Ide­a­Mar­ket — ebay pre star­tup nápady

Rišo Néveri / 10. september 2014 / Tools a produktivita

V roku 1997 Bill Gross už raz Ide­a­Mar­ket zalo­žil, ale dopadlo to s ním mizerne. Nuž prečo sa vzdať? Svet je nie­kde úplne inde a tak si Bill pove­dal “skú­sim to znovu, pred­be­hol som svoju dobu”. A presne tak aj spra­vil. V spo­lu­práci s Vj Anmou zno­vus­tvo­rili Ide­a­Mar­ket.

Ako to aj jeho názov naz­na­čuje, Ide­a­Mar­ket je trh s nápadmi. Každý, kto má záu­jem, môže uve­rej­niť svoj nápad na star­tup. Pod­ni­ka­te­lia, na tieto nápady vytvá­rajú pitch/návrh ako by nápad rea­li­zo­vali a rada Ide­a­Mar­ketu potom roz­ho­dujú, komu nápad spolu s inves­tí­ciou pri­de­lia. Na prvú vlnu inves­to­va­nia do nápa­dov má IM zabez­pe­če­ných 2,5 mili­óna dolá­rov.

Nápa­dov na stránke zrejme nebude chý­bať, keďže tých bolo aj bude stále dosť. Tou ťaž­šou čas­ťou star­tupu je však zama­kať, vytvo­riť firmu a dostať pro­dukt do rúk zákaz­ní­kov. A ľudí s taký­mito schop­nos­ťami je menej ako nápa­dov. Aj Preto si Bill Gross uve­do­muje, že jed­nou z bojo­vých úloh bude dostať na IM inves­to­va­nia hod­ných pod­ni­ka­te­ľov. Mám pocit, že mož­nosť zisku inves­tí­cie pod­ni­ka­te­ľov naláka, ale budú musieť počí­tať s pria­mou kon­ku­ren­ciou, ktorú budú tvo­riť ostatné tími, “súťa­žiace” o rov­naký nápad.

Takže čo z toho, keď svoj nápad na Ide­a­Mar­ket zave­sím? Predsa na ňom zarobí nie­kto iný…” Podľa Billa sa netreba báť o to, či je nápad ukrad­nutý, je to ire­le­vantné, čo je dôle­žité je zdie­lať nápady, lebo práve vďaka tomu si náj­dete tím a inves­to­rov. Zrejme tu vychá­dzal tro­cha zo situ­ácie pod­ni­ka­teľa, ktorý má toľko nápa­dov, že všetky ajtak neu­sku­toční…

Tak prečo by sa o ne nepo­de­lil? Kaž­do­pádne tí, kto­rých nápady sa usku­toč­nia zís­ka­vajú ako kom­pen­zá­ciu 5% podielu vo firme, ktorá ho usku­toč­ňuje. Dokonca aj tí, čo pris­pie­vajú k nápadu na stránke, majú šancu zís­kať menší podiel. Inves­to­rom potom patrí 10 – 20% a zby­tok ide pod­ni­ka­te­ľom a ich tímom.


Ide­a­Mar­ket vyzerá ako výborné miesto pre tých, ktorí majú veľa nápa­dov, ale z neja­kého dôvodu firmu zakla­dať nechcú. Uvi­díme ako sa tento trend uchytí. Ak máte nie­kde kopu nápa­dov, na ktoré Vám nezos­tal čas, možno je načase ich oprá­šiť a skú­siť šťas­tie :)! Na stránke sa momen­tálne nachá­dza 17 úvod­ných nápa­dov od samot­ného Billa, ale aj zná­mej­ších osôb ako Max Lev­chin a Don Dodge.

Pridať komentár (0)