Iba 12-ročné dievča možno zachráni planétu. Vynašla spôsob, ako odstrániť mikroplasty z oceánov a morí

interez.sk / 7. novembra 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Youtube
  • Plasty sa stá­vajú pre ľud­stvo čo­raz zá­važ­nej­ším prob­lé­mom
  • Kúsky plastu sa na­chá­dzajú do­slova všade okolo nás a tvo­ria sa z nich tony a tony od­padu, ktorý sa v prí­rode len tak ne­roz­loží
  • Vy­ná­lez tohto diev­čaťa preto môže pre svet zna­me­nať ob­rov­ský prí­nos

Anna Du nav­šte­vuje ešte len 7. roč­ník na zá­klad­nej škole v Mas­sa­chu­setts a už sa môže te­šiť z ne­ma­lého úspe­chu. Po­da­rilo sa jej zo­stro­jiť ro­bota, ktorý do­káže na mor­skom dne iden­ti­fi­ko­vať mik­ro­plasty. Tie to­tiž pred­sta­vujú prob­lém nie­len pre mor­ské ži­vo­čí­chy, ale pre celý eko­sys­tém. Vedci dví­hajú va­rovný prst a tvr­dia, že do roku 2050 bude v mo­riach plá­vať viac plastu ako rýb, čo je sku­točne alar­mu­júce.

Aj to je je­den z dô­vo­dov, prečo sa Anna roz­hodla, že sa tomu všet­kému ne­bude len tak ne­činne pri­ze­rať. Všimla si to­tiž, že je ne­smierne ná­ročné od­strá­niť najmä tie mik­ro­plasty, ktoré sú usa­dené na dne oce­ánov. Vy­tvo­rila preto ro­bota, ktorý je uspô­so­bený práve na túto čin­nosť. Ro­bot pri­po­mína malé vo­zi­dielko zo­stro­jené z PVC rú­rok a ry­bár­skych zá­važí, ktoré sa po­hy­buje po mor­skom dne a do­káže za po­moci in­fra­čer­ve­ného žia­re­nia iden­ti­fi­ko­vať mik­ro­plasty.

Ako je možné, že 12-ročné dievča do­ká­zalo niečo ta­kéto? Všetky po­znatky, ktoré po­tre­bo­vala, zís­kala v miest­nej kniž­nici a sle­do­va­ním množ­stva ho­dín vi­deí na You­Tube. Veda ju však zau­jí­mala už od út­leho det­stva a ro­di­čia ju brá­vali na rôzne po­du­ja­tia, keď mala Anna ešte len 5 ro­kov.

Po­klonu diev­čatku vzdali mnohí od­bor­níci, me­dzi nimi na­prí­klad Ca­sey Ma­chao z oce­áno­gra­fic­kého in­šti­tútu Wo­ods Hole. Pre The Smith­so­nian sa vy­jad­rila, že aj keď sa zdá, že je za­ria­de­nie jed­no­du­ché, Anna si za­slúži po­chvalu. Zo­stro­jila funkčný pro­to­typ, aby po­mohla vy­rie­šiť zá­važný prob­lém ľud­stva.

Ca­sey Ma­chao sa ve­nuje zhro­maž­ďo­va­niu a vy­hod­no­co­va­niu dát z po­lár­nych ob­lastí a má ob­rov­skú ra­dosť z toho, že práve je­den z ro­bo­tov po­die­ľa­jú­cich sa na jej práci in­špi­ro­val Annu k vy­tvo­re­niu vlast­ného pro­to­typu. Jej ro­bot sa do­konca zú­čast­nil aj sú­ťaže Bro­ad­com Mas­ters a Anna sa so svo­jím ná­pa­dom umiest­nila v top 30 sú­ťa­žia­cich.

Sú­ťaže sa zú­čast­nilo mnoho ši­kov­ných ľudí a ná­pady hod­no­tili tí naj­lepší in­ži­nieri a vedci z oboru. Aj keď Anna ne­vyh­rala prvú cenu, ne­ve­šia hlavu a dúfa, že raz sa z nej stane in­ži­nierka, aby mohla po­má­hať bu­do­vať veci, ktoré as­poň o malý kú­sok zlep­šia svet.

Zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)