Hyper­loop oveľa skôr ako sa čakalo!

Alexandra Dulaková / 21. augusta 2015 / Tech a inovácie

Zatiaľ väč­ši­nou známy len z futu­ris­tic­kých fil­mov, pozemný vlak schopný ces­to­vať rých­los­ťou vyš­šou než 800 km/h, je na ceste k rea­li­zá­cií. Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies ozna­muje, že do roku 2016 sa tejto pozem­nej želez­nice doč­káme.

Prvá trasa sa bude nachá­dzať severne od Los Ange­les a my, bežný plebs, ju budeme podľa opti­mis­tic­kých pred­po­kla­dov môcť využí­vať od roku 2018. Pôjde zatiaľ len o pro­to­typ, ale v budúc­nosti by mal vlak Hyper­loop spá­jať veľké mestá a pre­ko­ná­vať vzdia­le­nosti medzi nimi za nepatrný čas. Naprí­klad cesta, ktorá za nor­mál­nych okol­ností trvá medzi 6 – 8 hodi­nami, by bola pomo­cou Hyper­lo­opu skrá­tená na pol hodiny. Pred­stavte si, už žiadne ranné záp­chy medzi Dunaj­skou Luž­nou a Bra­ti­sla­vou! Za päť minút ste v cen­tre! To ale nahlia­dame do veľmi vzdia­le­nej budúc­nosti…

Prvá sta­nica severne od LA by mala vyze­rať takto 

Na tejto veľ­ko­le­pej vízií spo­lu­pra­cujú Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies (HTT) so švaj­čiar­skym AECO­Mom, ktorí má pomôcť s tech­nic­kou strán­kou. O archi­tek­to­nickú skvost­nosť sa posta­rajú Hod­getts & Fung. Ich spo­ločný pro­jekt Hyper­loop by mal merať päť míľ, čiže niečo vyše osem kilo­met­rov. Ak sa tento pro­to­typ vydarí, ďal­šie – tento krát už the real deal – by sa mohli vysta­vať naprí­klad v Ázií alebo v Afrike. Základné zále­ži­tosti ohľa­dom postupu výstavby už sú dohod­nuté, no stále je čo vylep­šo­vať a eko­no­mi­zo­vať. HTT sľú­bila, že v prie­behu nasle­du­jú­cich mesia­cov bude postupne odha­ľo­vať infor­má­cie zo záku­li­sia. 

Návrhy vagó­nov 

Aj keď sa o Hyper­lo­ope hovorí ako o Mus­ko­vom pro­dukte, z jeho hlavy vyšiel zatiaľ len kon­cept. Ten posu­nul ďalej fir­mám, ktoré by ho boli schopné zre­a­li­zo­vať. Na dru­hej strane ale vo veci neza­háľa – jeho spo­loč­nosť Spa­ceX orga­ni­zuje budúci rok súťaž o naj­lepší tzv. vagón, ktorý bude Hyper­lo­opom lie­tať a v kto­rom sa budú viezť ľud­skí pasa­žieri. Zapo­jiť by sa v prvom rade mali vyso­koš­ko­láci a nezá­vislí inži­nieri. Zatiaľ sa ich pri­hlá­silo 1,200. Nasle­du­júci mesiac budeme vedieť viac.

Zdroj: Tech Insi­der

Pridať komentár (0)