IKEA od sep­tem­bra volí zelenú

Alexandra Dulaková / 21. august 2015 / Tools a produktivita

Od budú­ceho mesiaca v IKEI nenáj­dete bežné žia­rovky, pre­tože švéd­sky výrobca nábytku sa roz­ho­dol pre šetr­nej­šie, eko­lo­gic­kej­šie a cenovo výhod­nej­šie LED svetlá. Týmto chce vyslať jasný sig­nál aj svo­jim zákaz­ní­kom.

Dôvody, ktoré IKEU k tomuto kroku viedli, sú jed­no­du­ché a už dávno známe. LED žia­rovky míňajú o 85 per­cent menej ener­gie než bežné žia­rovky, a takisto vydr­žia až dvad­sať­krát dlh­šie. Sú eko­lo­gic­kej­šie, výkon­nej­šie a v koneč­nom dôsledku vás vyjdú lac­nej­šie, aj keď jedna LED žia­rovka je drah­šia ako jedna bežná.

LED žia­rovky budú vo všet­kých svie­tid­lách, ako aj v lam­pách, ktoré osvet­ľujú samotné inte­ri­éry obcho­dov. IKEA sa tak stane prvou svojho druhu, ktorá niečo podobné usku­toční. Švéd­sko je svo­jim eko­lo­gic­kým prí­stu­pom k život­nému pro­stre­diu známe a tak ani nie je prek­va­pivé, že tento krok pod­stú­pila práve ich „národná“ značka.

IKEA si je dobre vedomá, že ľudia nebudú ochotní ože­lieť krásu pro­duktu len pre jeho eko­lo­gické vlast­nosti. Preto sa sna­žia vyrá­bať čo naj­viac pro­duk­tov, ktoré sú pekné, nepred­sta­vujú pre životné pro­stre­die záťaž a sú za roz­umné ceny. Sú to väč­ši­nou jed­no­du­ché kroky, no pri­tom vedia pri­niesť veľké výsledky a spô­so­biť zásadné zmeny. 

Zdroj: In Habi­tat

Pridať komentár (0)