IBM ruší home offi­ce, potre­bu­je viac kre­a­tív­nych nápa­dov

Linda Maŕia Cebrová / 4. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: facebook.com/ibmslovakia

Zdá sa, že trend prá­ce odkiaľ­koľ­vek poriad­ne ani neza­čal a už sa aj kon­čí.

Vo sve­te a ani u nás na Slo­ven­sku nie je už nič výni­moč­né, ak fir­ma svo­jim zamest­nan­com posky­tu­je mož­nosť prá­ce z domu. Pri­már­ne však stá­le ide o IT sek­tor. Medzi prvý­mi spo­loč­nos­ťa­mi, kto­ré zavied­li bene­fit vo for­me home offi­ce bol aj gigant IBM. Pre ich pra­cov­ní­kov je úpl­ne pri­ro­dze­né, ak zamest­na­nec z jed­né­ho odde­le­nia sedí v Indii ďal­ší v USA a iný v Euró­pe a navzá­jom sa spá­ja­jú len vďa­ka video­ho­vo­ru. Zames­tan­ci sa tak v pod­sta­te nikdy nemu­se­li vidieť naži­vo, no den­ne elek­tro­nic­ky komu­ni­ku­jú a vedú video­kon­fe­ren­cie.

foto:facebook.com/ibmslovakia

Za jedi­ný zaru­če­ný recept na úspech pova­žu­je kom­bi­ná­ciu skve­lých ľudí, správ­nych nástro­jov, jas­ný cieľ, ana­lý­zu výsled­kov a ešte jed­nu vec, kto­rou je naozaj kre­a­tív­ny a inšpi­ra­tív­ny tím, kto­rých zma­xi­ma­li­zu­je poten­ciál pra­cov­né­ho tímu.

Zau­jí­ma­vé je, že Ame­ri­ča­nia v IBM dnes vôbec nerie­šia cel­ko­vú pro­duk­ti­vi­tu ich zamest­nan­cov, v tej­to oblas­ti sa zdá byť všet­ko v poriad­ku. Mož­no je to spo­je­né aj s cel­ko­vou spo­koj­nos­ťou zamest­nan­cov, kto­rí sú doma šťast­ní, a tým pádom aj ochot­ní pra­co­vať.

foto:facebook.com/ibmslovakia

Celý prob­lém tkvie v kľú­čo­vom networ­kin­gu a v gene­ro­va­ní nových myš­lie­nok. Ino­va­tív­ne nápa­dy a kre­a­tív­ne návrhy sa sta­li esen­ciál­ny­mi zlož­ka­mi pre úspech v zlo­ži­tom IT sek­to­re. Spo­loč­nos­ti ako IBM potre­bu­jú mať svo­je tímy pohro­ma­de viac ako kedy­koľ­vek pred­tým. Púš­ťa­jú sa totiž do odvet­ví, aký­mi sú clou­do­vé rie­še­nia ale­bo vývoj ume­lej inte­li­gen­cie, na kto­rých musí pra­co­vať viac hláv.

foto:facebook.com/ibmslovakia

Kon­ku­ren­cia je aj na tom­to poli veľ­mi výraz­ná. Spo­loč­nosť, kto­rá ako prvá prí­de s uni­kát­nym rie­še­ním ale­bo tech­no­ló­gi­ou sa auto­ma­tic­ky stá­va tren­set­te­rom a iko­nou toh­to odvet­via. Je si toho vedo­má aj IBM, kto­rá chce byť čís­lo jeden, mož­no aj vďa­ka tímu ľudí fyzic­ky prí­tom­né­ho v jed­nej zasa­dač­ke s balí­kom fareb­ných fixiek a ste­nou na kres­le­nie.

foto:facebook.com/ibmslovakia

Jeden zo zamest­nan­cov z IBM sa pred nedáv­nom ano­nym­ne vyjad­ril, že väč­ši­na jeho kole­gov je z kro­ku spo­loč­nos­ti naozaj roz­ru­še­ná. Nie­kto­rí zo zamest­nan­cov si už dokon­ca zača­li hľa­dať nové zamest­na­nie. Iní tvr­dia, že pre­sta­li pris­pie­vať k budo­va­niu dlho­do­bých pro­jek­tov, keď­že si nie sú istí, či naďa­lej zotrva­jú vo fir­me.

foto:flickr/ Peter Matu­la

Už minu­lý rok sa šéf ino­vá­cií IBM Jeff Smith vyjad­ril, že IBM sa musí stať opäť „živou“ fir­mou. Ak chce vytvá­rať ino­vá­cie a pri­ná­šať nové nápa­dy, potre­bu­je byť živá v pra­cov­ných pro­ce­soch. „Tím líd­ri musia byť s (malým) tímom a tím musí byť na (fyzic­ky) urči­tom mies­te.“

foto:flickr/ Peter Matu­la

Na zme­ny sa mož­no pri­pra­vu­je aj IBM Slo­ven­sko, kto­ré­ho kan­ce­lá­rie sú v skut­ku atrak­tív­ne. Aj vďa­ka vyno­ve­ným pries­to­rom môže IBM nalá­kať množ­stvo nových ľudí, kto­rí si budú vedieť pred­sta­viť prá­cu aj bez mož­nos­ti home offi­ce. Ten­to rok sa im dokon­ca poda­ri­lo zís­kať cenu za najk­raj­šiu, res­pek­tí­ve najp­rí­jem­nej­šiu kan­ce­lá­riu v súťa­ži Offi­ce roka.

foto:flickr/ Peter Matu­la

zdroj:qz.com

Pridať komentár (0)