Ino­va­tív­ny kon­cept bicyk­la budúc­nos­ti

Rudolf Nečas / 8. mája 2016 / Tech a inovácie

Kaš­lať na pra­vid­lá, rad­šej spra­ví­me nie­čo, čo kaž­dé­mu vytrie zrak. 

Asi nie­čo také si pove­dal Robert Egger zo Spe­cia­li­zed, keď chcel vytvo­riť rých­lej­ší cest­ný bicy­kel. Jed­no­du­cho igno­ro­val pra­vid­lá, kto­ré sta­no­vu­je naj­väč­ší kon­trol­ný orgán pre cyk­lis­ti­ku. A nie­len, že igno­ro­val pra­vid­lá Uni­on Cyc­lis­te Inter­na­ti­ona­le, čiže UCI, ale Egger zašiel ešte ďalej a pome­no­val svoj výtvor fUCI. Aké anglic­ké slo­víč­ko sa skrý­va za pís­me­nom “f” si asi vieš domys­lieť.

FUCIN-Badass (1)

UCI dohlia­da na pre­te­ky ako Tour de Fran­ce. Má posled­né slo­vo pri návrhu bicyk­lov, kto­rým je dovo­le­né súťa­žiť v tých­to pre­te­koch a má veľ­ký vplyv aj na dizajn nepre­te­kár­skych bicyk­lov.

Oran­žo­vo-bie­ly bicy­kel si kla­die za cieľ posu­núť hra­ni­ce mož­nos­tí, podob­ne ako rôz­ne kon­cep­ty áut, kto­rých tech­no­ló­gie sa neskôr uplat­ni­li aj v bež­ných mode­loch.

Roz­diel­na veľ­kosť kolies je asi prvá vec, kto­rú si na tom­to bicyk­li všim­neš. Zadné kole­so je väč­šie ako to pred­né. Moh­lo by sa nie­čo také­to obja­viť v pre­te­kár­skych bicyk­loch? Dnes urči­te nie! UCI pred­pi­sy vyža­du­jú, aby obe kole­sá všet­kých bicyk­lov mali rov­na­kú veľ­kosť. Veľ­ké zadné kole­so fUCI — kto­ré má prie­mer viac ako 80 cen­ti­met­rov — ukla­dá ener­giu a umož­ňu­je bicyk­lu udr­žať rých­losť. Pre roz­hý­ba­nie väč­šie­ho kole­sa ale tre­ba vyna­lo­žiť viac úsi­lia a pre­to je v ňom zabu­do­va­ný malý motor, kto­rý ti s tým pomô­že.

EggerUCI_1280_20150618_s33.3-0045

Ak budeš jaz­diť po ces­te urči­te prí­du vhod aj pred­né a zadné svet­lá. Však ide o bez­peč­nosť. Brz­do­vé svet­lá toh­to bicyk­la sú umiest­ne­né vo vnút­ri sed­la. Vidi­teľ­né sú pri pohľa­de zoza­du cez malé otvo­ry v sedad­le.

Ďal­šou z nezvy­čaj­nos­tí toh­to bicyk­la je zabu­do­va­ná líti­ová baté­ria. Je pou­ži­tá na napá­ja­nie brz­do­vých sve­tiel, svet­lo­me­tov a iných elek­tric­kých vychy­tá­vok, a nabí­ja sa cez sto­jan. Ten má mož­nosť pre uchy­te­nie solár­ne­ho pane­la ak nech­ceš byť obme­dze­ný len na zásuv­ky.

Ak si sa dočí­tal až sem a mys­líš si, že ťa pri tom­to bicyk­li nič neprek­va­pí, čítaj pozor­ne ďalej. K fUCI si pri­po­jíš aj smart­fón, kto­rý bude pôso­biť ako mozog bicyk­la a záro­veň navi­gač­ný sys­tém. Smart­fón sa pri­pá­ja do výklen­ku medzi ria­did­la­mi a okrem iné­ho ovlá­da aj ref­lek­to­ry a brz­do­vé svet­lá. Tiež sle­du­je správ­ny tlak v pláš­ťoch.

EggerUCI_1280_20150618_s33.3-0047

Apli­ká­ciu v tele­fó­ne môžeš pou­žiť na zada­nie cyk­lo­tra­sy a tá doká­že v reál­nom čase pris­pô­so­biť ces­tu, aby si sa vyhol veľ­kej pre­máv­ke. Okrem toho tele­fón elek­tro­nic­ky zamkne bicy­kel, keď ho nepou­ží­vaš, s cie­ľom zabrá­niť krá­de­ži.

Pri bicyk­lo­va­ní sa tiež hodí mať neja­ký úlož­ný pries­tor kam hodíš nára­die, náh­rad­nú dušu ale­bo podob­né zále­ži­tos­ti. A fUCI má pre­to v sedad­le zabu­do­va­ný malý “kufor” s mag­ne­tic­kým zamy­ka­ním.

EggerUCI_1280_20150618_s33.3-0041

Super aero­dy­na­mic­ký pred­ný štít tiež nie je v súla­de s pra­vid­la­mi UCI. Ale je štý­lo­vý. A tiež vyze­rá, že by mohol pomôcť pro­ti chro­bá­kom v zuboch :) 

Egger a jeho tím si urči­te uži­li slo­bo­du pri navrho­va­ní a budo­va­ní toh­to bicyk­la. Je to dôkaz, že raz za čas poru­še­nie pra­vi­diel jed­no­du­cho pri­pa­dá ako správ­na vec. Aj keď je otáz­ne či všet­ky tie vychy­táv­ky tre­ba. Ale však pre­čo nie. Oby­čaj­ných, nud­ných bicyk­lov je aj tak kopec.

EggerUCI_1280_20150618_s33.3-0023fuci

zdroj: cnn.com, zdroj foto­gra­fií: specialized.com

Pridať komentár (0)