre­doš­lej ge­ne­rá­cii.

Vyšší vý­kon a väčší do­jazd

Pred­fa­ce­lift BMW 740Le xD­rive iPer­for­mance do­ká­zal dis­po­no­vať ma­xi­mál­nym vý­ko­nom 326 koní. No­vinka však išla o stu­pie­nok vyš­šie. Hyb­ridná sú­stava bude niesť ozna­če­nie 745e. Ak bu­dete chcieť dl­h­šiu ver­ziu, pri­pra­vené sú pre vás ver­zie 745Le a 745Le xD­rive.

Zá­kla­dom plug-in hyb­ridu je šesť­va­lec s ma­xi­mál­nym vý­ko­nom 210 kW (286 koní). Do­po­má­hať mu bude elek­tro­mo­tor s vý­ko­nom 83 kW (113 koní). Do­hro­mady, pri re­žime Sport šo­fé­rovi po­núknu ma­xi­málny vý­kon 290 kW (394 koní) a ma­xi­málny krú­tiaci mo­ment 600 Nm.

Vďaka väč­ším ba­té­riám do­ká­žete čisto na elek­trický po­hon prejsť 50 – 58 ki­lo­met­rov. Všetko zá­visí od ver­zie. Ok­rem vo­li­čov jazdy je tu mož­nosť re­žimu Adap­tive, ktorý do­káže pris­pô­so­biť ak­tu­álny štýl jazdy, po­tom je tu re­žim Bat­tery Con­trol a Hyb­rid Eco Pro, ktorý je tým naj­hos­po­dár­nej­ším na jazdu. Tech­no­lo­gic­kou vy­chy­táv­kou mo­delu bude služba, ktorá po zvo­lení na­bí­ja­cej sta­nice na mape au­to­ma­ticky od­po­ručí ho­tely, re­štau­rá­cie, či ka­viarne v jej okolí. Nie­ktoré do­bí­ja­cie sta­nice si bu­dete môcť do­konca aj do­predu za­re­zer­vo­vať.

Kla­sická 745e do­káže z po­koja na 100 km/h vy­ra­ziť za 5,2 se­kundy. Dl­h­šej ver­zii 745Leto trvá o de­sa­tinu viac – 5,3 se­kundy745Le s po­ho­nom všet­kých šty­roch ko­lies xD­rivetúto métu zvládne za 5,1 se­kundy. Ma­xi­málna rých­losť je pri všet­kých troch al­ter­na­tí­vach elek­tricky ob­me­dzená na 250 km/h. Čisto elek­trický po­hon do­káže auto roz­hý­bať do rých­losti 140 km/h. Značka uvá­dza kom­bi­no­vanú spot­rebu 2,1 l/100 km. Ne­chajme sa prek­va­piť, aká bude tá re­álna a koľko to bude stáť úsi­lia, do­stať sa na túto hra­nicu.

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)