Ino­va­tívny kon­cept bicykla budúc­nosti

Rudolf Nečas / 8. mája 2016 / Tech a inovácie

Kaš­lať na pra­vidlá, rad­šej spra­víme niečo, čo kaž­dému vytrie zrak. 

Asi niečo také si pove­dal Robert Egger zo Spe­cia­li­zed, keď chcel vytvo­riť rých­lejší cestný bicy­kel. Jed­no­du­cho igno­ro­val pra­vidlá, ktoré sta­no­vuje naj­väčší kon­trolný orgán pre cyk­lis­tiku. A nie­len, že igno­ro­val pra­vidlá Union Cyc­liste Inter­na­ti­onale, čiže UCI, ale Egger zašiel ešte ďalej a pome­no­val svoj výtvor fUCI. Aké anglické slo­víčko sa skrýva za pís­me­nom “f” si asi vieš domys­lieť.

FUCIN-Badass (1)

UCI dohliada na pre­teky ako Tour de France. Má posledné slovo pri návrhu bicyk­lov, kto­rým je dovo­lené súťa­žiť v týchto pre­te­koch a má veľký vplyv aj na dizajn nepre­te­kár­skych bicyk­lov.

Oran­žovo-biely bicy­kel si kla­die za cieľ posu­núť hra­nice mož­ností, podobne ako rôzne kon­cepty áut, kto­rých tech­no­ló­gie sa neskôr uplat­nili aj v bež­ných mode­loch.

Roz­dielna veľ­kosť kolies je asi prvá vec, ktorú si na tomto bicykli všim­neš. Zadné koleso je väč­šie ako to predné. Mohlo by sa niečo takéto obja­viť v pre­te­kár­skych bicyk­loch? Dnes určite nie! UCI pred­pisy vyža­dujú, aby obe kolesá všet­kých bicyk­lov mali rov­nakú veľ­kosť. Veľké zadné koleso fUCI — ktoré má prie­mer viac ako 80 cen­ti­met­rov — ukladá ener­giu a umož­ňuje bicyklu udr­žať rých­losť. Pre roz­hý­ba­nie väč­šieho kolesa ale treba vyna­lo­žiť viac úsi­lia a preto je v ňom zabu­do­vaný malý motor, ktorý ti s tým pomôže.

EggerUCI_1280_20150618_s33.3-0045

Ak budeš jaz­diť po ceste určite prídu vhod aj predné a zadné svetlá. Však ide o bez­peč­nosť. Brz­dové svetlá tohto bicykla sú umiest­nené vo vnútri sedla. Vidi­teľné sú pri pohľade zozadu cez malé otvory v sedadle.

Ďal­šou z nezvy­čaj­ností tohto bicykla je zabu­do­vaná líti­ová baté­ria. Je pou­žitá na napá­ja­nie brz­do­vých sve­tiel, svet­lo­me­tov a iných elek­tric­kých vychy­tá­vok, a nabíja sa cez sto­jan. Ten má mož­nosť pre uchy­te­nie solár­neho panela ak nech­ceš byť obme­dzený len na zásuvky.

Ak si sa dočí­tal až sem a mys­líš si, že ťa pri tomto bicykli nič neprek­vapí, čítaj pozorne ďalej. K fUCI si pri­po­jíš aj smart­fón, ktorý bude pôso­biť ako mozog bicykla a záro­veň navi­gačný sys­tém. Smart­fón sa pri­pája do výklenku medzi ria­did­lami a okrem iného ovláda aj ref­lek­tory a brz­dové svetlá. Tiež sle­duje správny tlak v pláš­ťoch.

EggerUCI_1280_20150618_s33.3-0047

Apli­ká­ciu v tele­fóne môžeš pou­žiť na zada­nie cyk­lo­trasy a tá dokáže v reál­nom čase pris­pô­so­biť cestu, aby si sa vyhol veľ­kej pre­mávke. Okrem toho tele­fón elek­tro­nicky zamkne bicy­kel, keď ho nepou­ží­vaš, s cie­ľom zabrá­niť krá­deži.

Pri bicyk­lo­vaní sa tiež hodí mať nejaký úložný pries­tor kam hodíš nára­die, náh­radnú dušu alebo podobné zále­ži­tosti. A fUCI má preto v sedadle zabu­do­vaný malý “kufor” s mag­ne­tic­kým zamy­ka­ním.

EggerUCI_1280_20150618_s33.3-0041

Super aero­dy­na­mický predný štít tiež nie je v súlade s pra­vid­lami UCI. Ale je štý­lový. A tiež vyzerá, že by mohol pomôcť proti chro­bá­kom v zuboch :) 

Egger a jeho tím si určite užili slo­bodu pri navrho­vaní a budo­vaní tohto bicykla. Je to dôkaz, že raz za čas poru­še­nie pra­vi­diel jed­no­du­cho pri­padá ako správna vec. Aj keď je otázne či všetky tie vychy­távky treba. Ale však prečo nie. Oby­čaj­ných, nud­ných bicyk­lov je aj tak kopec.

EggerUCI_1280_20150618_s33.3-0023fuci

zdroj: cnn.com, zdroj foto­gra­fií: specialized.com

Pridať komentár (0)