Inšpi­ra­tív­ne 404-ky

Tomáš Nagy / 1. marca 2016 / Zaujímavosti

Oooops…Error 404.…Prepáčte, ale táto strán­ka, kto­rú ste zada­li, neexis­tu­je…

Tak s tou­to situ­áci­ou sa stre­tol asi kaž­dý náv­štev­ník inter­ne­tu. No čo môže byť hor­šie ako zada­nie zlej webo­vej adre­sy? Samoz­rej­me, aj taká­to neprí­jem­ná “uda­losť” sa dá popí­sať veľ­mi prí­jem­ne a ešte k tomu aj kre­a­tív­ne.

Pozri­te si tie­to inšpi­ra­tív­ne 404-ky, kto­ré vyze­ra­jú ove­ľa lep­šie ako nie­kto­ré slo­ven­ské weby.

1
2345678910111213

Foto: medium.com
Pridať komentár (0)