Ice is for pus­sies, real men takes Rice! — Rice­Buc­ket­Chal­lenge

Katka Šiborová / 28. august 2014 / Tools a produktivita

Indická alter­na­tíva úspeš­nej Ice­Buc­ket­Chal­lenge vyzýva k daro­va­niu vedra ryže hlad­ným a chu­dob­ným. Nik Vám však neb­rání si ju vysy­pať aj na hlavu.

V Indii, kra­jine, kde mili­óny ľudí stále trpia nedos­tat­kom čis­tej pit­nej vody, sa polie­va­nie ved­rom plným ľadu nejaví ako naj­lepší nápad. Tento zjavný prob­lém sa snaží vyrie­šiť práve Rice­Buc­ket­Chal­lenge, výzva šitá na mieru pre indický ľud a jeho potreby. A tak už nič neb­ráni Indii v pre­ťa­žení sociál­nych sieti. 

Kra­jina, ktorá stále trpí prob­lé­mom chu­doby a nedos­tatku jedla pre svo­jich oby­va­te­ľov, je podľa šta­tis­tík The Glo­bal Hun­ger Index jed­nou z troch kra­jín mimo oblasť sub­sa­har­skej Afriky, spolu s Haiti a Timor Leste, kto­rej index hladu sa pohy­buje v alar­mu­jú­cich hod­no­tách. 

Hla­vou ini­cia­tívy je hyde­ra­bad­ský novi­nár Manji Latha Kala­nidhi,  kto­rého cie­ľom je nakŕ­miť hlad­ných a nene­chať Indiu umrieť od smädu. Víta­ným bonu­som je dôkaz o eko­lo­gic­kej vyspe­losti Indie v porov­naní s našou západ­niar­skou kul­tú­rou. 

Prin­cíp je podobný ako v „ľado­vej“ ver­zii. Vez­mite vedro ryže zo svo­jej kuchyne a darujte ju potreb­nej osobe, zdie­ľajte foto­gra­fiu Vášho zaslú­ži­lého činu a vyzvite svo­jich pria­te­ľov a prí­buz­ných nech Vás napo­dob­nia. 

Za tri dni od počiatku kam­pane zís­kali na svo­jej face­bo­oko­vej stránke viac ako 26 000 likov a hash­tag#Rice­Buc­ket­Chal­lenge sa na twi­teri obja­vil viac ako 8000 krát. 

Ini­cia­tívu pod­po­rilo nie­koľko indic­kých poli­ti­kov a pri­naj­men­šom jeden indický herec. Okrem vedier ryže kolu­jú­cih po celej Indii spus­tila výzva prúd peňaž­ných darov na medi­cín­ske účely, ryžu zadarmo nie­len na indic­kých uli­ciach ale aj v cen­tre Toronta a dary od kali­forn­skej potra­vi­no­vej banky. 

Ak sa to uchytí, veľa chu­dob­ných bude mať tento mesiac čo jesť a my môžeme poci­ťo­vať satis­fak­ciu z toho, že sme pomohli potreb­ným,“ vyhlá­sil na svo­jom face­bo­oko­vom účte indicky poli­tik Sub­rah­ma­nian Swamy. 

Pre Indiu však nejde len o jed­no­ra­zové gesto, kra­jina má dlhú his­tó­riu dar­cov­stva jedla, jed­not­livci sa delia medzi sebou v rámci vlast­nej komu­nity a spo­loč­ností zria­ďujú chrámy roz­dá­va­júce nie­len jedlo, ale aj lekár­sku pomoc a vzde­la­nie. 

Hoci ťahať so sebou vedrá ryže roz­hodne nie je taká zábava ako celeb­rity polievaj[ce sa ľado­vou vodou, môžeme len hádať, či nový trend pre­nikne aj do slo­ven­ských ulíc. 

Zdroj: telegraph.co.uk, independent.co.uk

Pridať komentár (0)