Indie­Kicks #107: Aj baby robia dobré hry!

Spaceunicorn: R@100 / 20. august 2014 / Tools a produktivita

Dnes sa pozrieme na 3 hry, kde skú­maš svety, rie­šiš záhady, hádanky a mlá­tiš sa hlava-nehlava.

#1 Girls Make Games Pre­sents: The Hole Story!

Na prvé báda­nie po vir­tu­ál­nych sve­toch nás zobe­rie hra, v kto­rej sa pre­ko­pá­vate do nových úrovní, čiže sme­rom dolu. To by možno mohlo pri­po­mí­nať Sho­vel Knight, ale nie je tomu tak. Toto je adven­túrka, kde hráš za postavu diev­čaťa, rie­šiš hla­vo­lamy, skú­maš tento svet a tvo­jím cie­ľom je nájsť stra­tenú prin­ceznú. A čo je ešte na hre zau­jí­mavé? Kom­plet ju vytvo­rili diev­čatá, ale verím, že to neod­radí žiad­neho chlapa.

Tho Hole Story už vyhrala cenu na GMG 2014, tak prečo Kicks­tar­ter? Lebo to bolo ešte len demo a autorky chcú, aby bola hra lep­šia, mala super hudbu, dotia­hnutý prí­beh, lep­šiu gra­fiku. Prosto to, čo spraví hru kom­plet­nou. Ak chceš prí­stup k alfa pro­to­typu, pod­por pro­jekt sumou $5.

#2 Jenny LeC­lue – A Hand­made Adven­ture Game

V tejto hre nebu­deme len skú­mať krásny svet, ale vytvo­ríme si vlastný prí­beh. Podľa slov autora je to cho­ose-your-own-adven­ture, kde sa kla­die dôraz na prí­beh, postavy a záhady. Hra je o Jenny LeC­lue, kto­rej prí­beh začína, keď jej matku obvi­nia z vraždy. Sama sa vydáva hľa­dať pravdu a zis­ťuje, že nič nie je také, ako sa zdá. Do tohto sveta sa môžeš vydať a roz­lúsk­nuť záhadu za $15 (za DRM­free kópiu hry s dátu­mom decem­ber 2016).

#3 Jotun

Aj táto posledná hra má čo do čine­nia s báda­ním a obja­vo­va­ním sveta. Len teraz sa dosta­neme do sveta tro­chu iného, do vikings­kého očistca Jotun(heim). Hra nie je tak adven­túrna ako akčná. Hráš za sever­skú bojov­níčku Thoru (nemý­liť si s female Thor od Mar­velu), ktorá musí zdo­lať nástrahy očistca, aby uká­zala bohom, že je hodná sto­lo­vať vo Val­halle. Hra má byť hotová pri­bližne o rok z môžeš ju zís­kať za $15 CAD.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)