Hyper­lo­op ove­ľa skôr ako sa čaka­lo!

Alexandra Dulaková / 21. augusta 2015 / Tech a inovácie

Zatiaľ väč­ši­nou zná­my len z futu­ris­tic­kých fil­mov, pozem­ný vlak schop­ný ces­to­vať rých­los­ťou vyš­šou než 800 km/h, je na ces­te k rea­li­zá­cií. Hyper­lo­op Tran­s­por­ta­ti­on Tech­no­lo­gies ozna­mu­je, že do roku 2016 sa tej­to pozem­nej želez­ni­ce doč­ká­me.

Prvá tra­sa sa bude nachá­dzať sever­ne od Los Ange­les a my, bež­ný plebs, ju bude­me pod­ľa opti­mis­tic­kých pred­po­kla­dov môcť využí­vať od roku 2018. Pôj­de zatiaľ len o pro­to­typ, ale v budúc­nos­ti by mal vlak Hyper­lo­op spá­jať veľ­ké mes­tá a pre­ko­ná­vať vzdia­le­nos­ti medzi nimi za nepatr­ný čas. Naprí­klad ces­ta, kto­rá za nor­mál­nych okol­nos­tí trvá medzi 6 – 8 hodi­na­mi, by bola pomo­cou Hyper­lo­opu skrá­te­ná na pol hodi­ny. Pred­stav­te si, už žiad­ne ran­né záp­chy medzi Dunaj­skou Luž­nou a Bra­ti­sla­vou! Za päť minút ste v cen­tre! To ale nahlia­da­me do veľ­mi vzdia­le­nej budúc­nos­ti…

Prvá sta­ni­ca sever­ne od LA by mala vyze­rať tak­to 

Na tej­to veľ­ko­le­pej vízií spo­lu­pra­cu­jú Hyper­lo­op Tran­s­por­ta­ti­on Tech­no­lo­gies (HTT) so švaj­čiar­skym AECO­Mom, kto­rí má pomôcť s tech­nic­kou strán­kou. O archi­tek­to­nic­kú skvost­nosť sa posta­ra­jú Hod­getts & Fung. Ich spo­loč­ný pro­jekt Hyper­lo­op by mal merať päť míľ, čiže nie­čo vyše osem kilo­met­rov. Ak sa ten­to pro­to­typ vyda­rí, ďal­šie – ten­to krát už the real deal – by sa moh­li vysta­vať naprí­klad v Ázií ale­bo v Afri­ke. Základ­né zále­ži­tos­ti ohľa­dom postu­pu výstav­by už sú dohod­nu­té, no stá­le je čo vylep­šo­vať a eko­no­mi­zo­vať. HTT sľú­bi­la, že v prie­be­hu nasle­du­jú­cich mesia­cov bude postup­ne odha­ľo­vať infor­má­cie zo záku­li­sia. 

Návrhy vagó­nov 

Aj keď sa o Hyper­lo­ope hovo­rí ako o Mus­ko­vom pro­duk­te, z jeho hla­vy vyšiel zatiaľ len kon­cept. Ten posu­nul ďalej fir­mám, kto­ré by ho boli schop­né zre­a­li­zo­vať. Na dru­hej stra­ne ale vo veci neza­há­ľa – jeho spo­loč­nosť Spa­ceX orga­ni­zu­je budú­ci rok súťaž o naj­lep­ší tzv. vagón, kto­rý bude Hyper­lo­opom lie­tať a v kto­rom sa budú viezť ľud­skí pasa­žie­ri. Zapo­jiť by sa v prvom rade mali vyso­koš­ko­lá­ci a nezá­vis­lí inži­nie­ri. Zatiaľ sa ich pri­hlá­si­lo 1,200. Nasle­du­jú­ci mesiac bude­me vedieť viac.

Zdroj: Tech Insi­der

Pridať komentár (0)