Ilus­trá­tor Domi­nik Tru­si­na: S talen­tom sa mož­no naro­díš, ale ostat­né je na tebe

Martina Horváthová / 24. septembra 2016 / Rozhovory

Vo vinár­skom mes­te Mod­ra sa rodí dob­ré víno aj talen­to­va­ní ľudia. Jed­ným z nich je 25-roč­ný Domi­nik Tru­si­na, kto­rý je dôka­zom toho, že titul nemu­sí byť záru­kou úspe­chu a ružo­vej budúc­nos­ti. Svo­ju kari­é­ru pri­tom zasvä­til ume­niu a dizaj­nu.

Ako si si pred­sta­vo­val život po ško­le, čo si chcel robiť a kam sme­ro­vať?

Už na stred­nej ško­le som vedel, že chcem robiť neja­kú vlast­nú vec, len som ešte neve­del čo pres­ne. Keď som nastú­pil na VŠ, bola to pre mňa urči­tá skú­se­nosť, ale v odbo­re, kto­rý som štu­do­val, som sa hľa­dal a zis­til som, že to nie je pres­ne to, čo ma baví. Pokra­čo­vať ďalej mi priš­lo ako zby­toč­ná ces­ta.

Zobral som si zo štú­dia neja­ké plu­sy, ale aj mínu­sy a vybral som sa vlast­nou ces­tou robiť to, čo mi naj­viac ide a čo ma naj­viac baví. Kres­bu mám cel­kom dob­rú, za to som vďač­ný môj­mu dedo­vi, kto­rý ma k nej vie­dol už od mojich šies­tich rokov. Odvte­dy som na nej začal pra­co­vať, zdo­ko­na­ľu­jem si ju dodnes a budem v tom pokra­čo­vať. S talen­tom sa mož­no naro­díš, ale všet­ko je o tré­nin­gu.

pracovna

Momen­tál­ne sa venu­ješ ilus­tro­va­niu, čo asi nie je veľ­mi bež­ná prá­ca. Ako sa ti poda­ri­lo dostať sa k tomu­to remes­lu?

Kres­le­nie a maľo­va­nie bolo, je a bude aj naďa­lej u mňa na den­nom poriad­ku. Buď som si len nie­čo ski­co­val ale­bo kres­lil čis­to pre seba, mojich zná­mych a roz­ši­ro­val tak svo­je port­fó­lio. Keď som mal tých prác už tro­chu viac, aby som sa s nimi mohol pre­zen­to­vať, tak som oslo­vo­val rôz­ne maga­zí­ny, reklam­né spo­loč­nos­ti a štú­diá, či by mali záu­jem o spo­lu­prá­cu.

Jed­né­ho dňa mi dal kama­rát odpo­rú­ča­nie, aby som poslal port­fó­lio do Bar Maga­zi­ne, v tom čase hľa­da­li nových ilus­trá­to­rov. Nevá­hal som, síce som s ilus­tro­va­ním nemal veľa skú­se­nos­ti. Zostá­va­lo mi len veriť, že im bude môj štýl kres­by sym­pa­tic­ký a vypla­ti­lo sa. Vte­dy sa zača­la moja ces­ta ilus­trá­to­ra a odvte­dy som dostal aj iné ponu­ky. Bar Maga­zi­ne mi v tom­to dosť pomo­hol a moje prá­ce si zača­la vší­mať aj šir­šia verej­nosť.

ILUSTRACIE

OLEJOMALBA

Ako vyze­rá deň ilus­trá­to­ra Bar Maga­zi­ne?

Mojim „star­te­rom“ je káva. Keď od redak­cie dosta­nem zalo­me­ný člá­nok, tak si ho v poko­ji pre­čí­tam a potom sa k nemu sna­žím vymys­lieť vhod­nú ilus­trá­ciu tak, aby sa hodi­la téma­tic­ky, fareb­ne a kom­po­zič­ne. Nie­ke­dy to ide rých­lo, nie­ke­dy sa s tým potrá­pim, ale cel­ko­vo je to taký relax, pre­to­že ma to baví a sna­žím sa to poňať vtip­ne a hra­vo.

Naj­lep­šie na tom je, že pri kaž­dom člán­ku sa naučím nie­čo nové a veci ohľa­dom barov a kaviar­ní ma vždy zau­jí­ma­li. Som veľ­mi rád, že môžem byť súčas­ťou tvor­by Bar Maga­zi­ne, je to pre mňa veľ­ká skú­se­nosť.

GRAFICKY TABLET

Pop­ri ilus­trá­ciách sa venu­ješ vlast­nej výro­be nábyt­ku…

Áno, pred­ne­dáv­nom som začal pod­ni­kať a zalo­žil som si vlast­nú znač­ku s inte­ri­é­ro­vým nábyt­kom. Ide o náby­tok mini­ma­lis­tic­ké­ho štý­lu na báze nere­zo­vej kon­štruk­cie. Hlav­nou moti­vá­ci­ou a nápa­dom bolo odlí­šiť sa od bež­ných tva­rov. Pou­ží­vam kva­lit­né mate­riá­ly a veľ­mi si zakla­dám na detai­loch.

Pri všet­kom ide o poc­ti­vú ruč­nú prá­cu. Cie­ľom bolo hlav­ne pri­niesť nie­čo nové na trh. Pri tvo­re­ní toh­to nábyt­ku mi pomoh­la hlav­ne moja kres­ba, v tom, aby som si to vedel lep­šie pred­sta­viť a vedel sa posu­núť ďalej. Všet­ky pro­duk­ty môže­te vidieť na e-sho­pe www.trusella.sk ale­bo sle­do­vať na face­bo­oko­vom pro­fi­le Tru­sel­la.

13

Tvo­ja prvá kolek­cia je inšpi­ro­va­ná dvoj­zá­vit­ni­cou. Pre­čo prá­ve DNA?

Sna­žil som sa vytvo­riť nie­čo, čo bude na prvý pohľad vytvá­rať akú­si ilú­ziu. Vždy iný tvar z rôz­nych pohľa­dov a tak vlast­ne ako­by hrač­ku pre ľud­ské oko a cel­ko­vo naše vní­ma­nie. Od malič­ka ma fas­ci­no­va­la ana­tó­mia ľud­ské­ho tela a prá­ve tu som čer­pal inšpi­rá­ciu pre náby­tok. Tou inšpi­rá­ci­ou bola štruk­tú­ra ľud­skej DNA. Tú som pre­nie­sol mini­ma­lis­tic­kým, čis­tým a štíh­lym spô­so­bom na papier.

Bola to dlh­šia ces­ta: ski­co­va­nie, hľa­da­nie vhod­ných a kva­lit­ných mate­riá­lov, tvo­re­nie mode­lov, ryso­va­nie, mno­ho kon­zul­tá­cii, ráta­nie, vyrá­ba­nie pro­to­ty­pov. V skrat­ke, na začiat­ku to vyze­ra­lo úpl­ne inak ako výsled­ný pro­dukt. Zis­til som, že sa ten­to prin­cíp dá apli­ko­vať aj na iné pro­duk­ty dizaj­no­vé­ho nábyt­ku ako baro­vá sto­lič­ka a tak z toho vznik­la kolek­cia DNA.

10

9

Máš už prvých spo­koj­ných kli­en­tov?

Pre verej­nosť je Tru­sel­la ešte nezná­ma znač­ka, keď­že som ju zve­rej­nil len pred nedáv­nom. Nie kaž­dé­mu taký­to štýl ula­ho­dí, ale verím, že sa náj­du aj takí, kto­rým sa to bude páčiť a tiež sa budú chcieť odlí­šiť od mains­tre­a­mo­vé­ho nábyt­ku. A áno, zopár spo­koj­ných kli­en­tov už je, čo ma nesmier­ne teší. Dávam však tomu čas, aby sa Tru­sel­la dosta­la do pove­do­mia.

11

Aké sú tvo­je plá­ny s fir­mou do budúc­nos­ti?

Zatiaľ to je ešte malá fir­ma a znač­ka. Tým, že idem v pod­sta­te od nuly, tak to je finanč­ne dosť nároč­né. Do budúc­na chcem túto znač­ku postup­ne roz­ši­ro­vať, či už ako celok ale­bo jed­not­li­vo v kolek­ciách a ich pro­duk­toch. Začal som s 5 pro­dukt­mi spo­mí­na­nej kolek­cie DNA, ku kto­rej už čosko­ro pri­bud­ne nový prí­ras­tok, kto­rým bude kres­lo. Postup­ne sa budú rodiť ďal­šie, kto­ré sú zatiaľ len na papie­ri ale­bo v hla­ve.

Tak­tiež mám v plá­ne pri­niesť aj dopl­n­ky ale­bo náby­tok do exte­ri­é­ru, ale vždy tak, aby to do seba celé zapa­da­lo. A urči­te dostať znač­ku viac do pove­do­mia, či už pro­stred­níc­tvom rekla­my, mar­ke­tin­gu, súťa­ží a výstav.

7

4

Si mla­dý člo­vek, kto­rý sa nebo­jí ísť do nie­čo­ho vlast­né­ho. Čo ťa hna­lo dopre­du?

Takým hna­cím moto­rom bol pre mňa otec, kto­rý o tom asi ani nevie. On sám pod­ni­ká, má vlast­nú fir­mu a vždy sa mi páči­la tá pria­teľ­ská atmo­sfé­ra, kto­rú vo fir­me medzi sebou zdie­ľa­jú ako kolek­tív.

Tak­tiež pod­po­ra rodi­ny, blíz­kych kama­rá­tov, pria­teľ­ky, môj­ho bra­ta, kto­rý ma do toho „kopal“ a moti­vo­val ma. Za to im veľ­mi ďaku­jem, dosť ma to povzbu­di­lo. A urči­te aj ten pocit, keď zis­tí­te, že vec, kto­rú ste vymys­le­li a zho­to­vi­li bude využí­vať x ľudí, bude skráš­ľo­vať ich domác­nosť a že sa budú cítiť pohodl­ne. To je ten naj­lep­ší pocit, kto­rý ma ženie dopre­du.

6

Čo by si pora­dil ľuďom, aby sa nebá­li začať robiť to, čo ich baví?

V prvom rade to, čo som vždy počú­val z kaž­dej stra­ny, či to bolo od pod­ni­ka­te­ľov ale­bo od špor­tov­cov a síce, že člo­vek nikdy nemô­že byť úspeš­ný v nie­čom, čo ho neba­ví, čiže si má nájsť oblasť, kto­rá ho napĺňa a z kto­rej má radosť a v tej sa roz­ví­jať a napre­do­vať. Urči­te sa nebáť začať pod­ni­kať, pod­ľa mňa by to mal skú­siť kaž­dý mla­dý člo­vek aspoň raz. Aj keď bude robiť na začiat­ku chy­by, ale to vôbec neva­dí, je to pri­ro­dze­né.

Na chy­bách sa prá­ve doká­že veľa naučiť a v budúc­nos­ti z toho bude ťažiť. Chy­by vlast­ne len posú­va­jú vpred. Tak­že, ak má člo­vek neja­kú víziu, nie­čo, čo vie, že ho bude napĺňať, tak nech si zasa­dí ten vlast­ný strom a začne sa o neho dob­re sta­rať. Keď to bude robiť poc­ti­vo a s váš­ňou, tak ten strom urči­te pri­ne­sie aj ovo­cie a potom ho to celé bude baviť ešte viac. Ja som si ten vlast­ný strom už posa­dil, síce je ešte malý, ale mojou pri­ori­tou je sa mu napl­no veno­vať.

autoportret crop

O čom je pod­ľa teba pod­ni­ka­nie a čo pre teba zna­me­ná?

Pod­ni­ka­nie je zhmot­ne­nie vízie, kto­rú člo­vek má a kto­rú túži rea­li­zo­vať. Je to o pre­be­ra­ní zod­po­ved­nos­ti, dis­cip­lí­ne, tvr­dej prá­ci, odrie­ka­ní si veľa vecí, o obe­to­va­ní množ­stva ener­gie a času. No na dru­hú stra­nu je to aj slo­bo­da, prá­ve kvô­li kto­rej pod­ľa mňa väč­ši­na ľudí pod­ni­ká. Naprí­klad ja osob­ne nemám rád, ak ma nie­kto diri­gu­je, čo mám robiť a pre­to som si to zaria­dil tak, že sa diri­gu­jem sám. Nepo­čul som lep­šiu defi­ní­ciu pod­ni­ka­nia a úspe­chu ako „žiť svoj sen“.

autor foto­gra­fií: Mar­tin Sule Schul­te, autor ilus­trá­cií a malieb: Domi­nik Tru­si­na

Pridať komentár (0)