InAir: Inter­net a tele­ví­zia v jed­nom

Michal Tomek / 1. apríla 2014 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť See Space pri­náša úplne nové pre­po­je­nie tele­víz­nej rea­lity a inter­netu. So svo­jim pro­duk­tom vytvára tele­vízny pries­tor nanovo. Či máte 3D alebo 2D, InAir pri­ne­sie na obra­zovky cel­kom novú vrstvu. 

Po tom, ako See Space vytvo­rili prvý pro­to­typ svojho pro­duktu, spus­tili kam­paň na Kicks­tar­teri. Po troch dňoch zís­kali 30 000 USD. Jede­násť dní pred kon­com kam­pane mali na konte cez 137 000 USD s tak­mer 1100 pod­po­ro­va­teľmi. Pôvodnú cie­ľovú sumu (100 000 USD) na konci pred­behli o 77 000 dolá­rov. Tieto čísla jasne hovo­ria, že o pro­dukt InAir je nesku­točný záu­jem. Prvý kon­cept InAIr bol vytvo­rený ešte v júni 2012 a o rok neskôr boli na svete prvé pro­to­typy (tak hard­vé­rové ako aj soft­vé­rové). V prie­behu tohto roku by sa mala naplno roz­be­hnúť výroba aj doru­čo­va­nie prvých zásie­lok.

V čom je taký úspech zaria­de­nia InAir? Ide o tzv. smart HDMI kábel, ktorý pri­po­jíte medzi vašu tele­ví­ziu a set top box. Vďaka tomu zís­kate na obra­zovke ďal­šiu vrstvu – mobilný inter­net. Ak máte 2D pri­jí­mač, po spus­tení InAir sa tele­vízny obraz posu­nie dozadu a inter­net zostane. Pri 3D tele­ví­ziách sa nová, inter­ne­tová vrstva pre­su­nie pred pôvodný obraz. Takéto pre­po­je­nie inter­netu k tele­ví­zii vám umož­ňuje okam­žitú inte­rak­ciu. Poze­ráte pre­teky F1 a chcete si zis­tiť viac? Nakli­káte si apli­ká­ciu F1 na tele­víz­nej obra­zovke a záro­veň môžete sle­do­vať pre­teky. Sle­du­jete doku­ment od NASA a neviete si pred­sta­viť, ako ten sate­lit vyzerá? Na 3D obra­zovke si ho môžete celý obzrieť v pop­redí, zatiaľ čo počú­vate komen­tár.

Myš­lienku tohto pro­duktu si vzali pod pat­ro­nát traja pro­fe­si­onáli vo svo­jich odbo­roch – Nam Do, Dale Herigs­tad a Anne-Marie Rous­sel. Nam Do je spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Emo­tiv Sys­tems a záro­veň je jed­ným z líd­rov vývoja moz­govo-počí­ta­čo­vého pre­po­je­nia. Dale Herigs­tad má 35-ročné skú­se­nosti s tele­víz­nym vysie­la­ním a dizaj­nom, bol súčas­ťou výskum­ného tímu pre film Mino­rity Report a je líd­rom v oblasti inte­rak­tív­nej tele­ví­zie. Anne-Marie Rous­sel je inves­tor­kou, bola výkon­ným kor­po­rát­nym ria­di­te­ľom pre oblasť ven­ture v Mic­ro­soft XBox a SharpTV.

Cena týchto zaria­dení sa líši podľa toho, či ide o pri­po­je­nie k 2D alebo k 3D tele­ví­zii. 2D InAir stojí 99,99 USD a 3D kúpite za 149,99 USD. Cenovo sú tieto zaria­de­nia pomerne prí­stupné a vskutku ide o – do istej miery – revo­lučný počin. Obá­vam sa tro­chu toho, ako sa bude člo­vek vedieť sústre­diť na prog­ram v tele­ví­zii a záro­veň pre­chá­dzať inter­ne­tom. Už aj tak máme okolo seba dosť vecí, ktoré nás vedia vytr­hnúť zo sústre­de­nia. 

Pridať komentár (0)