India zno­va doka­zu­je, že na let do ves­mí­ru jej sta­čí zlo­mok sumy kon­ku­ren­cie

Linda Cebrová / 26. mája 2016 / Business

V roku 2013 sa Indic­kej ves­mír­nej agen­tú­re sa poda­ri­lo usku­toč­niť misiu na obež­nej drá­he Mar­su za 74 mili­ó­nov dolá­rov, čo je o 26 mili­ó­nov menej ako stál hol­ly­wo­od­sky film Gra­vi­ty. India naozaj vie ako za málo peňa­zí vyle­tieť do ves­mí­ru a doka­zu­je to aj so svo­jim novým rake­to­plá­nom.

India úspeš­ne vyskú­ša­la svo­ju prvú ver­ziu rake­to­plá­nu s náz­vom RLV-TD. Štart sa usku­toč­nil z koz­mod­ró­mu na juhu Indie. India sa tak­to zapo­ji­la do „súťa­že“ o zho­to­ve­nie opä­tov­ne pou­ži­teľ­né­ho rake­to­plá­nu, za čo mož­no najp­ri­ja­teľ­nej­ší bud­get.

Ide o ďal­ší krok indic­kej ves­mír­nej agen­tú­ry ISRO k vytvo­re­niu vlast­né­ho prog­ra­mu rake­to­plá­nov, kto­rý by mal byť pri­naj­men­šom výhod­nej­ší, ako iné prog­ra­my naprí­klad z diel­ne NASA. Vytvo­re­nie mode­lu trva­lo spo­lu 5 rokov a Indiu to stá­lo oko­lo 14 mili­ó­nov dolá­rov. To pred­sta­vu­je len zlo­mok z ceny, kto­rú inves­to­va­li do vývo­ja iné ves­mír­ne prog­ra­my. Ich roz­po­čet sa zväč­ša pohy­bo­val na úrov­ni sto­viek mili­ó­nov dolá­rov.

a

RLV-TD má veľ­kosť pri­bliž­ne ako mini­bus a ide zatiaľ o naj­men­ší vyro­be­ný model. V pon­de­lok o sied­mej ráno sa odpú­tal od zeme a dosia­hol výš­ku 70 kilo­met­rov. Násled­ne pod­ľa plá­nu dopa­dol pria­mo do Ben­gál­ske­ho záli­vu, asi po 10 minú­tach.

Táto skú­šob­ná misia bola malým ale zato zásad­ným kro­kom k ďal­šie­mu vývo­ju zno­vu pou­ži­teľ­né­ho rake­to­plá­nu v reál­nej veľ­kos­ti. Taký­to rake­to­plán môže uľah­čiť koz­mic­ké lety a uro­biť ich v budúc­nos­ti lac­nej­ší­mi. Ten­to let mal byť nie­čo ako tech­no­lo­gic­ká demon­štrá­cia toho, ako to v budúc­nos­ti môže fun­go­vať.

b

Pri tom­to lete boli odskú­ša­né kľú­čo­vé tech­no­ló­gie, ako sú sys­té­my auto­nóm­nej navi­gá­cie, ria­de­nia, opä­tov­ne pou­ži­teľ­nej tepel­nej ochra­ny, či sys­tém ria­de­nia rake­to­plá­nu počas návra­tu do atmo­sfé­ry,” - uvá­dza sa vo vyhlá­se­ní ISRO.

India dúfa, že sa uplat­ní na mul­ti­mi­liar­do­vom trhu s let­mi do ves­mí­ru. V posled­ných rokoch už ISRO vypus­ti­la na obež­nú drá­hu via­ce­ro men­ších dru­žíc. Jej hlav­ným cie­ľom je však vyslať do ves­mí­ru loď s ľud­skou posád­kou.

c

Jedi­nou kra­ji­nou sve­ta, kto­rá aktu­ál­ne vlast­ní pre­vádz­ky­schop­ný rake­to­plán je USA, prog­ram Spa­ce Shutt­le však Was­hing­ton ukon­čil v roku 2011. Rusi a Číňa­nia pou­ží­va­jú zase na dopra­vo­va­nie svo­jich koz­mo­nau­tov do ves­mí­ru a späť guľo­vi­té modu­ly.

Vo ves­mír­nej súťa­ži je momen­tál­ne jed­ným z pri­már­nych cie­ľov okre­sa­nie nákla­dov na vypus­te­nie rake­to­plá­nov do ves­mí­ru. Ves­mír­ny prie­my­sel totiž­to pri štar­te rake­to­plá­nov strá­ca nie­koľ­ko mili­ó­nov dolá­rov len na odde­li­teľ­ných apa­rá­toch po kaž­dom jed­nom štar­te.

d

Aj Musk sa v aprí­li vyjad­ril, že cel­ko­vé nákla­dy na pali­vo sa pohy­bu­jú oko­lo 300 000 dolá­rov na rake­tu a jej zho­to­ve­nie sto­jí pri­bliž­ne 60 mili­ó­nov.

Indic­kej ves­mír­nej agen­tú­re nie sú hviezd­ne níz­ko­roz­poč­to­vé víťazs­tvá vôbec cudzie. Ich ego poz­dvih­lo aj to, že sa im poda­ri­lo v roku 2013 vypus­tiť na obež­nú drá­hu Mar­su rake­tu bez posád­ky za 74 mili­ó­nov. Pri­tom NASA takú­to misiu usku­toč­ni­la za ves­mír­nych 671 mili­ó­nov.

zdroj: finance.yahoo.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com,cdn.theatlantic.com

Pridať komentár (0)