InAir: Inter­net a tele­ví­zia v jed­nom

Michal Tomek / 1. apríla 2014 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť See Spa­ce pri­ná­ša úpl­ne nové pre­po­je­nie tele­víz­nej rea­li­ty a inter­ne­tu. So svo­jim pro­duk­tom vytvá­ra tele­víz­ny pries­tor nano­vo. Či máte 3D ale­bo 2D, InAir pri­ne­sie na obra­zov­ky cel­kom novú vrstvu. 

Po tom, ako See Spa­ce vytvo­ri­li prvý pro­to­typ svoj­ho pro­duk­tu, spus­ti­li kam­paň na Kicks­tar­te­ri. Po troch dňoch zís­ka­li 30 000 USD. Jede­násť dní pred kon­com kam­pa­ne mali na kon­te cez 137 000 USD s tak­mer 1100 pod­po­ro­va­teľ­mi. Pôvod­nú cie­ľo­vú sumu (100 000 USD) na kon­ci pred­beh­li o 77 000 dolá­rov. Tie­to čís­la jas­ne hovo­ria, že o pro­dukt InAir je nesku­toč­ný záu­jem. Prvý kon­cept InAIr bol vytvo­re­ný ešte v júni 2012 a o rok neskôr boli na sve­te prvé pro­to­ty­py (tak hard­vé­ro­vé ako aj soft­vé­ro­vé). V prie­be­hu toh­to roku by sa mala napl­no roz­be­hnúť výro­ba aj doru­čo­va­nie prvých zásie­lok.

V čom je taký úspech zaria­de­nia InAir? Ide o tzv. smart HDMI kábel, kto­rý pri­po­jí­te medzi vašu tele­ví­ziu a set top box. Vďa­ka tomu zís­ka­te na obra­zov­ke ďal­šiu vrstvu – mobil­ný inter­net. Ak máte 2D pri­jí­mač, po spus­te­ní InAir sa tele­víz­ny obraz posu­nie doza­du a inter­net zosta­ne. Pri 3D tele­ví­ziách sa nová, inter­ne­to­vá vrstva pre­su­nie pred pôvod­ný obraz. Také­to pre­po­je­nie inter­ne­tu k tele­ví­zii vám umož­ňu­je okam­ži­tú inte­rak­ciu. Poze­rá­te pre­te­ky F1 a chce­te si zis­tiť viac? Nakli­ká­te si apli­ká­ciu F1 na tele­víz­nej obra­zov­ke a záro­veň môže­te sle­do­vať pre­te­ky. Sle­du­je­te doku­ment od NASA a nevie­te si pred­sta­viť, ako ten sate­lit vyze­rá? Na 3D obra­zov­ke si ho môže­te celý obzrieť v pop­re­dí, zatiaľ čo počú­va­te komen­tár.

Myš­lien­ku toh­to pro­duk­tu si vza­li pod pat­ro­nát tra­ja pro­fe­si­oná­li vo svo­jich odbo­roch – Nam Do, Dale Herigs­tad a Anne-Marie Rous­sel. Nam Do je spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Emo­tiv Sys­tems a záro­veň je jed­ným z líd­rov vývo­ja moz­go­vo-počí­ta­čo­vé­ho pre­po­je­nia. Dale Herigs­tad má 35-roč­né skú­se­nos­ti s tele­víz­nym vysie­la­ním a dizaj­nom, bol súčas­ťou výskum­né­ho tímu pre film Mino­ri­ty Report a je líd­rom v oblas­ti inte­rak­tív­nej tele­ví­zie. Anne-Marie Rous­sel je inves­tor­kou, bola výkon­ným kor­po­rát­nym ria­di­te­ľom pre oblasť ven­tu­re v Mic­ro­soft XBox a SharpTV.

Cena tých­to zaria­de­ní sa líši pod­ľa toho, či ide o pri­po­je­nie k 2D ale­bo k 3D tele­ví­zii. 2D InAir sto­jí 99,99 USD a 3D kúpi­te za 149,99 USD. Ceno­vo sú tie­to zaria­de­nia pomer­ne prí­stup­né a vskut­ku ide o – do istej mie­ry – revo­luč­ný počin. Obá­vam sa tro­chu toho, ako sa bude člo­vek vedieť sústre­diť na prog­ram v tele­ví­zii a záro­veň pre­chá­dzať inter­ne­tom. Už aj tak máme oko­lo seba dosť vecí, kto­ré nás vedia vytr­hnúť zo sústre­de­nia. 

Pridať komentár (0)