Ikea predstavila revolučný záves, ktorý sa postará o to, aby si dýchal len ten najčistejší vzduch

Nastasia Andrejkovičová / 20. februára 2019 / Tech a inovácie

  • Čis­tota vzdu­chu je kľú­čo­vým fak­to­rom pre naše zdra­vie, čo si často ne­uve­do­mu­jeme
  • Čo ak by sa o čis­totu vzdu­chu po­sta­ral by­tový do­pl­nok, ktorý má doma asi každý?
  • Ikea pred­sta­vila re­vo­lučnú tex­tí­liu, ktorá zba­vuje vzduch zne­čis­ťu­jú­cich lá­tok
zdroj: youtube.com
  • Čis­tota vzdu­chu je kľú­čo­vým fak­to­rom pre naše zdra­vie, čo si často ne­uve­do­mu­jeme
  • Čo ak by sa o čis­totu vzdu­chu po­sta­ral by­tový do­pl­nok, ktorý má doma asi každý?
  • Ikea pred­sta­vila re­vo­lučnú tex­tí­liu, ktorá zba­vuje vzduch zne­čis­ťu­jú­cich lá­tok

Ikea pred­sta­vila zá­ves, ktorý zbaví vzduch všet­kých ne­čis­tôt vďaka vrstve mi­ne­rá­lov na jej po­vr­chu, ktoré roz­kla­dajú bežné sa vy­sky­tu­júce látky zne­čis­ťu­júce ovzdu­šie. Po­vrch zá­vesu je ošet­rený tzv. mi­ne­rál­nou fo­to­ka­ta­lý­zou, ktorá v mo­mente, keď na ňu za­svieti slnko roz­kladá látky zne­čis­ťu­júce vzduch, vďaka čomu bu­deš mať vo svo­jej izbe aj pri ot­vo­re­nom okne čerstvý a čistý vzduch.

Tech­no­ló­gia fun­guje po­dobne ako fo­to­syn­téza – pri­ro­dzený pro­ces, ktorý rast­liny a nie­ktoré ďal­šie or­ga­nizmy po­u­ží­vajú na pre­menu oxidu uhli­či­tého a vody na po­travu, a to všetko po­mo­cou svetla. Ikea vy­ví­jala túto tech­no­ló­giu nie­koľko ro­kov v spo­lu­práci s uni­ver­zit­nými in­šti­tú­ciami v Európe a v Ázií. Skve­lou sprá­vou po ro­koch úsi­lia je fakt, že to na­ozaj fun­guje, a do­konca nie len s pri­ro­dze­ným, ale aj s ume­lým svet­lom.

Je dô­le­žité pra­co­vať na pro­duk­toch, ktoré rie­šia ak­tu­álne prob­lémy a sú dô­le­žité pre ľudí. Tex­tilné vý­robky sa po­u­ží­vajú vo všet­kých do­mác­nos­tiach a s pred­sta­ve­ním zá­ve­sov čis­tia­cich vzduch vy­tvá­rame ce­novo do­stupné a pries­to­rovo úsporné rie­še­nie pre čis­te­nie vzdu­chu, ktoré zá­ro­veň spraví tvoj dom krás­nym.“ uvie­dol Mau­ri­cio Af­fonso, Ikea pro­duct de­ve­lo­per.

Zá­vesy sa do ob­cho­dov do­stanú bu­dúcu se­zónu. Podľa úda­jov OSN sa oča­káva, že do roku 2050 bude až 68% sve­to­vej po­pu­lá­cie žiť v mest­ských ob­las­tiach, kde je kva­lita a čis­tota vzdu­chu ča­sto­krát na vý­razne níz­kej úrovni.

Toto tvr­de­nie po­tvr­dzuje aj Sve­tová zdra­vot­nícka or­ga­ni­zá­cia (WHO), ktorá uviedla, že aj v sú­čas­nosti žije tak­mer 91% sve­to­vej po­pu­lá­cie v ob­las­tiach, kde zne­čis­te­nie ovzdu­šia pre­kra­čuje opti­málne hod­noty podľa smer­níc WHO. Účinky zne­čis­te­ného vzdu­chu za­bijú podľa od­ha­dov kaž­do­ročne ne­uve­ri­teľ­ných 7 mi­li­ó­nov ľudí na ce­lom svete.

Ok­rem toho, že ľu­dia budú v do­mác­nos­tiach dý­chať lepší vzduch, dú­fame, že GUN­RID zvýši po­ve­do­mie ľudí o zne­čis­tení ovzdu­šia v in­te­ri­éry, in­špi­ru­júc zmeny sprá­va­nia sa, ktoré pris­pejú k svetu s čis­tej­ším sve­tom.“ po­ve­dala ve­dúca pre udr­ža­teľ­nosť Lena Pripp-Ko­vac

GUN­RID je pr­vým pro­duk­tom, ktorý vy­užíva túto tech­no­ló­giu, ale vý­voj nám dáva prí­le­ži­tosti pre bu­dúce po­u­ži­tie aj na iných tex­til­ných vý­rob­koch.“ do­dala na zá­ver Lena Pripp-Ko­vac.

Re­klama na nový re­vo­lučný pro­dukt sa ob­ja­vila aj na ofi­ciál­nom You­tube ka­nále IKEA Slo­ven­sko. My dú­fame, že sa pro­dukt bude pre­dá­vať aj v rámci Slo­ven­ska a zá­ro­veň ve­ríme v pri­ja­teľnú cenu, pre­tože tento pro­dukt môže po­môcť mno­hým ľu­ďom ži­jú­cim v mes­tách, v kto­rých je vzduch, aj keď si to mnohí ne­uve­do­mujú, veľmi zne­čis­tený.

zdroj: ikea.com; de­zeen.com; you­tube.com

Pridať komentár (0)