IKEA spúšťa indoor záh­radu, s kto­rou si doká­žeš pes­to­vať jedlo po celý rok

Dárius Polák / 17. marca 2016 / Business

Naj­zná­mejší pre­dajca nábytku pred­sta­vil svoju novú hyd­ro­po­nickú záh­radu KRYDDA/VÄXER, ktorá ti umožní doma ľahko pes­to­vať čerstvé pro­dukty.

Tento sys­tém ti umožní klí­čiť a pes­to­vať rast­liny bez pôdy. Semená môžu byť naklí­čené pomo­cou absorpč­nej peno­vej zátky, ktorá ich udr­žuje vlhké bez nad­mer­ného zalie­va­nia. Ako­náhle semená vyklí­čia, môžeš jed­no­du­cho pre­niesť celú zátku do vlast­ného črep­níka, a napl­niť ju s vodou, ktorá absor­buje pemzu.

Tieto nádoby zapa­dajú do ras­tú­ceho zásob­níka, vyba­ve­ného solár­nymi lam­pami, ktorý posky­tuje celo­ročnú výživu pre rast­liny aj v miest­nos­tiach bez pria­meho slneč­ného žia­re­nia (pop­rí­pade ich môžeš nechať pri okne). Rastúci zásob­ník je dokonca vyba­vený vsta­va­ným sní­ma­čom vody, ktorý ti pomôže udr­žo­vať rast­liny zavla­žo­vané.

1

IKEA tvrdí, že sys­tém je tak jed­no­du­chý, že ho dokáže pou­žiť každý, bez ohľadu na skú­se­nosti so záh­rad­kár­stvom. Nie je zatiaľ známe, koľko to vlastne bude celé stáť, plán spus­te­nia je v apríli. Nie je to prvá indoor hyd­ro­po­nická záh­rada, ktorá vstúpi na trh, no môže byť dob­rou voľ­bou pre ľudí, ktorí si nie sú úplne istí, ako začať.

Kým nový sys­tém je odklon od obvyk­lého kata­lógu IKEA polo­žiek, je to v súlade s tren­dom spo­loč­nosti sme­ro­vať k udr­ža­teľ­nosti, a preč od tra­dič­ného obchod­ného modelu. IKEA na začiatku tohto roka vyhlá­sila, že západný svet zasiahla vlna špič­ko­vých byto­vých dopl­n­kova IKEA sa bude sústre­diť práve na pomoc zákaz­ní­kom, žiť viac eko­lo­gicky šetrný život.


Zdroj: inhabitat.com, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)