Ins­ta­gram spúšťa pla­tené reklamy

Lukáš Gašparík jr. / 4. marec 2015 / Tools a produktivita

Ins­ta­gram dopo­siaľ nepo­vo­ľo­val akú­koľ­vek mož­nosť pla­te­nej reklamy. Nakoľko má však Ins­ta­gram čím ďalej, tým viac uží­va­te­ľov, tak pred­sta­vi­te­lia pocho­pili, že z Ins­ta­gramu sa stal postu­pom času už aj cel­kom dobrý mar­ke­tin­gový kanál.

Tento krok si vyžia­dali najmä veľké značky, ktoré chcú pro­stred­níc­tvom Inta­gramu ponú­kať cie­lene svoje výrobky. Novin­kou bude aj mož­nosť via­ce­rých foto­gra­fií v jed­nom poste. To zna­mená, že naprí­klad taká auto­mo­bilka, môže v jed­nom poste zobra­ziť až 4 rôzne fotky svojho auta. Alebo ďal­ším pek­ným prí­kla­dom môže byť prí­pad mód­nej značky, ktorá môže pro­stred­níc­tvom jed­ného postu pro­pa­go­vať viac kús­kov oble­če­nia naraz. Nad pla­te­nými postami pri­budne takisto aktívne tla­čidlo, ktoré vás po klik­nutí pre­lin­kuje na inter­ne­tovú stránku pro­duktu.

Pred­sta­vi­te­lia Ins­ta­gramu sa k tomu kroku vyjad­rili v pozi­tív­nom zmysle a veria, že tento krok otvorí ďal­šie mož­nosti využi­tia ich sociál­nej siete.

Ja len dúfam, že Ins­ta­gram nebude zachvílu pre­pl­nený rekla­mami, pre­tože tým by určite stra­til svoje čaro. Čo si mys­líte o tomto kroku vy?

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)